Apocalipsis 9

1Chaura chay quima puchurayag angelpita trompëtata juc töcaruptinga, ricapurü juc goyllarnuy jana pachapita cay pachaman ishquirayämugtam. Jinarcurmi chay goyllarnuy ishquirayämugtaga gorun mana ushayniynag ruyi pözupa llävinta. 2Chaura chay mana ushayniynag ruyi pözuta quichraruptinga jegaramun goshchrim juc jatun hornupita yargamugnuy. Chaypitam pampa ruyipita chay yargamug goshchriga intitas, walyaytas chaparun. Chaura pasaymi yanauyarun cay pachaga. 3Jinarcurmi chay goshchripitaga yargaramun salta piricu nirayag ‘langosta’ ningancuna, mayman chaymansi cay pachaman. Chaypitam nirun chaycunataga alacrán wachrishanuysi nanaywan cunchuchinanpag. 4Chauraga nirun cay pachachru guewatas ni ima verdicagtas, ni ima montitas, mana lutanta rurananpagmi, antis Diospa unanchanta mana urcunchru apagcunalata cunchuchinanpagmi. 5Chaypitam nirun chaycunataga runacunata mana wanuchipäcunanpag, antis pichga quillantin imanaypas cunchuchiyla cunchuchinanpag. Chaycunaga runacunata cunchuchipäcunag alacrán wachriruptin nanaywan cunchugnuymi. 6Chay junagcuna chraramuptin, runacuna ashipäcungam wanuyta, nätan wanuysi manam paycunapagga cangachu. 7Chay langostacunaga canag guërrapag caballucuna camarishanuymi, nätan umancunachrüsi cacunag örupita rurasha corönanuymi, nätan cärancunam canag runapa nirag. 8Agchancunas canag warmipa niragmi, nätan quiruncunam canag leoncunapanuy. 9Pëchuncunas canag fierrupita chilïcu chruracushanuymi. Nätan raprancunam wagaricunag achca caballucuna cärruta guërraman cörriypa aywachir wagarichignuy. 10Chrupancunas canag alacranpanuysi wachricunayogmi. Chaywanmi runacunata pichga quillantin cawaypa cunchuchinag. 11Chaycunapaga mandagnin canag, mana ushayniynag ruyi pözupa llävin charayagmi. Nätan jutinmi canag hebreocunapa rimayninchrüga ‘Abadón’, nätan griegochrümi ‘Apolión’. (Nätan quechuachrümi ‘Pampanman rurag’ ninan.) 12Chay galayunan alisca juyu cunchuyga nämi pasarun. Nätan cananga chay ishcay juyu cunchuycuna puchurayagga nämi nachrgarayämun. 13Chaura chay quima ángel puchurayagpita mas guepacag ángel töcaruptinga, Diospa naupanchru chay örupita rurasha altarpa chruscun lädunchru wagracagpitam mayarü, 14chay trompëtata töcamug ángel rurananpag cay nimugta: “Eufrates jutiyog jatun mayu manyanchru chay chruscu angelcuna watarayagta pasquimuy” nigta. 15Chaura angelga chay chruscu angelcunatam cachrarirämun. Cay pachachru runacunatachu quimaman partiruchwan chaypa juclay partinnuylata wanuchipäcunanpag. Chaycunaga chayürapagmi, chay junagpagmi, chay quillapagmi, chay watapagmi, camaricushala capäcunag. 16Jinarcurmi mayarü chay caballucunachru logarayagcuna “Cayan ishcay pachrac millonmi” nimugta. 17Nätan Dios ricapachimaptin, ricapurümi chay caballucunatas jinaman logarayagcunatas. Chaycunaga jatirapäcunag fierru chilïcutam ninanuysi pucata, ‘jacintu’ ningan ruminuysi azulta, azufrinuysi cuti garwashta. Chay caballucunapa umancuna canag leonpanuymi, nätan shimincunapitam yargamunag nina, goshchri jinaman azufri rupayag. 18Chaura cay pachachrüga runacuna wanurärin chay quimaman partishapa juclay partincaglam. Chay runacunaga wanurärin ninawanmi, goshchriwanmi, jinaman rupayag azufri caballupa shimicunapita yargamugwanmi. 19Chay caballucunapaga chay wanuchicurcänan canag shimincunachrümi jinaman chrupancunachrümi. Chay chrupancuna canag culebracunanuymi jinaman umayogcamam. Chaycunawanmi däñapäcunag. 20Nätan waquin cawayag runacunaga, chay cunchuywan wanugta ricarcayarsi manam wanacurcänagchu chay lutan rurayangancunapita, lutan espiritucuna servigpita, ni örupita, yurag golguepita, broncipita, rumipita, guerupita ima rurashacunata Diostanuy serviypitas. Chay rurashacunaga manam ricapunsi, ni mayansi, ni purinsi. 21Chay runacunaga manam ni wanacurcänagchu, runa wanuchiytas, ni mal ruraytas, ni warmin warmin, olgon olgon cawaytas, ni suwacuytas.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\