1 KORINTIOS 14

1Chayrayku sukwan sukwan allita kuyanakushpalla kawsaychi. Chashna kuyanakushpalla munaychi Tata Diospa Espiritun suktapish suktapish atipachishunaykichipa tukuy alli laya ruranakunata ruranaykichipa. Tukuy chay alli ruranakunamanta ashwanta munaychi Tata Diospa ruranayananta yachachikunaykichipa. 2Mana yachaypa laya rimanata rimashpaykichi Tata Diosllata mana runakunatachu parlachinkichi. Tata Diospa Espiritun manara yachashkaykichita atipachishunkichi rimayta. Chay mana yachaypa laya rimanata rimaptikichipish runakuna mana entiendishunkichichu. 3Chaymanta Tata Diospa ruranayananta yachachikushpaykichi tukuy uyarishuknikichita entiendichinkichi paykunapish Jesukristuta ashwanta kreyishpa kawsanankunapa. Paykunata animuchishpa yanapankichi ashwan allita rurashpa kawsanankunapa. 4Chay mana yachaypa laya rimanata rimashpaykichi kikikichilla animuchinakunkichi ashwan allita Jesukristuta kreyishpa kawsanaykichipa. Chaymanta Tata Diospa ruranayananta yachachikushpaykichi Jesukristuta kreyikmasikichita yanapankichi ashwan allita kreyikushpa kawsanankunapa. 5Ñuka munayman tukuy kankuna mana yachaypa laya rimanata rimanaykichipa. Chashna munashpaynipish ashwanta munayman Tata Diospa ruranayananta sukkunata yachachinaykichipa. Tata Diospa ruranayananta yachachikushpaykichi kreyikukmasikichita ashwan allita yanapankichi. Chay mana yachaypa laya rimanata rimaptikichi tiyanan tiyan suk runa chay rimanata entiendichikunanpa. Chaypina tukuy Jesukristuta kreyikmasikichita animuchinkichi ashwan allita katinankunapa. 6Chayrayku wawkinikuna, paninikuna, kankunata pasyak rishpayni mana yachaypa laya rimanata rimashpayni mana nimapi yanapaykichimanchu. Ashwan alli kanman Tata Dios yachachiwashkanta yachachinaynipa. Ashwan alli kanman Tata Diospa ruranayananta paypa rimananta yachachinaynipa. Chaypirami allita yanapaykichiman. 7Suk runa kenata pukuptin guitarrata takaptin mana kuska tononpi soynachiptin mana yachanchimansapachu ima tonotami soynachiykan nishpa. 8Servisiupi trompetata mana kuska tononta pukuptinka soldadukuna mana tantanakunmansapachu makanakuk rinankunapa. 9Ñukanchikunapish tantanakushpa suk mana yachaypa laya rimanata rimaptinchikuna mana ni pi yachanmansapachu imatami willaykanchisapa nishpa. Chashna mana entiendiwaptinchikuna mana ni piwan parlaykakshina kanchisapa. 10Tukuy runakunapa chikan laya chikan laya rimanankuna tiyan. Sukpish sukpish rimanankunata kikinkunalla entiendinsapa. 11Suk runakuna mana yachananchikuna rimanankunapi parlachiwaptinchikuna manami entiendinchimansapachu. Chay runakunawan mana entiendinakushpanchikuna mana parlayta mana riksinakuyta atipanchimansapachu. 12Imashnacha aypa laya rimanakuna tiyan Tata Diospa Espiritun suk layata suk layata atipachiwanchisapa rurayta. Kankuna sukaman munaykankichi Tata Dios rikchak layata atipachishunaykichipa. Chayrayku ashwanta munaychi Tata Diospa Espiritun atipachishunaykichipa kreyikukmasikichita ashwan allita yanapanaykichipa. 13Chayrayku mana yachaypa laya rimanata rimashpanchikuna akuychi Tata Diosta mañaypachi chay rimashkanchikunata entiendichiwananchikunapa. 14Tata Dioswan parlashpa suk mana yachaypa laya rimanata rimashpa payta kuyaykanchisapa. Chashna Tata Diosta kuyashpanchikunapish chay rimashkanchikunata mana entiendinchisapachu. 15Chayrayku akuychi Tata Dioswan parlaypachi entiendinanchikuna layata orashpa mana entiendinanchikuna layatapish orashpa. Akuychi Tata Diosta kuyashpa kantaypachi entiendina layata kantashpa mana entiendina layatapish kantashpa. 16Tata Diosta kuyashpa mana entiendinanchikuna layata alabaptinchikunaka Tata Diosta mana riksik runakuna mana entiendiwanchisapachu. Chayrayku mana atipansapachu ñukanchikunawan tantalla Tata Diosta alabayta. 17Allimata Tata Diosta agradesishpanchikunapish chay mana entiendik runakunata mana yanapanchisapachu Jesukristuta ashwan allita kreyishpa kawsanankunapa. 18Ñukaka kankunamanta ashwan aypa kuti mana yachaypa laya rimanakunata rimani. Chayrayku Tata Diosta agradesini. 19Chashna kaptinpish Jesukristuta kreyikmasinikunawan tantanakushpayni entiendina layallata munayman yachachikuyta pichka rimanallata rimashpapish. Mana munaymanchu mana yachaypa layata yachachikuyta chunka waranka rimanakunata rimashpapish. 20Wawkinikuna, paninikuna, kay yachachishkaynita allita entiendiychi. Ama suk mana yuyaykuk wambrakunashina yuyaychichu. Chaymanta wambrakuna mana yuyansapachu mana allita rurayta. Paykunashina ama yuyaychichu mana allikunata rurayta. 21Tata Dios rimananpi willawanchisapa: “Ñukami llaktayniman chikan laya rimanayuk runakunata kachasha yachachikunankunapa allita kasuwanankunapa. Chashna chay runakuna yachachikuptinkunapish llaktaynipi kawsak runakuna mana kasuwanayankasapachu.” 22Kunanpish Tata Dios atipachiwanchisapa mana yachaypa laya rimanakunata rimayta. Chashna rimaptinchikuna mana Jesukristuta kreyik runakuna yachansapa Tata Diosmanta rimaykananchikunata. Chaymanta Tata Dios atipachiwanchisapa paypa ruranayananta Jesukristuta kreyikmasinchikunata yachachiyta ashwan allita payta kreyinankunapa. 23Tantanakushpanchikuna mana yachaypa laya rimanakunata tukuy ñukanchikuna rimaptinchikuna mana Jesukristuta kreyik runakuna yaykushpa rimanmansapa dementu kananchikunata. 24Chaymanta tukuy ñukanchikuna Tata Dios ruranayananta yachachikuptinchikuna mana Jesukristuta kreyik runakuna yaykushpa uyariwashpanchikuna kikinkuna yuyanakunkasapa uchasapa kanankunata. 25Chashna yuyanakuptinkuna Tata Dioska riksichinkasapa shunkunkunamantapacha uchasapa kanankunata. Chaypina chay runakuna kunkurikushpa Tata Diosta kuyashpa rimankasapa payna deveras ñukanchikunawan tantalla kananta. 26Wawkinikuna, paninikuna, Tata Diosta kuyanaykichipa tantanakushpaykichi sukkuna salmokunata kantankichi. Sukkuna Tata Diospa rimananta yachachikunkichi. Sukkuna Tata Dios ruranayananta yachachikunkichi. Sukkuna mana yachaypa laya rimanakunata rimankichi. Sukkuna chay mana yachaypa laya rimanata entiendichikunkichi. Tukuy chaykunata ruraychi tukuy Jesukristuta kreyikmasikichi ashwan ashwanta payta kasushpa kawsanankunapa. 27Mana yachaypa laya rimanata rimashpaykichi ishkaylla kimsalla sukmanta sukmanta rimanaykichi tiyan. Chaypina Tata Diospa Espiritun yanapaptinkuna sukkuna chay mana yachaypa laya rimanankunata entiendichishunaykichi tiyan. 28Mana entiendichikuk runa tiyaptinka chay mana yachaypa laya rimanata sapallaykichilla Tata Diosllawan parlashpa rimaychi. Ama chaykunata rimaychichu runakuna uyarinankunapa. 29Chaymanta ishkaylla kimsalla sukmanta sukmanta Tata Dios ruranayananta yachachikuychi. Chaypina tukuy Jesukristuta kreyikmasikichi chay yachachikushkaykichita allita uyarishpa yuyanankuna tiyan allitachu manachu yachachikuykankichi nishpa. 30Chaypina suk yachachikuk runa yachachikuykaptin ichara Tata Dios suk tiyaridu uyariykak runata willanman yachachikunanpa. Chaypina chay yachachikuykak runa upallayanan tiyan chay suknin yachachikuk runa yachachikunanpa. 31Chashna Tata Dios munananta suktapish suktapish willashuptikichi sukmanta sukmanta yachachikuychi. Chashnamanta tukuy Jesukristuta kreyikmasikichi allita yachakunkasapa ashwan allita kushikushpa payta kasushpa kawsanankunapa. 32Tata Dios munananta willashuptikichi yachachikunaykichipa allita yuyaykushpa shuyanaykichi tiyan chay yachachikuykak runa tukuchanankaman. 33Tata Dios munan tukuy llaktakunapi Jesukristuta kreyik runakuna allita sukmanta sukmanta yachachikunankunapa. Chayrayku kankunapish kushikushpalla sukmanta sukmanta allita yachachikuychi. 34Chaymanta tantanakushpaykichi suk yachachikuk yachachikuykaptin mana allichu paninchikuna sukwan sukwan parlanakunankunapa. Kusankunapa mandunpi kashpa chay yachachikuykakta upallalla uyarinankuna tiyan. Tata Diospa rimananka chayta yachachiwanchisapa. 35Paninchikuna mana entiendishpankuna wasinpi chayashpankuna kusankunata tapunankuna tiyan. Mana allichu Tata Diospa wasinpi warmikuna ima yuyanankunata parlachikunankunapa. 36Aypa llaktakunapi Tata Diospa rimananta kasushpa kawsak runakuna tiyan. Manara kankuna Jesukristuta kreyiptikichira chay llaktakunapi kawsakkuna payta allita kreyishpa kawsashkasapa. Tata Dios mana kankunallatachu rimananta entiendichishushkankichi. 37Tata Dios suk kankunata atipachishushkankichi ruranayananta yachachikuyta. Paypa Espiritun kankunata suk layata suk layata atipachishunkichi rurayta. Chashna kaptinka yachankichi tukuy kay yachachishkayni Señorninchipa kamachikunan kananta. 38Suk runa yachachikunaynita mana kasunayaptinka ama paytapish kasuychichu. 39Wawkinikuna, paninikuna, kankuna Tata Diosta kuyashpa tantanakushpaykichi munaychi Tata Dios ruranayananta yachachikuyta. Ama ni pita michaychichu mana yachaypa laya rimanata rimaptin. 40Chashna allita yachachikushpaykichi allita yuyaykushpa kuskata yachachikuychi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\