1 KORINTIOS 5

1Yachashkani suk wawkikichi madraschanta apishkanta warmin kananpa. Ñuka sukaman llakini chayta yachashpa. Tata Diosta mana kreyik runakuna chay laya mana allita mana nima ruransapachu. 2Chay wawkikichi chayta rurashkanrayku sukaman llakinkichiman karkan. Llakinaykichi kaptin alli kawsakshina alabanakunkichi. Chay mana alli rurak wawkikichita willanaykichi tiyan Tata Diospa wasinman amana rinanpa kankunawan tantanakuk. 3Ñuka kankunaman manara rishpaynipish sukaman kuyashpalla yuyaykaykichi. Señorninchi Jesukristu kachamuwashka kaptin ñami willashkaykichina chay sakra mana alli rurak wawkikichita kastiganaykichipa. 4Munani tantanakunaykichipa chay wawkikichipa mana alli rurashkanta parlanaykichipa. Chashna tantanakuptikichi ñuka sukaman yuyashkaykichi. Señorninchi Jesukristupish kankunawan kashpa yanapashunkichi. 5Chaypi tantanakushpaykichi chay mana alli rurak wawkikichita karkuychi supaypa munananta rurashpa kawsananpa. Ichara chashnamanta wananman amana chay laya mana alli ruranata rurananpa. Chashna wanashpa allita rurayta yachakuptin Señorninchi Jesukristu kashkan shamushpa uchankunamanta salvanka. 6Kankuna chay wawkikichita manara karkushpaykichira ama rimaychichu alli rurak runakuna kanaykichita. Suk rimanata rimanchisapa: “Suk tipi levaduralla aypa machkata punkichin.” 7Chayrayku chay mana alli rurak wawkikichi levadurashina kaptin karkuychi suk wawkikichi ama yuyanankunapa payshina mana allita rurayta. Chay runata karkushpaykichi suk mana levadurayuk panshina kankichi. Chayraykuna Tata Dioska Señorninchi Jesukristuta kachamurkan Paskua fiestapi suk ovejapa wawanshina wañunanpa tukuy mana alli rurashkanchikunamanta perdonawananchikunapa. 8Punkichidu pan yuyachiwanchisapa mana alli rurashkanchikunata. Chayrayku Paskua fiestapi mikunchisapa mana punkichidu pankunallata. Chayrayku willaykichi chay mana alli rurak runata karkunaykichipa mana punkichidu pankunashina kanaykichipa. Chaypi atipankichi kushikushpa Jesukristuta allita kreyishpa allillata rurashpa kawsayta. 9Ñuka suk kartaynipi willashkaykichina ama suk chikan warmiwan uchallikuk runakunawan paktanakunaykichipa. 10Chayta willashpayni mana munashkanichu willaynikichita tukuy mana alli rurak runakunamanta mana nima parlashpa ashunaykichipa. Chashna tukuy chikan warmiwan uchallikuk runakunamanta, tukuy kullkillata munak runakunamanta, tukuy suwakunamanta, tukuy ruradu dioskunata kreyik runakunamanta ashushpaykichika kay allpamanta llukshinkichiman karkan. 11Suk runakuna Jesukristuta kreyik runakuna kanankunata rimashpankunapish chikan warmiwan uchallikunsapa. Tukuy laya tiyakta munashpalla kawsan. Ruradu dioskunata kuyashpa kawsan. Llullachikushpalla machashpalla suwakushpalla kawsan. Ñuka willashkaykichi chay laya mana alli rurak runakunawan ama paktanakunaykichipa. Ama nima munaychichu paykunawan mikuyta. 12Chay mana Jesukristuta kreyik runakuna uchallikuptinkuna ñuka mana nimata willashachu. Tata Diosmi paykunataka kastigankasapa. Chashna kaptinpish kankuna Jesukristuta kreyikmasikichikunata mana allita ruraptinkuna willanaykichi tiyan amana chay mana alli ruranata ruranankunapa. Chayrayku chay madraschanwan uchallikuk runata karkunaykichi tiyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\