1 TIMOTEO 1

1Munanayni wawkini Timoteo, salvawakninchi Tata Dios munaptin Jesukristu kachamuwashka paypa rimananta yachachikunaynipa. Pay kutimunanta shuyaykanchisapa. 2Jesukristuta allita kreyishkaykirayku willayki wambrayni kanaykita. Kay kartata killkashpa munani Tata Diosninchi Señorninchi Jesukristuwan yanapashunaykipa kuyashunaykipa kushichishunaykipa. 3Masedonia partiman rishpayni willashkayki Efeso llaktapi kiparinaykipa. Willashkayki chaypi kawsak mana alli yachachikuk runakunata yachachinaykipa ama chikan layata yachachikunankunapa. 4Chay runakunata yachachiysapa ama kasunankunapa ñawpa awilunkunapa kuentunkunata mana tukuk parlunkunata. Chay kuentunkunata sukaman kasushpankuna ayninakushpa kawsansapa. Chay parlunkuna mana nimapi yanapansapachu Tata Diospa munananta kasushpa rurayta. 5Chayta willashkayki yachachikunaykipa tukuy shunku Jesukristuta kreyishpa kawsanankunapa. Yachachiysapa allita rurashpa kawsanankunapa yuyayninkuna mana nimapi chatanankunapa mana nima estorbo tiyapunankunapa. Chaypina atipankasapa sukwan sukwan kuyanakushpa kawsayta. 6Suk wawkinchikuna Tata Diospa alli yachachikushkanta mana kreyinayashpankuna ayninakushpalla kawsansapa. 7Chay runakuna Tata Diospa kamachikunankunata mana allita entiendishpapish yachachikunayansapa. Nima kikinkunapa yachachikunankunata entiendinsapachu. 8Yachanchi Tata Diospa kamachikunankuna alli kananta munanantashina yachachikuptinchikuna. 9Yachanchi Tata Dios kamachikunankunata mana kushkankunata alli rurak runakunapa. Mana kasukukkunapa sakra likidu mana alli rurakkunapa kurkansapa. Uchallikukkunapa Tata Diosta mana kuyakkunapa, mamanta tatanta wañuchikkunapa, runamasinkunata wañuchikkunapa kurkansapa. 10Tata Dios kamachikunankunata chikan warmiwan kawsak runakunapa kurkansapa. Warmiwanshina ullkupuralla tantanakuk runakunapa, runamasinta rantikuk runakunapa kurkansapa. Llullakushpa jurak runakunapa, llullachikuk runakunapa, alli yachachikukkunata mana kasunayak runakunapa kurkansapa. 11Yanapawakninchi Tata Dios ñukata kachamuwashka alli rimananta yachachikunaynipa. Chay alli rimananka willawanchisapa Jesukristu allimata salvawananchikunata. 12Señorninchi Jesukristu riksiwarkan alli yachachikuk kanaynita. Chayrayku sukaman atipachiwashpa kachamuwashka rimananta yachachikuk. Chashna kachamuwaptin sukaman agradesini. 13Ñawpa tiempu Jesukristuta sukaman chiknishpa rabyachiptinipish Tata Dios llakichiwashpa kuyawarkan. Manara Jesukristuta kreyik kashpaynira payta kreyik runakunata sukaman sufrichirkani. Chashna sufrichishpayni mana yacharkanichu mana allita ruraykanaynita. 14Mana allita ruraptinipish Señorninchi Jesukristu sukaman llakichiwashpa sukaman yanapawashka payta kreyishpa kuyashpa paywan tantalla kawsanaynipa. 15Mash uyariway suk alli rimanata yachachiptini: Tukuy runakuna kreyinankuna tiyan kay allpaman Jesukristu shamushkanta uchankunamanta salvanankunapa. Ñawpa ñuka Jesukristuta kreyik runakunata sufrichishpa kawsak kani. Chayrayku yuyanakuni tukuy runakunamanta ashwan uchasapa kanaynita. 16Chashna uchasapa kaykaptinipish Tata Dios sukaman llakichiwashpa salvawashka tukuy runakuna yachanankunapa Jesukristu llakichiwananchikunata. Chayta yachashpankuna paykunapish ñukashina Jesukristuta kreyinkasapa sieluman rinankunapa paywan mana tukuyniyukta kawsak. 17Chayrayku mana tukuyniyuk kamachiwakninchi Tata Diosta sukaman kuyaypachi. Mana kawashpanchikunapish akuychi mana tukuyniyukta mana wañuk Tata Diosninchita alabaypachi. Chashna kachun. 18Wambrayni Timoteo, ñawpaka wawkinchikuna Tata Diospa munananta rimashpa willashushkasapa Tata Diospa rimananta yachachikunaykipa. Ñukapish willayki chay alli rimananta yuyashpa animukunaykipa suk alli makanakuk soldadushina allita yachachikunaykipa. 19Jesukristuta allita kreyishpa kawsay. Suk runakuna mana allikunata rurashpa kawsashpa mana Tata Diosta kreyishpanachu kawsaykansapa. 20Himeneowan Alejandro katiykashkankunamanta manana katinsapanachu. Chayrayku ñuka rimashkani chay ishkay wawkinchikuna supaypa mandunpi kawsanankunapa. Chaypina yachakunkasapa amana Tata Diosta rabyachinankunapa mana allikunata rimashpankuna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\