2 TESALONISENSES 3

1Wawkinikuna, panikuna, Señorninchi Jesukristupa yachachikunanta kushikushpa allita chaskishkankichi. Chayrayku roygaykichi ñukaykunapa Tata Diosta royganaykichipa tukuy partikunaman riptinikuna allita yachachikunaynikunapa. Chashna allita yachachikuptinikuna aypa runakuna kankunashina Jesukristu yachachikushkanta allita chaskinkasapa. 2Manara tukuy runakuna Jesukristuta kreyinsaparachu. Chayrayku Tata Diosta roygaychi sakra mana alli rurak runakunamanta amachawanankunapa. 3Jesukristu alli rurak kashpa kankunata sukaman allita yanapashunkichi allita rurashpa kawsanaykichipa. Amachashunkichi ama supay wakllichishunaykichipa. 4Jesukristu sukaman yanapawaptinkuna ñukaykuna yachanisapa kankuna yachachishkaynikunata allita kreyishpa kawsaykanaykichita. Yachanisapa allita kasushpa katinaykichita. 5Tata Diosta roygani yanapashunaykichipa sukta sukta allita kuyanaykichipa. Roygani padesishpaykichipish Jesukristushina mana sampayashpa allita rurashpalla kawsanaykichipa. 6Wawkinikuna, paninikuna, Jesukristu ñukaykunata yachachiwaptinkuna willaykichi tukuy mana trabajanayak wawkinchikunamanta ashunaykichipa. Sukkuna yachachishkaynikunata mana kasunayaptinkuna paykunamanta ashuychi. 7Yachankichi ñukaykuna kankunawan kashpaynikuna mana killakushpa sukaman trabajashpa kawsashkaynikunata. Chashnashina kankunapish mana killakushpa trabajashpa kawsaychi. 8Kankunawan kashpaynikuna tukuy mikushkaynikunapa pagarashkaykichi. Diyapi tutapi sukaman trabajashkanisapa ama amichinaynikunapa mikunaynikunata mañashpa. 9Alli kanman karkan kankunata mikunaynikunata mañanaynikunapa. Mana nimata mañashpaynikuna trabajarkanisapa ñukaykunata kawawashpaykichi yachanaykichipa allita trabajayta. 10Kankunawan kashpaynikuna kayta yachachishkaykichi: Suk wawkinchi mana trabajanayashpa ama mikuchunchu. 11Yachashkanisapa suk kankunashi mana trabajanayankichichu. Wasin wasin chapakuypishi puriykankichi. 12Jesukristu yachachiwaptinkuna chay mana trabajanayak wawkinchikunata willanisapa: Kushikushpalla mikunankunapa trabajachunsapa. 13Wawkinikuna, paninikuna, ama shaykuychichu allita rurashpa kawsayta. 14Suk wawkinchi suk paninchi kay yachachishkaynikunata mana allita kasushpa kawsaptin ama paywan tantanakuychichu. Payta mana kasuptikichi mana alli rurashkankunamanta pinkakunka. 15Chay mana kasukunayak wawkinchita paninchita ama chikniychichu. Wawkinchi paninchi kaptinkuna kuyashpalla yachachiychi kashkan allita rurashpa kawsanankunapa. 16Kushichikuk Señorninchi Jesukristuta roygani tukuy tiempu kankunatapish kushichishunaykichipa. Payta roygani kankunawan tantalla kawsananpa. 17Ñuka Pablu kay kartata tukuchashpa kikini makiniwan killkashpa rimachiykichi. Tukuy kartaynikunata tukuchashpayni shutinita killkani yachanaykichipa ñuka kikini killkashkaynita. 18Munani Señorninchi Jesukristu tukuy kankunata sukaman yanapashunaykichipa. Chayllata ñuka Pablu killkashkaykichi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\