HECHOS 9

1Chaykamanka Saulo sinchita piñakushpa sukaman jorachirkansapa Jesukristuta kreyik runakunata wañuchinankunapa. Paykunata wañuchinayashpa saserdotekunapa kamachikukninman rirkan. 2Payta mañarkan kartata kunanpa Damasko llaktaman rishpa tantanakunankuna wasikunamanta Jesukristuta katik ullkukunata warmikunata apinanpa. Yuyarkan Jerusalenman pushashpa karselpi wichkachinankunapa. 3Chay kamachikuk kartata kuptinna Sauloka Damaskoman riykarkan. Chay llaktapi chayanayaykaptin raslla sielumanta paypi sukaman llipyamurkan. 4Chayta kawashpa Sauloka allpakaman urmarkan. Chaypina uyarirkan willaptin: —Saulo, Saulo ¿imapatí chikniwashpa sufrichiwaykanki? 5Chashna willaptin Sauloka tapurkan: —¿Pití kanki, Señor? Chaypina chay willak runaka aynirkan: —Ñukaka Jesusmi kani. Kanka ñukata chikniwashpayki sufrichiwaykanki. 6Atarimushpa Damaskoman rillay. Chaypi suk runa yachachishunki imatami ruranki nishpa. 7Saulopa purikmasinkuna paywan parlaykak runata uyarishpapish mana ni pita kawarkansapachu. Chayrayku sukaman manchakurkansapa. 8Saulo allpamanta atarimushpa manana atiparkannachu kawakuyta. Chayrayku chay purikmasinkunaka makinmanta apishpa Damaskoman pusharkansapa. 9Chaypi chayashpa Sauloka kimsa diyata karkan mana kawakushpa mana nimata mikushpa nimata upyashpa. 10Chay Damaskopi Ananiyas kawsarkan. Payka Jesukristuta kreyik runa karkan. Jesuska payta rikchadunpi muskuyninpishina rikurishpa kayarkan: —¡Ananiyas! Chashna kayaptin aynirkan: —Señor ¿imatatí willawanki? 11Chashna ayniptin Jesuska willarkan: —Rillay Kuska shutiyuk kallita. Chaypi suk runa Judas kawsan. Paypa wasinpi tapukuy Tarso llaktamanta Saulota. Chaypimi payka Tata Diosta oraykan. 12Muskuyninpishina kanta kawashushka ladunchashpa makikita paypi churaptiki kashkan allita kawakunanpa. 13Chashna Jesus willaptin Ananiyaska willarkan: —Señor, aypa runakunami willawashkasapa Jerusalenpi chay runa tukuy kanta kreyishuk runakunata sufrichiykanankunata. 14Kunanka kayman shamushka saserdotekunapa kamachikukninkunapa kartata apamushpa. Payka tukuy kanta kreyishuk runakunata pushanayan karselpi wichkachiwanankunapa. 15Chaypina Jesuska willarkan: —Rillay tukuy willashkaynita rurak. Ñukami chay runataka akllashkani mana judiyu runakunata yachachikunanpa ñuka salvakuk kanaynita. Paymi chay runakunapa kamachikukninkunatapish judiyu runakunatapish yachachinkasapa. 16Chaymanta paytaka willasha ñukata kreyiwashpa sukaman sufrinanta. 17Chashna Jesus willaptin Ananiyaska uyarishpa Saulota rirkan kawak. Chay wasipi chayashpa Saulopa umanpi makinta churashpa willarkan: —Wawkini Saulo, chay shamushkayki ñanpi rikurishuk Jesusmi kachamuwashka shamunaynipa kawakniki atipanaykipa kashkan allita kawakuyta. Tata Diospa Espiritunka kanpi yaykunka yanapashunaykipa. 18Chashna oras Saulopa ñawinmanta challwa karapan laya urmaptin kawakurkan. Chaypina atariptin Ananiyas bawtisarkan. 19Bawtisakushkanwasha mikushpana sinchiyarkan. Chaypina Jesusta kreyik runakunawan suk diyakunata Damaskopi kiparirkan. 20Chaymanta Damaskopi tantanakunankuna wasikunapi Sauloka kallarirkan yachachikuyta Jesukristu Tata Diospa wambran kananta. 21Chashna yachachikuptin tukuy runakuna sukaman almirashpankuna willanakurkansapa: —¿Manachu kay runaka Jesusta kreyik runakunata Jerusalenpi sukaman sufrichishka? ¿Manachu payka kaymanpish shamushka Jesusta kreyikkunata apinayashpa pushanankunapa saserdotekunapi chatakuk? 22Chashna rimaptinkunapish Sauloka mana manchakushpa ashwan allita yachachikurkan. Damaskopi kawsak judiyu runakunata allita entiendichirkansapa Jesus Tata Diosmanta shamudu salvakuk runa kananta. Chashna allita yachachikuptin paykuna sukaman turbakurkansapa. 23Chashna aypa diyakunata Saulo yachachikuptinna judiyukuna yuyaykurkansapa wañuchinankunapa. 24Chaypina Sauloka yacharkan tukuy diya tukuy tuta chay llaktamanta pirkapa llukshinan punkunkunapi shuyaykanankunata wañuchinankunapa. 25Chayrayku suk tuta Jesusta kreyikmasinkuna suk atun sestupi churashpa chay llaktapa pirkanmanta urayachirkansapa. Chashnamanta Sauloka chay chiknik runakunamanta kishpirkan. 26Chaymanta Sauloka Damaskomanta nitikushpa rirkan Jerusalenpi yachachikuk. Chaypina Jesusta kreyikmasinkunawan tantanakunayarkan. Paykuna Saulota mancharkansapa mana kreyishpankuna Jesusta kreyik kananta. 27Chashna manchaptinkuna Bernabe paytaka pusharkan chay alli yachachikuk runakunapi riksichik. Willarkansapa: —Kay runapish Jesukristuta kreyikmasinchikunami. Señorninchi Jesukristumi ñanpi paypi rikurishpa parlachirkan. Chaypina Damaskopi payka mana manchakushpa yachachikushka Jesus salvakuk kananta. 28Chashna Bernabe willaptinkuna almitirkansapa paykunawan tantalla yachachikuypi purinankunapa. Chaypina Sauloka Jerusalenpi sukaman allita mana manchakushpa yachachikurkan Jesus salvakuk kananta. 29Chashna yachachikuypi purishpa griego rimanayuk judiyukunawan parlaypi ayninakuypi yachachiksapa. Paykunaka mana kreyishpankuna wañuchinayarkansapa. 30Chayta yachashpa Jesusta kreyikmasinkuna Sesareaman pusharkansapa. Chaymanta Sesareamanta Tarso llaktanman kacharkansapa. 31Chay tiempu Judea partipi, Galilea partipi, Samaria partipi manana ni pi Jesukristuta kreyikkunata sufrichirkansapanachu. Chayrayku sukaman kushikushpalla Jesukristupa yachachikunankunata ashwan allita yachakurkansapa. Tata Diosta kuyashpa kawsarkansapa. Chaymanta Tata Diospa Espiritun yanapaptinkuna ashwan aypa runakuna Jesukristuta kreyirkansapa. 32Chaymanta Pedruka llaktan llaktan rirkan Jesukristuta kreyikmasinkunata kawak. Chashna rishpa Lida llaktapi chayarkan. 33Chaypi tarirkan suk runa Eneasta. Payka pusak watatana mana kuyuyta atipashpa kamanpi siridu kawsarkan. 34Pedruka payta willarkan: —Eneas, Jesukristumi alliyachishunki. Atarimushpa kamaykita allichay. Chashna Pedru willashkan oralla Eneaska atarimurkan. 35Tukuy Lida llaktapi Saron llaktapi kawsak runakuna kawarkansapa Eneas atarimushkanta. Chayrayku Jesukristuta kreyirkansapa. 36Chay tiempu Jope llaktapi suk warmi Tabita kawsarkan. Chay Tabitapa shutin griego rimaypi Dorkas. Paypish Jesukristuta kreyik karkan. Chay warmika allita rurashpa mana nimayuk runakunata yanapashpa kawsak. 37Chay warmika unkushpa wañurkan. Chaypina kuerpunta armachishpankuna wasi altuynin kuartupi churarkansapa. 38Chay Jope llaktaka Lida llaktamanta mana karupichu karkan. Pedru chay Lida llaktapi kawsaykarkan. Chaypina Jesukristuta kreyik runakuna yachashpankuna Pedru chaypi kananta ishkay runakunata kacharkansapa willak: —Utkashi Jope llaktaman rinki. 39Chashna willaptinkuna Pedruka paykunawan rirkan. Chaymanta Jopepi chayashpankuna maypicha Dorkaspa kuerpun churadu kuartuman pusharkansapa. Chaypina aypa viyudakuna wakashpankuna Pedruta ladunchashpa Dorkas sirashkan llachapakunata kamisakunata kawachirkansapa. 40Chaypina Pedruka tukuy chay wakakuykakkunata llukshichishpa kunkurikurkan Tata Diosta mañananpa. Chaymanta wañuduta chapashpa willarkan: —¡Tabita, atarimuy! Chashna willaptin Dorkaska ñawinkunata kicharishpa Pedrutaka kawarkan. Payta kawashpa tiyarirkan. 41Chashna tiyariptin Pedruka makinmanta apishpa atarichirkan. Chaymanta Jesukristuta kreyikkunata tukuy viyudakunata kayashpankuna Dorkasta kawsadutana kawachirkansapa. 42Tukuy chay Jope llaktapi kawsakkuna yacharkansapa Dorkas kawsamushkanta. Chayrayku aypa runakuna Jesukristuta kreyirkansapa. 43Chaymanta aypa diyakunata chay llaktapi karapakunata allichak runa Simonpa wasinpi Pedruka kiparirkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\