GALATAS 4

1Kunan suk ejempluta parlachiykichi. Suk runa wañuptin tukuy tiyapunan wambranpa kiparin. Wambran taksha kashpaka manara wasinpi atipanrachu kamachikuyta. Wiñanankaman iden wiwachushina kawsan. 2Chay wambra taksha kashpa tatan willashkan tiempukaman tatan sakishkankunata kuydak runata yachachik runata kasunan tiyan. 3Ñawpa tiempu ñukanchikunapish manara Jesukristuta kreyishpara chay taksha wiwachu wambrashina karkanchisapa. Chay wiwachu yachachikninkunata kasushpa kawsashkanshina ñukanchikunapish runakunapa amañanankunallata rurashpa kawsarkanchisapa. 4Chaymanta Tata Dios munashkan tiempu chayamuptin chaylla wambran Jesukristuta kachamuptin suk warmimanta nasirkan. Jesukristu judiyu runa kashpa Moisespa kamachikunankunata allita kasushpa kawsarkan. 5Jesukristu salvawashkanchisapa Tata Diospa wambrankuna kananchikunapa amana Moisespa kamachikunankunatana kasunanchikunapa. 6Chaymanta Tata Diospa wambrankuna kaptinchikuna paypa wambranpa Espiritunta kachamurkan ñukanchikunapi kawsananpa. Payka yachachiwanchisapa Tata Diosta willayta: “Kanmi tatayni kanki.” 7Tata Diospa wambrankuna kashpanchikuna manana rantidu wiwachushinanachu kanchisapa. Paypa wambrankuna kashpanchikuna tukuy paypa tiyapunan ñukanchikunapa. 8Ñawpa tiempu kankuna manara Tata Diosta riksishpaykichira ruradu dioskunata kasushpa kawsarkankichi. 9Kunanka Tata Diosta riksiptinchi paypish riksishunkichi. Chashna Tata Dios riksishuptikichi ¿imapatí munankichi runakunapa amañanankunallata rurashpa kawsayta? 10Watan watan killan killan aypa fiestakunata rurashpaykichi yuyankichi Tata Diosta kushichiykanaykichita. 11Moisespa kamachikunankunata kasushpa kawsaptikichi llakishpa yuyani yankamanta sukaman yachachishkaynita. 12Wawkinikuna, paninikuna, kankuna ñawpa sukaman kuyawashpaykichi yanapawarkankichi. Chayrayku roygaykichi ñukashina amana Moisespa kamachikunankunata kasushpa kawsanaykichipa. 13Allita yachankichi unkudu kashkaynirayku kallarishkaynita Jesukristu salvawananchikunata yachachiynikichita. 14Unkudu kaykaptinipish munawarkankichilla. Suk angeltashina kikin Jesukristutashina uyariwashpa mana washanchawashpa chaskiwarkankichi. 15Chay tiempu sukaman kuyawashpa yanapawanayashpaykichi ñawikichita kuwayta atipashpaykichika kuwankichiman karkan. ¿Imapatí kasuwashkaykichimanta kunan manana kuyawaykankichina? 16Allita kankunata yachachiptini ¿imapatí kunanka yuyankichi chikninaynita? 17Chay mana alli yachachikukkuna kuyashuknikichishina tukunsapa amana ñukata kasuwashpana kawsanaykichipa. Munansapa paykunallata sukaman kasunaykichipa. 18Alli kanman chay runakuna deverasta kuyashunaykichipa. Mana allichu yachachishunaykichipa ama ñukata kuyawanaykichipa. Ñuka kankunawan kaptini mana kankunawan kaptinipish kuyawanaykichi tiyan. 19Munanayni wambraynikuna, sukaman llakini yachachikunaynita manana kasushpa kawsaptikichina. Iden wawayanayak warmishina kankunarayku sukaman llakishpa sufriykani. Llakishpaynipish katisha yachachiynikichillapi Jesukristullata allita tukuy shunku kuyashpa pay kawsashkanshina kawsanaykichikaman. 20Sukaman munayman kankunawan kayta allita yachachinaynipasapa. Kankunamanta karupi kashpayni mana yachanichu imashnami yanapaykichiman nishpa. 21Mash uyariwaychi. Kankuna Moisespa kamachikunankunata kasushpa kawsanayashpaykichi ¿manachu yachankichi imatami Moiseska killkarkan? 22Chay killkadunpi riman: Abrahampa tiyapurkan ishkay wambrankuna. Suk karkan rantidu warmi Agarpa wawan. Suk karkan kikin warmin Sarapa wawan. Warmin Saraka mana rantiduchu karkan. 23Chay rantidu warmi Agarpa wawan nasirkan tukuy wambrakuna nasinanshinalla. Chaymanta Tata Dioska Abrahamta willarkan warmin Sara vieja kaykashpapish wawayananta. Tata Dios willashkanshina Sara wawayarkan. 24Chay ishkay warmikuna yuyachiwanchisapa Tata Dios ishkay laya paktuta rurashpa yanapawananchikunata. Suk paktuta rurarkan Sinai urkupi. Chay Sinai urkupi ruradu paktu yuyachiwanchisapa Abrahampa rantidu warmin Agarta. Sinai urkupi Tata Dios kamachikunankunata Moisesta kurkan. Runakuna tukuy kamachikunankunata mana kasuptinkuna Tata Dioska kastigankasapa. Chayrayku tukuy Moisespa kamachikunankunata kasunayak runakuna rantidu runakunashinami kawsansapa. 25Chay warmi Agarka yuyachiwanchisapa Arabia partipi Sinai urkuta. Chay Sinai urkuka yuyachiwanchisapa llakta Jerusalenta. Chay llaktapi kunankaman judiyu runakuna Moisespa kamachikunankunata kasushpa rantidu runakunashina kawsansapa. 26Chaymanta ñukanchikuna Tata Diospa wambrankuna kashpanchikuna manana rantidu runakunashinanachu kawsanchisapa. Sielupi mushuk Jerusalen llaktaman rishunchisapa Tata Dioswan kawsananchikunapa. 27Tata Dios killkadunpi mana wawayak warmita willarkan: “Kan mana niman suk wawayuk warmi kashpaykipish kushikuylla. Mana wawayay nanayta mallishpaykipish kushikushpayki kapariy. Kusayki sakishushka kaptinpish chay kusayuk warmimanta ashwan aypa miraknikikuna tiyanka.” 28Wawkinikuna, paninikuna, Tata Dios Abrahamta aypa mirakninkuna tiyananpa willashkanrayku ñukanchikuna iden Sarapa wawan Isakshina kanchisapa. 29Tata Dios yanapaptin Saraka wawan Isakta wawayarkan. Chaymanta Agarpa wawan Ismael Sarapa wawan Isakta chiknirkan. Kunanpish Moisespa kamachikunankunata kasuk runakuna ñukanchikunatapish chikniwanchisapa. 30Tata Diospa rimananka kashna willawanchisapa: Tata Dios Abrahamta willarkan: “Chay rantidu warmikita wawantinta karkuy ama Sarapa wawanwan tiyapushuknikita patumanakunanpa.” 31Wawkinikuna, paninikuna, chashna Tata Dios rimaptin yachanchisapa Jesukristullata kreyishpa kawsashpanchikuna Sarapa wawanshina Tata Diospa wambrankuna kananchikunata. Mana Agarpa wawanshinachu kanchisapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\