HEBREOS 11

1Tata Diosta allita kreyishpa kawsashpanchikuna allita yachanchisapa tukuy willawashkanchikunata rurananta. Chay willawashkanchikunata mana kawashpanchikunapish yachanchisapa mana llulla kananta. 2Tata Dios ñawpa awilunchikunata willarkansapa alli rurak runakuna kanankunata payta allita kreyishkankunarayku. 3Ñukanchikunapish Tata Diosta kreyishpanchikuna allita yachanchisapa pay rimashpalla tukuy laya tiyakta rurashkanta. Payka mana tiyakmanta tukuy laya kawananchikunata rurarkan. 4Abel Tata Diosta kreyishpa allima ovejanta wañuchishpa payta kuyashpa kurkan. Wawkin Kayinpa ofrenda kushkanmanta ashwan alli ofrendata kurkan. Chayrayku Tata Dios ofrendanta chaskishpa willarkan alli rurak kananta. Chashna Abel allita Tata Diosta kreyishpa kushichishpa wañudu kashpapish kunankaman yuyachiwanchisapa payshina Tata Diosta kreyishpa kawsananchikunapa. 5Enokpish Tata Diosta allita kreyishpa kawsashkanrayku sieluman kawsakllata pusharkan. Payka mana wañurkanchu. Chashna Tata Dios sieluman pushashka kaptinna manana ni pi allpapika kawarkansapanachu. Rimananpi willawanchisapa manarapish Tata Dios pushaptin payta kushichishpa kawsashkanta. 6Mana ni pi Tata Diosta atipanchisapachu kushichiyta mana payta kreyishpanchikuna. Paywan kawsayta munashpanchikunaka kreyinanchikuna tiyan Tata Dios tiyananta. Chaymanta kreyinanchikuna tiyan Tata Diosta maskaptinchikuna yanapawananchikunata. 7Noepish Tata Diosta kreyishpa kawsarkan. Tata Dios paytaka willarkan manllaybata yaku llokllananta. Manara ni suk kuti llokllananta kawashpapish Noeka Tata Diosta kreyishpa atun barkuta rurarkan. Chay barkupi llokllakuk yakumanta familyanta salvarkan. Chay atun barkuta ruraptinpish runamasinkuna mana kreyirkansapachu Tata Dios kastiganankunata. Chayrayku sipikushpa wañurkansapa. Noe Tata Diosta kreyishkanrayku Tata Dios willarkan alli rurak runa kananta. 8Chaymanta Tata Dios awilunchi Abrahamta willarkan alli llaktata kunanta. Chashna Tata Dios willaptin Abrahamka allita kreyishpa llaktanmanta llukshirkan Tata Dios willashkan llaktaman rinanpa. Llukshishpa manara yacharkanrachu maymanmi riykan nishpa. 9Chaymanta Tata Dios willashkan llaktapi chayashpa chay llaktaka manara payparachu karkan. Chay llaktapi manara terrenuyuk kashpara Tata Dios kunanta kreyishpa millwamanta awadu raku llachapawan ruradu wasipi kawsarkan. Tata Dios Abrahampa wambran Isakta ñetun Jakobotapish willarkansapa chay llaktata kunankunapa. Chashna willashka kaptin paykunapish Tata Diosta kreyishpankuna millwamanta awadu raku llachapawan ruradu wasikunapi kawsarkansapa. 10Chay laya ruradu wasipi kawsashpa Abrahamka mana tukuyniyuk sielupi tiyak mana wakllik llaktaman shuyaykarkan riyta. Chay llaktata Tata Dios rurarkan. 11Chaymanta Tata Dios Abrahamta willarkan warmin Sara wawayananta. Chaypina Sara mana niman suk wawayuk kashpa vieja kaykashpapish kreyirkan Tata Dios alli rurak kashpa willashkanta rurananta. Chayrayku Tata Dios Sarata yanaparkan wawayananpa. 12Abrahampa wambrayanan tiempu pasashka kaptinpish Sara paypa wambran Isakta wawayarkan. Chaymanta Isakmanta luserukunashina atun kocha mañanpi playakunashina mana yupaypa layata sukaman aypata mirarkansapa. 13Manara Tata Dios willashkanta kuptinkunara chay ñawpa awilunchikunaka wañunankuna diyakaman kreyirkansapa Tata Dios willashkanta rurananpa. Chayta kreyishpankuna kushikushpa karullamanta chay llaktata kawakshina yuyanakurkansapa. Chayrayku kay allpapi kawsashpara mana llaktayukshina kawsarkansapa. 14Chashna mana llaktayukshina Tata Diosta kreyishpalla kawsashpankuna tukuy pita entiendichirkansapa sielupi kawsanan llaktankunaman riykanankunata. 15Mana chay llukshimushkankuna llaktallamanchu kutinayarkansapa. Chay llaktaman kutinayashpankunaka chayman kutinmansapa karkan. 16Paykunaka chay ashwan alli sielupi llaktaman munarkansapa riyta. Chayrayku Tata Dios sielupi alli llaktankunata rurashka. Mana pinkakushpa paykunata willarkansapa Tata Diosninkuna kananta. 17Chaymanta Tata Dios Abrahamta willarkan chaylla wambran Isakta wañuchishpa kunanpa. Chashna willaptin Abrahamka kreyirkan Tata Dios willashkanta rurananpa. Yacharkan chay wambran Isakmanta aypa mirakninkuna tiyananta. Chayrayku Tata Diosta kreyishpa wambranta payta kushpa mana michashpa wañuchinayarkan. 19Abrahamka yacharkan Isak wañuptin Tata Dios atipananta kawsachimuyta. Tata Diosta allita kreyiptin chay wambranta wañudu kashkanmantashina kawsachimurkan. 20Chaymanta Isakpish Tata Diosta kreyishpa wambrankuna Jakobota Esawta willarkansapa Tata Dios mirakninkunata sukaman yanapanankunata. 21Jakobopish wañunayaykashpa Tata Diosta kreyishpa wambran Josepa ishkantin wambrankunata willarkansapa Tata Dios yanapanankunata. Chaypina bastonninpi kimikushpa Tata Diosta kuyarkan. 22Josepish wañunayaykashpa Tata Diosta kreyishpa wawkinkunata willarkan suk tiempukaman tukuy israel runakuna Egipto llaktamanta llukshinankunata. Kamachirkansapa llukshishpankuna tullunkunata apanankunapa Tata Dios willashkan llaktapi pampak. 23Chaymanta Moises nasishkan tiempu sinchi kamachikuk runa kamachikurkan tukuy ullku wambrakunata wañuchinankunapa. Chashna kamachikuptinpish Moises nasiptin tatan maman Tata Diosta allita kreyishpa chay kamachikuk runata mana kasurkansapachu. Alli wambra kananta kawashpankuna kimsa killata pakarkansapa ama ni pi wañuchinanpa. 24Moises runa kashpana Tata Dios yanapananta allita kreyishpa manana munarkannachu kamachikuk runapa shipashninpa wiwachun kayta. 25Yacharkan chay mandakukpa ñetun kashpa suk tiempullata atipananta kushikushpa mana allita rurashpa kawsayta. Chayrayku Tata Diospa wambrankunawan tantalla sufrishpapish munarkan paykunallawan kawsayta. 26Egipto llaktapi kiparishpaka Moiseska kullkisapa kanman karkan. Chashna kaptinpish Moiseska yacharkan Tata Dios suk salvakuk runata kachamunanta. Chayrayku yuyarkan ashwan alli kananta Tata Diospa wambrankunawan tantalla sufrinanpa. Munarkan Tata Dios sieluman pushananta kushikushpalla paywan tantalla kawsananpa. 27Moises Tata Dios kuydananta kreyishpa chay kamachikuk runa piñakunanta mana manchashpa Egipto llaktamanta llukshirkan. Tata Diosta mana kawashpapish iden kawakshina allita mana shaykushpa payllata kreyishpalla kawsarkan. 28Tata Dios salvanankunata kreyishpa Paskua fiestata rurarkan. Tukuy israelmasinkunata yachachirkan oveja wawankunata wañuchishpa yawarninwan wasin punkunkunata chakchunankunapa. Chay yawarta kawashpa Tata Diospa angelnin israel runakunapa piwi wambrankunata mana wañuchirkansapachu. 29Chaymanta israel runakuna Tata Diosta kreyiptinkuna chay atun Puka Yakuta rakinachishpa ñanta rurarkan purinankunapa. Chaymanta Egipto runakuna katishpankuna chay ñanta riykaptinkuna Tata Dios yakuta wichkanachirkan. Chaypina sipikurkansapa. 30Chaymanta israel runakuna Tata Diosta allita kreyishpankuna kanchis diyata Jeriko llaktapa vueltashnintinta purirkansapa. Chashna puriptinkuna kanchisnin diya chay llaktapa pirkankuna tikrarkansapa. 31Chaymanta waynandera warmi Rahab Tata Dios salvananta kreyishpa Jerikopi chapakuk rik ishkay israel runakunata pakarkansapa. Chayrayku israel runakuna chay Jerikopi mana Tata Diosta kreyinayak runakunata wañuchishpankuna mana paytaka wañuchirkansapachu. 32Tiyanllara aypa Tata Diosta kreyik runakunapa willanaynipa. Tiempu pishin Gedeonpa Barakpa Samsonpa Jeptepa Davidpa Samuelpa Tata Diospa rimananta yachachikukkunapa willanaynipa. 33Chay runakuna Tata Diosta allita kreyishpa makanakushpa llaktakunata kichukurkansapa. Sukkunaka kuskata kamachikuksapa. Sukkunaka Tata Dios willashkankunata chaskirkansapa. Sukkunaka kawarkansapa Tata Dios pumakunapa shiminkunata wichkapuptinkuna ama wañuchinankunapa. 34Tata Dios yanapaptin sukkunaka manllayba rawraykak ninata wañuchirkansapa. Sukkunaka kishpirkansapa ama chiknik runakuna ishkay filuyuk machetiwan wañuchinankunapa. Sukkunaka sampayadu kaptinkuna Tata Dios sinchiyachirkansapa. Sukkunaka chiknik runakunawan sukaman makanakushpankuna atiparkansapa paykunata kallpachiyta. 35Tata Diosta kreyik warmikuna kawarkansapa Tata Dios wañudu wawankunata kawsachimuptinkuna. Chaymanta chiknik runakuna wañuchinankaman sukaman sufrichiptinkunapish sukkuna manami munarkansapachu Tata Diosta niegayta. Yacharkansapa wañushpa sielupi Tata Diospa kawsananman rinankunapa chaypi ashwan allita kawsak. 36Sukkunata asichirkansapa. Sukkunata makarkansapa, kadenawan watarkansapa, karselkunapi wichkarkansapa. 37Sukkunata ruminchashpa wañuchirkansapa. Sukkunata chawpinkunapi tipishpankuna sukkunata ishkantin ladu filuyuk machetiwan wañuchirkansapa. Sukkunata wasinkunamanta karkurkansapa kayta chayta purinankunapa. Ovejakunapa chivukunapa karapankunawan llachapakuksapa. Paykunata rikchak layapi sufrichiksapa. Mana nimayuk llakidu kawsarkansapa. 38Chakidu chunlla pampakunapi sachakunapi pantakudushina chayta chayta purirkansapa. Machaykunapi allpa uchkukunapi kawsarkansapa. Mana allichu karkan chay Tata Diosta kreyik runakuna mana alli rurak runakunawan kawsanankunapa. 39Chay runakuna Tata Diosta allita kreyishpa kawsashkankunarayku payka willarkansapa alli rurak kashkankunata. Chashna willaptinkunapish kay allpapi kawsashpankuna manara kawarkansaparachu Tata Dios willashkankunata ruraptin. 40Tata Dios ñukanchikunata yuyawashpanchikuna munarkan chay ñawpa kreyikuk runakuna Jesukristu shamunanta shuyanankunapa. Chaypina Tata Dios paykunata ñukanchikunawan tantallata pushawashunchisapa paywan sielupi kawsananchikunapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\