SAN JUAN 1:33

33Ñukaka manara yachashkanirachu pimi Tata Diosmanta shamudu runa nishpa. Chayrayku Tata Dios kachamuwarkan yakupi runakunata bawtisanaynipasapa. Chashna kachamuwashpa Tata Dios willawashka: “Espirituynita suk runapi tiyarik urayamuptin kawashpayki yachanki ñukamanta shamudu runa kananta. Payka Espirituyniwan aypa runakunata bawtisanka.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More