SAN JUAN 5

1Chaymanta Jesuska chay milagruta rurashkanwasha Jerusalenman rirkan fiestata pasak. Tukuy wata ñukaykuna judiyu runakuna Tata Diosta kuyashpa chay fiestata rurak kanisapa. 2Jerusalen llaktaman ovejakuna yaykunan punku ladunpi suk sumak tantanakudu kocha tiyan. Chay kochapa shutin Betsata. Chayllapi pichka tambukuna tiyarkan. 3Chaypi aypa unkudu runakuna samaksapa. Sukkuna mana kawakuyta atipak karkansapa. Sukkuna mana puriyta atipak karkansapa. Sukkuna mana nima kuyuy atipak karkansapa. 4Mana ni pi yachashkan ora Tata Diospa angelnin chay yakuta kuyuchik. Chay angel yakuta kuyuchiptin maykan runa ñawpakta chay yakupi yaykuk unkuyninmanta alliyak. Chayrayku aypa unkudu runakuna alliyanayashpa shuyaksapa angel chay yakuta kuyuchinanpa. 5Chay unkudukunawan tantalla suk runa kimsa chunka pusak watata unkudu karkan. 6Jesus chaypi chayashpana payta kawarkan. Aypa watakunata unkudu kawsashkanta yachashpa tapurkan: —¿Munankichu alliyayta? 7Chashna Jesus tapuptinna chay runaka willarkan: —Señor, yaku kuyuptin mana ni pi churawak runa tiyanchu. Ñuka sukaman yaykunayaptini sukmi mishawashpa yaykun. 8Chaypina Jesuska willarkan: —¡Atarimuyna! ¡Kamillaykita apishpana rillay! 9Chashna Jesus willaptin chay unkudu runaka alliyarkan. Chaypina kamillanta apishpa kushikushpana kallarirkan puriyta. Chay diya karkan samana diya. 10Chayrayku judiyu awtoridarkuna chay alliyadu runataka willarkansapa: —Kunanka samana diyami. Ñukanchikunapa killkadunchikunapi willawanchisapa samana diya ama nimata apananchikunapa. Chayrayku chay kamillaykita ama apaychu. 11Chashna michaptinkunana chay runaka aynirkansapa: —Chay alliyachiwak runami willawashka: “Kamillaykita apishpa rillay.” 12Chaypina chay awtoridarkunaka tapurkansapa: —¿Pití chay “kamillaykita apishpa rillay” willashuk runaka? 13Chashna tapuptinkuna chay runaka mana riksirkanchu pimi alliyachishka nishpa. Jesus alliyachishkanwasha chay aypa runakunapa chawpinkunapi yaykushpa pakakurkan. 14Chaymanta Tata Diospa wasinpi Jesuska chay alliyachishkan runataka tarirkan. Chaypi willarkan: —Mash uyariway. Ñami alliyaduna kanki. Amana kutin uchallikuynachu ama ashwanta sufrishpa kawsanaykipa. 15Chashna willaptinna chay runaka awtoridarkunata rirkan willak Jesus alliyachishkanta. 16Samana diya chay unkuduta alliyachishkanrayku chay awtoridarkunaka Jesusta chiknirkansapa. 17Chikninankunata yachashpa Jesuska willarkansapa: —Tatayni Dioska tukuy diya tukuy runakunata yanapansapa. Ñukapish iden Tataynishina tukuy diya tukuy pita yanapaykani. 18Chashna willaptinkuna chay awtoridarkunaka Jesusta sukaman munarkansapa wañuchiyta samana diya rikchak layata ruraptin. Paykunaka ashwanta chiknirkansapa runalla kashpa Tata Dioswan igualanakunayashpa rimaptin Tata Dios kikinpa tatan kananta. 19Chashna chay awtoridarkuna wañuchinayaptinkuna Jesuska willarkansapa: —Mash allita uyariwaychi. Tata Diospa chaylla wambran kashpayni kikinimanta mana atipanichu nimata rurayta. Tatayni Dios rurananta kawashpara chayllata rurani. Tatayni ruraykananllata ñukapish rurani. 20Tataynika sukaman ñukata kuyawan. Rikchak laya rurananta yachachiwan payshina ñukapish ruranaynipa. Kunanmantapacha yanapawanka ashwan almirana milagrukunata ruranaynipa. Chayta kawashpaykichi sukaman almirankichi. 21Tatayni Dioska wañudu runakunata atipan kawsachimuyta paywan kuyanakushpa kawsanankunapa. Payshina ñukapish tukuy munashkayni runakunata kawsachimuni. 22Chaymanta Tatayni Dioska mana ni pita chatakunchu. Payka willawashka ñuka willanaynipa pitami kastiganka pitami perdonanka nishpa. 23Chashna Tata Dios willawaptin tukuy runakuna ñukata iden Tataynitashina kuyawanankuna tiyan. Mana kuyawashpankunaka kachamuwak Tataynitapish mana kuyansapachu. 24Allita willaykichi. Kankuna yachachikunaynita kreyinaykichi tiyan. Kachamuwak Tata Diostapish kreyinaykichi tiyan. Chashna yachachikushkaynita kreyiptikichika mana tukuyniyukta kawsankichi. Mana ninamanchu rinkichi. Wañudu kanaykichimanta kawsamunkichi. 25Allita willaykichi. Suk tiempu chayamunka chay tiempuka ñami chayamushkana ñuka Tata Diospa wambran yachachikuptini aypa uchasapakuna uyariwanankunapa. Chay uchasapakunaka iden wañudukunashinami. Yachachikuptini tukuy uyariwakkuna mana tukuyniyukta Tata Dioswan tantalla kawsankasapa. 26Tata Dioska kikinllamantami mana tukuyniyukta kawsan. Chaymanta pay munaptin ñukapish chaylla wambran kashpayni kikinillamanta mana tukuyniyukta kawsani. 27Tatayni kay allpaman kachamuwashka runa kanaynipa. Chayrayku ñukata willawashka tukuy runakunata willanaynipa pikunami allita rurashka pikunanami mana allitachu rurashka nishpa. 28Chashna ñuka yachachikuptini ama almiraychichu. Suk tiempu chayamunka ñuka kayaptini tukuy wañudu runakuna uyariwanankunapa. 29Chaypina pampadu kashkankunamanta llukshimunkasapa willanaynipa maymanmi rinkasapa nishpa. Tukuy allita rurashpa kawsak runakunata yaykuchishasapa sielupi Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsanankunapa. Tukuy mana allita rurashpa kawsak runakunata mana tukuyniyuk ninaman kachashasapa. 30Jesuska yachachikuyllapi katirkan: —Kikinillamanta mana nimata atipanichu rurayta. Tatayni Dios munashkantashina willani pimi allita rurashka pimi mana allitachu rurashka nishpa. Ñuka mana kikinipa munanaynitachu rurani. Chayrayku kuskanpi willani pimi allita rurashka pimi mana allitachu rurashka nishpa. 31Ñuka rimani Tata Diospa wambran kanaynita. Ñuka sapallayni chayta rimaptinika kankuna rimankichiman llullakunaynita. 32Mana ñukallachu chashna rimani. Tata Diospish rimashka ñuka wambran kanaynita. Chashna Tata Dios rimashpa mana llullakunchu. 33Kankunaka runakunata kachashkankichi Juanman ñukapa tapukuk. Payka allita willashushkankichi ariya ñuka Tata Diosmanta shamudu runa kanaynita. Chayta willashushpaykichi kuskanpi willashushkankichi. 34Chashna Juan ñukapa allita willashuptikichipish mana payllachu chayta willashushkankichi. Tatayni Diospish willashushkankichi paypa wambran kanaynita. Chayta willaykichi uchaykichimanta Tata Dios perdonashunaykichipa. 35Juanka Tata Diospa rimananta yachachishushpaykichi suk alkusashina lusichishurkankichi. Chashna yachachishuptikichi suk tiempullapa payta uyarishpa kushikushpa kawsarkankichi. 36Juanka willashurkankichi Tata Diosmanta shamudu runa kanaynita. Ñuka almirana milagrukunata rurashpayni Juanmanta ashwan allita yachachiykichi Tata Diosmanta shamushkaynita. Chay milagrukunata ruraptini atipankichi yachayta Tata Dios kachamuwashkanta. 37Kachamuwak Tatayni Diospish willashurkankichi ñuka wambran kanaynita. Chashna willashuptikichipish kankunaka mana payta uyarinayashkankichichu nima kasunayashkankichichu. 38Tata Dios kachamuwashkanta mana kreyishpaykichi paypa rimanantapish mana shunkullikunkichichu. 39Tata Diospa killkadunta kuti kuti leyishpa yachakunkichi. Sukaman yuyankichi chashna sukaman leyishpa Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsanaykichita. Chay leyishkaykichi Tata Diospa killkadunka riman ñuka Tata Diosmanta shamudu runa kanaynita. 40Chayta leyishpaykichipish mana ñukata kreyiwanayankichichu Tata Dioswan mana tukuyniyukta kawsanaykichipa. 41Kankuna munawaptikichi mana munawaptikichipish mana nimananchu. 42Ñuka kankunata allita riksishpayni yachani Tata Diosta mana kuyanaykichita. 43Tata Dios kachamuwaptin shamushka kaptinipish mana nima kasuwanayankichichu. Chaykamanka suk runa kikinpa yuyayninmanta yachachikuk shamuptinka paytaka kunanlla uyarinkichiman. 44Mana Tata Diosta kuyashpaykichi kankunapura sukwan sukwan sukaman alabanakunkichi. Mana sapallan Tata Dios alabashunaykichitachu munankichi. Chayrayku mana atipankichichu ñukata kreyiwayta. 45Ama yuyaychichu ñuka Tatayni Diospi kankunata chatanaynita. Suk chatashuknikichi runami tiyan. Payka Moisesmi. Paypa killkadunta leyishpaykichi yuyankichi allita Tata Dioswan kawsanaykichita. 46Chashna yuyashpaykichipish manami paypa killkadunta kreyinkichichu. Moiseska killkarkan ñuka shamunaynita. Chayrayku paypa killkashkanta kreyishpaykichika ñukatapish kreyiwankichiman. 47Mana Moisespa killkashkanta kreyishpaykichika mana ñuka willashkaynitapish kreyinkichichu. Chashna Jesuska chay chiknik runakunata willarkansapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\