SAN LUKAS 2

1Chay tiempu Sesar Augusto tukuy kamachikukkunamanta ashwan sinchi kamachikuk karkan. Payka kamachikurkan tukuy runakuna kikinkunapa llaktankunapi shutinkunata killkachinakunankunapa. Sesar Augusto yachanayarkan mashna runakunami tiyansapa nishpa. 2Chashna Sesar kallarinan kuti tukuy runakunata yupachiptin Siria partipi Sirenio kamachikuk runa karkan. 3Sesar Augustoka kamachikurkan tukuy runakuna kikinkunapa llaktankunaman rinankunapa shutinkunata killkachinakuk. 4Chay pacha Joseka Galilea partipi Nasaret llaktapi kawsaykarkan. Paymi karkan ñawpa kamachikuk Davidmanta mirashkan runa. Chay ñawpa kamachikuk Davidka Judea partipi Belen llaktamanta karkan. Chayrayku Nasaret llaktamanta Joseka rirkan chay ñawpa awilun Davidpa Belen llaktanman. Chaypi rirkan shutinta killkachinakuk. 5Chay tiempu Joseka Mariyawan kasaranankunapa mañaduna karkan. Mariya okupada kashpa Josewan tantallana rirkan shutinkunata killkachinakunankunapa. 6Belen llaktapi chayashpankuna mana niman suk wasita tarirkansapachu chaypi chayanankunapa. Chashna mana nima wasita tarishpankuna ovejakuna wasinpi chayarkansapa. Chaypi kaptinkuna Mariyapa paktamurkan wawayanan tiempu. Wawayarkan piwi wawanta. Mariyaka wawantaka pintunankunawan wankushpa ovejakuna wasinpi sirichirkan. 8Belen llakta ladunpi Jesus nasinan tuta suk pastupi runakuna ovejankunata kuydaykarkansapa. 9Chay runakunapi Tata Diospa angelnin raslla rikurimuptin sukaman allimata llipyarkan. Chayta kawashpa ovejakuna kuydak runakunaka sukaman manchakurkansapa. 10Paykunata angelka willarkansapa: —Tata Diosmantami suk alli rimanata willaykichi. Kayta uyarishpa tukuy runakuna kushikunkichi. Chayrayku ama manchakuychichu. 11Kunan tuta ñawpa kamachikuk Davidpa Belen llaktanpi salvashuknikichi ñami nasishkana. Payka Tata Dios kachamushkan sinchi kamachikukmi. 12Rillaychi chay wambrata riksik. Paytaka tarinkichimi pintunanwan wankuduta ovejakuna wasinpi siriduta. 13Chashna angel willaykaptin sielumanta aypa angelkuna rikurimurkansapa. Tukuy paykuna sukaman Tata Diosta kushichishpankuna willarkansapa: 14Altu sielupi kawsak Tata Diosta kuyashpa alabaypachi. Tata Dios allpapi kawsak runakunata kuyansapa. Chayrayku payka kushichishunkichi. 15Chay angelkuna kantashkankunawasha sieluman kutirkansapa. Chaypina chay runakuna sukwan sukwan parlanakurkansapa: —Akuychina Belen llaktaman chay angel willawashkanchikunata kawak. 16Chay runakuna utkakushpa rishpankuna tarirkansapa chay wambrata oveja wasinpi sirichiduta Mariya Jose kuydaykaptin. 17Chay runakuna wambrata kawashpankuna tukuy pita parlachirkansapa angel willashkankunata. 18Chayta uyarishpankuna tukuy runakuna sukaman almirarkansapa. 19Chaypina chay ovejakuna kuydak runakuna Tata Diosta sukaman kuyashpa alabarkansapa. Paykunaka sukaman almirarkansapa chay angel willashkankunatashina kawashpankuna. Kushikushpa chay ovejankuna kuydanankunaman kutirkansapa. Paykuna kutiptinkuna Mariya tukuy willashkankunata shunkullikushpa kuti kuti allita yuyaykurkan. 21Chaymanta chay wambra pusak diyayuk kaptinna pishkitun punta karapanta tipichipurkansapa señaladu kananpa. Chaypina shutiyachirkansapa Jesus shutin kananpa. Manarapish Mariya okupada kaptin chay angel willarkan wawanpa shutin Jesus kananpa. 22Wambran nasishkan diyamanta chusku chunka diyata wasinmanta Mariyaka mana llukshirkanchu. Chay diyakuna paktaptinna ñawpa Moisespa killkadunpi willashkanta kasushpa allita armakurkan. Armakushkanwasha Mariyaka Josewan wambrata Jerusalenman pusharkansapa Tata Diosta kuk. 23Tata Dios ñawpa killkadunpi rimarkan: “Tukuy piwi wambra ullku nasiptin ñukapami kanan tiyan.” Chayta Tata Dios rimashkanrayku Mariyaka Josewan chay wambrata pusharkansapa Tata Diosta kukna. 24Chaymanta Tata Diospa killkadunpi riman mana ishkay rimarikuykunata apashpa ishkay urpaykunata apanankunapa Tata Diosta kuyashpa kunankunapa. Chayrayku Mariya Josewan wambra Jesusta pushashpa ishkay urpayta aparkansapa. 25Chay pacha Jerusalenpi kawsarkan suk runa Simeon. Tata Diospa Espiritun yanapaptin payka alli rurak runa karkan. Tata Diosta sukaman kuyashpa kawsak. Payka israelmasinkunapa salvakukninkuna runata sukaman shuyaykarkan. 26Chayrayku Tata Diospa Espiritun Simeontaka willarkan: “Manara wañushpaykira Tata Diospa kachamushkan salvakuk runata kawanki.” 27Mariyaka Josewan wambra Jesusta pusharkansapa Tata Diospa wasinman. Chayman pusharkansapa Tata Diospa killkadunpi willashkankunata kasushpankuna. Chaypina Tata Diospa Espiritun Simeonta willarkan Tata Diospa wasinman rinanpa chay wambrata riksik. 28Chaypi chayashpa Simeonka chay wambrata markarkan. Payta markashpa Tata Diosta sukaman kuyashpa willarkan: 29A Tata Dios, kanka willawashkanki manara wañushpaynira kachamushkayki wambraykita kawanaynipa. Kunanka kushikushpana wañusha. Ñami paytaka kawashkanina. 30Ñami kawashkanina kay salvakuk kachamushkayki wambraykitaka. 31Tukuy llaktakunamanta aypa runakuna yachankasapa salvakuk runa kananta. 32Payka alli lusshina tukuy runakunata yachachinkasapa kanta kuyashushpa kawsanankunapa. Chaypina runakuna yachankasapa israel runakunamanta salvakuk runa shamushkanta. 33Chashna Simeon willaptin uyarishpana Mariya Josewan sukaman almirarkansapa. 34Chaypina Simeonka Tata Diosta roygarkan paykunata yanapanankunapa. Chaymanta Jesuspa mamantaka willarkan: —Israel llaktamanta aypa runakuna wawaykita chiknishpa rimankasapa mana alli kananta. Tukuy paykunata Tata Dioska kastigankasapa. Chaymanta wawaykita kreyik runakunata Tata Dios perdonankasapa. 35Wawaykika tukuy runakunata riksichinkasapa ima layami yuyayninkuna nishpa. Aypa runakuna wawaykita mana kreyishpa chikniptinkuna kanka sukaman llakishpa turbakunki. Chashna Simeonka Mariyataka willarkan. 36Chaymanta Tata Diospa wasinpi tiyarkan suk alli yachachikuk warmi. Paypa shutin karkan Ana. Tatanka karkan Fanuel. Ñawpa awilun karkan Aser. Payka shipashlla kashpa kasararkan. Chaymanta kanchis wata kasarashkanwasha kusan wañurkan. 37Chay warmika pusak chunka chusku watata viyudana karkan. Payka Tata Diospa wasinmanta mana llukshishpa suk diyakuna mana mikushpa kawsarkan. Diyapi tutapi Tata Diosta orashpa sirvirkan. 38Chay yachachikuk Ana tarirkan Simeonta Mariyawan Josewan parlaykaptin. Paykunata tarishpa wambra Jesusta kawashpa Tata Diosta sukaman agradesirkan. Chaypi tiyarkan Jerusalen llaktata salvak runata shuyak runakuna. Tukuy paykunata Ana willarkansapa chay wambra Jesus shuyashkankuna salvakuk runa kananta. 39Chaymanta Tata Diospa killkadunpi willashkanta rurashpankuna Nasaret llaktanman Mariyawan Jose Jesusta pushashpa kutirkansapa. Chay Nasaret llakta Galilea partipi karkan. 40Chaypi kawsaptinkuna Jesuska allita wiñarkan. Tata Dios payta sukaman yanapaptin sukaman yuyaylla untadu yachaysapa likidu karkan. 41Kada wata Jerusalenman Mariyaka kusanwan riksapa Paskua fiestata pasak. 42Chaymanta Jesus chunka ishkay watayuk kaptinna maman tatan payta pusharkansapa Jerusalenpi fiestakuk. 43Chay fiesta tukuptinna wasinkunaman tukuy runakuna kutiptinkuna wayna Jesuska Jerusalenpi kiparirkan. Chashna kipariptin Mariya kusanwan yuyarkansapa washankunata katiykananta. 44Mariya kusanwan llaktamasinkunawan puriykananta yuyashpa mana watukushpankuna suk diyata purirkansapa. Amusayaykaptinna Jesusta chayrak watukushpana llaktamasinkunapi ayllunkunapi ñanllapi maskarkansapa. 45Sukaman maskashpa mana tarirkansapachu. Mana tarishpa kutirkansapa Jerusalenpi maskak. 46Chaypina kimsa diyata maskashpana Tata Diospa wasinpi Jesustaka tarirkansapa. Payka Tatan Diospa rimananta yachachikuk runakunapa chawpinkunapi tiyaridu karkan. Chaypi yachachikuptinkuna Jesuska paykunata uyariykarkansapa tapuykarkansapa. 47Chashna Jesus paykunawan parlaptinkuna chay yachachikuk runakunaka sukaman almirarkansapa alli yachaysapa kaptin. Almirarkansapa Tata Diospa rimananta sukaman allita yachaptin. 48Chashna chay runakunawan tantalla sukaman parlaykaptinkuna tarishpa mamanka kusanwan sukaman almirarkansapa. Chaypina mamanka willarkan: —Wawituyni ¿imapati washaynikunamanta kiparishkanki? Ñukaykuna sukaman llakishpaynikuna maskamuykaykisapa. 49Chashna willaptinna Jesus willarkan: —¿Imapati maskawashkankichi? Ñuka Tatayni willawashkanta ruranayni tiyan. ¿Manachu chayta yachankichi? 50Chashna willaptinna paykuna mana entiendirkansapachu imapami chashnaka willansapa nishpa. 51Chaypina Jesuska paykunawan Nasaret llaktaman kutirkan. Chaypina paykunata tukuy layapi kasushpa kawsarkan. Mariyaka wawan willashkanta tukuyta shunkunpi wakaycharkan. 52Jesuska ashwan yuyaylla untadu wiñarkan Tata Dios yanapaptin. Chashna alli yuyayuk kaptin tukuy runakuna payta munarkansapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\