SAN LUKAS 3

1Jesus atun runa kaptinna tukuy kamachikuk runakunamanta Tiberio ashwan sinchi kamachikuk karkan. Chay Tiberioka chunka pichka watatana kamachikuk karkan. Chay tiempu Judea partipi Ponsio Pilato kamachikuk karkan. Galilea partipi Herodes kamachikuk karkan. Iturea partipi Trakonite partipi Herodespa wawkin Felipi kamachikuk karkan. Abilinia partipi Lisanias kamachikuk karkan. 2Chaymanta Anas Kayfaswan tukuy saserdotekunapa ashwan sinchi kamachikukninkuna karkansapa. Chaymanta Sakariyaspa wambran Juan chunlla chakidu allpapi kawsarkan. Chaypi kawsaptinna Tata Dioska willarkan yachachikuk rinanpa. 3Chashna Tata Dios willaptinna chay Jordan yaku mañanpi tiyak llaktakunapi yachachikuypi purirkan. Chay llaktakunapi kawsak runakunata yachachirkansapa tukuy mana alli rurashkankunamanta wananankunapa. Yachachirkansapa tukuy uchankunata Tata Dios perdonaptinkuna bawtisakunankunapa. 4Ñawpa tiempu yachachikuk Isaiyas Tata Diospa rimananta killkarkan: “Chunlla chakidu allpapi suk runa sinchita rimashpa kashna yachachikunka: ‘Tata Dios kachamushkan runa yachachikuyta kallarinanpa kankuna suk kuska ñanta kichariychi. 5Tukuy ñannikichipa rarkanta allpachaychi. Tukuy ñannikichipa urkukunata pampayachiychi. Tukuy wiksu wiksu ñannikichita kuskachaychi. Kankuna uchallikushpa kawsashpaykichi mana alli ñanshina kankichi. Amana ñawpashina uchallikushpa kawsaychinachu. 6Kankuna allita kawsaptikichi tukuy runakuna Tata Dios kachamushkan salvakuk runata riksinkasapa.’ ” 7Chashna Juan yachachikuptin aypa runakuna laduncharkansapa munashpa bawtisanankunapa. Juanka paykunata willarkansapa: —Kankuna llulla likidu kankichi. Tata Dios tukuy mana alli rurak runakunata sukaman kastiganan tiyan. Kankunaka manami bawtisakushpallachu kishpinkichi Tata Diospa kastigunmanta. 8Allita rurashpa kawsanaykichi tiyan tukuy kawashuknikichi yachanankunapa Tata Diosta kreyishpana kawsaykanaykichita. Ama kikikichilla llullachinakushpa rimaychichu: Ñukaykuna ñawpa tiempu awiluynikuna Abrahammanta miradu kaptinikuna Tata Dios kastiguynikunamanta salvawankasapa nishpa. Allita willaykichi Tata Dios kay rumikunamantapish atipanman Abrahampa mirakninta rurayta. 9Suk kaspi mana allita wayuchakuptinka doyñun sapinpi achawan kuchushpa rupachin. Chashnami Tata Dioska kankunata mana alli rurashkaykichirayku utkana kastigashunkichi. 10Chashna Juan yachachikuptin chay runakuna tapurkansapa: —¿Imatatí rurashasapa Tata Dios kastigumanta salvawanankunapa? 11Chaypina Juanka willarkansapa: —Ishkay llachapayuk kashpaykichi mana llachapayuk runata suk llachapaykichita kuychi. Chaymanta mikunaykichi tiyaptin mana mikunayuk runata karaychi. 12Chaymanta romano gobiernupa kullki chaskikuk runakuna Juanta laduncharkansapa bawtisakuyta munashpankuna. Paykuna Juanta willarkansapa: —Maestru ¿imatatí rurashasapa Tata Dios kastigumanta salvawanankunapa? 13Chaypina Juan willarkansapa: —Romano gobiernu willashushkaykichillata kobrakuychi. Ama kankunapawanka kobrakuychichu. 14Chaymanta soldadukuna ladunchashpankuna Juanta tapurkansapa: —Ñukaykunapish ¿imatatí rurashasapa Tata Dios kastigumanta salvawanankunapa? Chashna tapuptinkuna Juanka willarkansapa: —Ama ni pita ima tiyapukninta kichuychichu. Ama ni pita llullakushpa chatashpa nimata kichuychichu. Chaymanta kamachishuknikichi pagarashushkaykichillawan kushikushpa kawsaychi. 15Aypa runakuna Tata Dios kachamushkan salvakuk runata shuyashpa kawsaykarkansapa. Paykuna tapunakurkansapa: —Ichará kay Juanka Tata Dios kachamushkan runa. 16Chayta uyarishpa Juan willarkansapa: —Ñukaka yakullawanmi bawtisaykichi. Chaymanta washaynita shamun ñukamanta ashwan alli yachachikuk runa. Payka Tata Diospa Espiritunwan bawtisashunkichi. Chay Espiritunka rawraykak ninawanshina bawtisashunkichi uchaykichimanta pichashunaykichipa. Chay yachachikuk runaka ñukamanta tukuy laya ashwan alli yachachikukmi. Ñukaka mana animukunichu ushutan waskanta paskayta. 17Triguta waktashpa murukunata surkunchi. Chaypina murukunata wakaychanchi. Trigupa tullunkunata wishchushpa rupachinchi. Chay ñukamanta ashwan yachaysapa runaka trigu murukunata surkuk runashinami. Paymi tukuy kreyik runakunata allita kuydan. Mana kreyik runakunata churankasapa mana tukuyniyuk ninapi. 18Chashna aypata yachachikushpa Juan chay runakunata willarkansapa Tata Dios kachamushkan runa shamunanta. 19Chaymanta Juanka chay sinchi kamachikuk Herodesta piñayarkan wawkin Felipipa warmin Herodiyaswan uchallikushpa kawsaykaptin. Chaymanta piñayarkan aypa mana allikunata rurashpa kawsaykaptin. 20Chashna piñayaptinpish Herodeska mana allita rurayllapi katirkan. Mana alli rurak kashpa karselpi Juantaka wichkachirkan. 21Manarapish Herodes karselpi Juanta wichkachiptin aypa runakunata bawtisayllapi katirkan. Jesuspish rirkan Juan bawtisananpa. Jesus bawtisakushkanwasha Tatan Dioswan parlarkan. 22Chaypina sielu kicharinakuptin Tata Diospa Espiritun iden urpayshina urayamurkan Jesuspi tiyarik. Chashna orana sielumanta Tatan Dios Jesusta willarkan: —Kanka kuyanayni wambraynimi kanki. Sukamanmi kushichiwanki. 23Jesuska kimsa chunka watayuk kashpa kallarirkan yachachikuyta. Tukuy runakuna yuyarkansapa Josepa wambran kananta. Joseka karkan Elipa wambran. 24Elika karkan Matatpa wambran. Matatka karkan Levipa wambran. Levika karkan Melkipa wambran. Melkika karkan Janapa wambran. Janaka karkan Josepa wambran. 25Chaymanta Joseka karkan Matatiyaspa wambran. Matatiyaska karkan Amospa wambran. Amoska karkan Nahunpa wambran. Nahunka karkan Eslipa wambran. Eslika karkan Nagaypa wambran. 26Nagayka karkan Maatpa wambran. Maatka karkan Matatiyaspa wambran. Matatiyaska karkan Semeypa wambran. Semeyka karkan Josekpa wambran. Josekka karkan Judapa wambran. 27Chay Judaka karkan Joananpa wambran. Joananka karkan Resapa wambran. Resaka karkan Sorobabelpa wambran. Sorobabelka karkan Salatielpa wambran. Salatielka karkan Neripa wambran. 28Nerika karkan Melkipa wambran. Melkika karkan Adipa wambran. Adika karkan Kosampa wambran. Kosamka karkan Elmadampa wambran. Elmadamka karkan Erpa wambran. 29Erka karkan Josuepa wambran. Josueka karkan Elieserpa wambran. Elieserka karkan Jorimpa wambran. Jorimka karkan Matatpa wambran. Matatka karkan Levipa wambran. 30Levika karkan Simeonpa wambran. Simeonka karkan Judapa wambran. Judaka karkan Josepa wambran. Joseka karkan Jonampa wambran. Jonamka karkan Eliakimpa wambran. 31Eliakimka karkan Meleapa wambran. Meleaka karkan Menapa wambran. Menaka karkan Matatapa wambran. Matataka karkan Natanpa wambran. 32Natanka karkan Davidpa wambran. Davidka karkan Isayipa wambran. Isayika karkan Obedpa wambran. Obedka karkan Boospa wambran. Booska karkan Salapa wambran. Salaka karkan Naasonpa wambran. 33Naasonka karkan Aminadabpa wambran. Aminadabka karkan Adminpa wambran. Adminka karkan Arnipa wambran. Arnika karkan Esrompa wambran. Esromka karkan Farespa wambran. Fareska karkan Judapa wambran. 34Judaka karkan Jakobopa wambran. Jakoboka karkan Isakpa wambran. Isakka karkan Abrahampa wambran. Abrahamka karkan Tarepa wambran. Tareka karkan Nakorpa wambran. 35Nakorka karkan Serukpa wambran. Serukka karkan Ragawpa wambran. Ragawka karkan Pelekpa wambran. Pelekka karkan Heberpa wambran. Heberka karkan Salapa wambran. 36Salaka karkan Kaynanpa wambran. Kaynanka karkan Arfakapa wambran. Arfakaka karkan Sempa wambran. Semka karkan Noepa wambran. Noeka karkan Lamekpa wambran. 37Lamekka karkan Matusalenpa wambran. Matusalenka karkan Enokpa wambran. Enokka karkan Jaredpa wambran. Jaredka karkan Mahalalelpa wambran. Mahalalelka karkan Kaynanpa wambran. 38Kaynanka karkan Enospa wambran. Enoska karkan Setpa wambran. Setka karkan Adanpa wambran. Adanka karkan Tata Diospa wambran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\