APOKALIPSIS 12

1Chaymanta ñuka Juan muskuyninipishina sielupi suk almirana layata kawarkani. Suk warmita intishina llipyak likidu llachapayukta kawarkani. Chakin kuskapi killata kawarkani. Umanpi chunka ishkay luserukunawan ruradu koronan tiyarkan. 2Chay warmika okupada kashpa wawayanayashpa nanaywan sukaman kaparikurkan. 3Chaymanta sielupi chikan manchakuna layata kawarkani. Suk manllayba manchanapa laya puka likidu machakuytashina kawarkani. Chay manllayba machakuyka kanchis umayuk chunka wakrayuk karkan. Chay kanchisnintin umankuna koronayuk karkansapa. 4Chay machakuyka chupanwan sielumanta kimsaynin parti luserukunata aysamushpa allpaman wishchukumurkan. Chaymanta shayarirkan chay wawayanayak warmipa ñawpakninpi wawan nasiptin mikunanpa. 5Chaypina chay warmika suk ullku wambrata wawayarkan. Chay wawanka suk fierrumanta ruradu varawan tukuy llaktakunamanta runakunata sinchita kuskata kamachinkasapa. Chay manllayba machakuy ama chay wambrata mikunanpa Tata Dios ladunman pusharkan paywan tantalla kamachikunanpa. 6Tata Dios chay wambrata pushaptin chay warmika suk chunlla chakidu pampaman nitikurkan. Chay chakidu pampapi Tata Dios suk alli kawsanata rurarkan chaypi waranka ishkay pachak sokta chunka diyata karachinanpa. 7Chaymanta sielupi sinchita makanakurkansapa. Angelkunapa kamachikukninkuna Miguel tukuy angelninkunawan tantalla chay manllayba machakuywan makanakurkansapa. Chay manllayba machakuypish supayninkunawan tantalla Tata Diospa angelninkunawan makanakurkansapa. 8Chashna makanakushpankuna chay machakuyka tukuy supayninkunawan mana atiparkansapachu angelkunata kallpachiyta. Angelkunaka supaykunata makashpa sielumanta karkurkansapa amana chaypi yaykunankunapa. 9Chay kamachikuk angel Miguelka chay machakuytaka tukuy supayninkunatapish kallpachishpa sielumanta allpaman wishchukumurkansapa. Chay machakuyka kay allpa kallarinanmantapacha tukuy runakunata llullachishpa kawsan ama Tata Diosta kreyinankunapa. Chay machakuypa shutinka Satanasmi. 10Chaymanta sielupi aypa runakunata uyarirkani sinchita rimaptinkuna: “Diyapi tutapi Satanas wawkinchikunata Tata Diospi chatakurkansapa. Kunanka Tata Dioska chay kreyikukmasinchikunata perdonashkasapa amana paykunata chatakunankunapana. Tata Dios sukaman tukuy laya atipak kashpa kunan sielumanta chay chatakukta wishchukumushka. Tata Diosninchika ñami tukuy runakunatana allita kamachinsapa. Chaymanta salvakuk wambran Jesukristuta willarkan tukuy layapi kamachikunanpa. 11Jesukristu oveja wawanshina wañushpa yawarninta ichashkanrayku Tata Dios payta kreyik runakunata perdonansapa. Chayrayku chay chatakuk Satanasta manana kasunsapanachu. Chaymanta Jesukristuta kreyik runakuna mana Satanasta manchashpankuna nima kasushpankuna rimansapa Jesus salvakuk kananta. Chashna rimashpankuna mana nima wañuyta mancharkansapachu. 12Chayrayku kankuna, sielupi kawsakkuna, sukaman kushikuychi. Kankuna, allpapi kochapi kawsak runakunata, sukaman llakichiykichi. Chay supaykunapa kamachikukninka allpaman ñami urayashkana. Payka yachan utkana Tata Dios kastigananta. Chayrayku sukaman piñakushpa padesichishuykankichi.” 13Chayta uyarishkayniwasha kawarkani chay manllayba machakuyta allpaman wishchumudu kashpa chay wawayadu warmita sukaman padesichiptin. 14Chashna padesichiptin Tata Dioska chay warmitaka ishkay atun wamanpa rikrankunata kurkan. Chay rikrankunawan pawashpa chay manllayba machakuymanta kishpishpa chunlla pampaman nitikurkan. Chay chunlla pampapi Tata Dios chay warmipa kawsananta allicharkan chaypi kimsa wata sokta killata karachinanpa. 15Chayta kawashpa chay machakuyka shiminmanta aypa yakuta wishchurkan chay manllayba kallpak yakuwan chay warmita urayachinanpa. 16Chashna chay machakuy shiminmanta manllayba kallpak yakuta wishchuptin allpa chay warmita yanapashpa yakuta shakarkan. 17Chaypina chay manllayba machakuyka chay warmita mana nimanachiyta atipashpa sukaman rabyarkan. Rirkan chay warmipa mirakninkunawan makanakuk. Chay mirakninkunaka Tata Diospa kamachikunankunata Jesukristupa yachachikunanta allita kasushpa kawsansapa. 18Chaypina chay machakuy rabyashpa chay manllayba kocha mañanpi shayarirkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\