APOKALIPSIS 14

1Chaymanta ñuka Juan muskuyninipishina chay Oveja Wawanta chay Sion urkupi shayariduta kawarkani. Paywan tantallata suk pachak chusku chunka chusku waranka runakunata kawarkani. Paykunapa urkunkunapi chay Oveja Wawanpa shutin Tatanpa shutin killkadu karkansapa. 2Chaypina uyarirkani sielumanta suk ruyduta yaku urmanashina sinchi troynoshina soynaptin. Chay ruydu aypa arpakunata takaptinkuna soynaktashina uyarirkani. 3Chaypina Tata Diospa atun tiyarinanpa ñawpakninpi, chay chusku animalkunapa ñawpakninpi, chay ishkay chunka chusku ansianukunapa ñawpakninpi chay aypa runakunaka suk mushuk kantuta kantarkansapa. Jesukristu tukuy allpapi kawsak runakunamanta akllashpa chay pachak chusku chunka chusku waranka runakunata uchankunamanta salvarkansapa. Chayrayku paykunalla atiparkansapa chay mushuk kantuta yachakuyta kantanankunapa. 4Chay Tata Diosta kreyik runakunaka mana warmikunawan uchallikushpachu kawsarkansapa. Chay Oveja Wawanta maytapish riptin katirkansapa. Chayrayku payka tukuy allpapi kawsak runakunamanta paykunataka uchankunamanta salvarkansapa payllata Tata Diosllata sirvishpa kawsanankunapa. 5Chashna Tata Diosllata sirvishpa kawsashpankuna mana yachansapachu llullakuyta. Mana ni pi Tata Diospi paykunata atipanchu chataysapata. 6Chaymanta ñuka Juan kawarkani suk angelta sielupi pawaykaptin. Payka Tata Diospa mana tukuyniyuk alli rimananta yachachikurkan. Tukuy allpapi kawsak runakunata, tukuy llaktakunapi kawsak runakunata, tukuy kastakunata, tukuy laya rimanayuk runakunata yachachirkansapa. 7Chay angelka sinchita rimarkan: “Ñami oraka chayamushkana Tata Dios tukuy runakunata willanankunapa pimi allita rurashka pimi mana allita rurashka nishpa. Chayrayku Tata Diosta manchashpa alabaychi. Tata Dioska tukuy sieluta allpata manllayba kochata tukuy yaku llukshimunankunata rurarkan. Chayrayku payllata kushichishpa kuyaychi.” 8Chashna chay angel rimashkanwasha ishkaynin angel shamushpa rimarkan: “Chay manllayba Babilonia llaktaka ñami kullushkana. Ñami kullushkana. Chay llaktapi kawsak runakunaka tukuy allpapi kawsak runakunata sukaman yachachirkansapa uchallikushpa kawsanankunapa.” 9Chay ishkaynin angel rimashkanwasha kimsaynin angel shamushpa sinchita rimarkan: “Tata Dioska sukaman piñakushpa chay manchana laya animalta kuyak runakunata chay figuranta kuyak runakunata kastigankasapa. Tukuy urkunpi makinpi manchana laya animalpa sellunta chaskik runakunatapish kastigankasapa. Chayta kawashpa Oveja Wawan tukuy angelninkunawan rimankasapa alli kananta Tata Dios kastigashkankunata. Paykunapa ñawpakninkunapi chay runakuna asufriwan rawraykak ninapi sukaman sufrinkasapa. 11Chashna Tata Dios kastigaptinkuna chay manchana laya animalta kuyak runakuna, figuranta kuyak runakuna, sellunta chaskik runakuna mana tukuyniyukta sufrinkasapa. Mana samashpa diyapi tutapi chay asufriwan rawraykak ninapa kusninwan sufrinkasapa.” 12Kankuna chay kimsa angelkunapa rimananta kasushpa animukuychi. Tata Diospa wambrankuna kashpaykichi paypa kamachikunankunata allita kasushpa kawsaychi. Sufrishpaykichipish Jesukristullata allita kasushpa kawsaychi. 13Chaymanta ñuka Juan uyarirkani sielumanta willamuwaptin: “Kay alli rimanata killkay. Kunanmantapacha Jesukristuwan tantalla kawsak runakuna wañushpankuna sukaman kushikunkasapa.” Chashna willamuwaptin Tata Diospa Espiritun willawarkan: “Ariya. Chay runakuna Jesukristuta sirviykashpankuna wañushpa trabajunkunamanta samankasapa.” 14Chaymanta ñuka Juan suk yurak puyuta kawarkani. Chay puyu sawanpi iden suk tiyaridu runata kawarkani. Paypa umanpi kurimanta ruradu korona tiyarkan. Makinpi suk atun wiksu pallakunapa macheti tiyarkan. 15Chaypina Tata Diospa manllayba wasinmanta suk angel llukshimurkan. Payka sinchita rimashpa chay puyu sawanpi tiyaridu runata willarkan: “Allpapi murukuna ñami pukuduna pallanaykipa. Chayrayku rillay chay pallakunapa wiksu machetikiwan pallakuk.” 16Chashna chay angel willaptinna chay puyu sawanpi tiyaridu runaka kay allpaman shamurkan wiksu machetinwan murukunata tipishpa pallakuk. 17Chay runa pallashkanwasha sielupi Tata Diospa wasinmanta suk angel llukshimurkan. Chay angelpish pallakunapa suk wiksu alli filuyuk machetita aparkan. 18Chaymanta altarmanta chikan angel llukshimurkan. Payka chay altarpi ninata kamachik angel karkan. Payka chay wiksu pallakunapa alli filuyuk machetita apak angelta sinchita willarkan: “Chay wiksu machetikiwan allpapi uva chakrakunamanta tukuy uvakunata pallay. Tukuy chay uvakunaka ñami pukuduna.” 19Chashna willaptinna chay angelka allpaman shamushpa wiksu pallakunapa machetinwan uva chakrakunapi uvakunata pallarkan. Tukuy chay uvakunata churarkan suk atun aspidu uchkupi chaypi kapinankunapa. Tukuy chaykuna entiendichiwanchisapa Tata Dios tukuy mana alli rurak runakunata sukaman sinchita kastiganankunata. 20Chay uchkuka chay llakta washapi karkan. Chaypina chay uvakunata kapiptinkuna yawarshina ichakumurkan. Chay yawar ichakushpa kimsa pachak kilometruta kaballukunapa kunkan sikikaman chayarkan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\