APOKALIPSIS 21

1Chaymanta ñuka Juan muskuyninipishina mushuk sieluta mushuk allpata kawarkani. Kay riksinanchi sieluka kay riksinanchi allpaka kay riksinanchi manllayba kochapish chinkarkansapa. 2Chaymanta kawarkani Tata Dios akllashkan mushuk Jerusalen llaktata paypa ñawpakninmanta urayamuykaptin. Chay mushuk llaktaka rikchak layawan allima sumachidu karkan iden suk allichanakudu kasaranayak shipashshina novionta shuyananpa. 3Chaypina uyarirkani Tata Diospa tiyarinanmanta suk sinchi rimakukta rimakuptin: “Kunanka Tata Dios runakunawan kawsaykan. Paykunawan kawsanka. Paykunaka Tata Diospa wambrankunami. Kikin Tata Dioska paykunawan tantalla kawsashpa paykunapa Diosninkuna kanka. 4Paykuna wakakuptinkuna Tata Dios ñawinkunata pichapunkasapa. Chay mushuk llaktapi kawsak runakunaka manana wañunkasapanachu. Manana nima llakishpa wakankasapanachu. Paykunapa manana nima nanay tiyankanachu. Tukuy chay ñawpa allpa chinkashkanrayku chay runakunaka mushuk layatana kawsankasapa.” 5Chaypina Tata Dios chay alli tiyarinanpi kashpa rimarkan: “Ñukaka tukuy layata mushukyachini.” Chaymanta ñuka Juanta willawarkan: “Tukuy rimashkaynika sukaman allimami. Tukuy runakuna yachankasapa mana llullakushpa rimashkaynita. Chayrayku tukuyta killkay.” 6Chaymanta Tata Dioska kashkan willawarkan: “Tukuy rimashkaynita ñami rurashkanina. Ñukami A letrashina kashpayni tukuy layata kallarini. Chaymanta Z letrashina kashpayni tukuy layata tukuchani. Ñuka suk allima kawsachikuk yakuta tukuy yakunayak runakunata mana chaninpachu yakuchishasapa. Tukuy ñukawan kawsayta munak runakunata mana chaninpachu yanapashasapa ñukawan mana tukuyniyukta kawsanankunapa. 7Tukuy runakuna wañunankunakaman ñukata allita kasuwashpa kawsashpa willashkaynishina chay mushuk llaktaynipi kushikushpa kawsankasapa. Ñukaka paykunapa Tata Diosninkunami kani. Paykunaka wambraynikunami kankasapa. 8Chaymanta tukuy sufriyta manchak runakuna, mana ñukata kreyiwakkuna, chiknikukkuna, runamasinkunata wañuchik runakuna, chikan warmiwan uchallikushpa kawsak runakuna, chikan ullkuwan uchallikushpa kawsak warmikuna, tukuy brujukuna, tukuy ruradu dioskunata kuyak runakuna, llulla likidu runakuna chay asufriwan rawraykak ninaman rinkasapa. Chay rawraykak ninapi sufrishpankuna ishkaynin kuti wañunkasapa.” 9Chaymanta chay kanchis kopankunata tallishpa kastigakuk angelkunamanta sukka ñuka Juanman shamushpa willawarkan: “Mash shamuy chay Oveja Wawanpa novianta kawachinaynipa.” 10Chashna chay angel willawaptin Tata Diospa Espiritunka muskuyninipishina suk almirana layata kawachiwarkan. Chay angelka suk manllayba altu atun urku sawanman pushawashpa Tata Diospa kawsanan Jerusalen llaktata kawachiwarkan. Sielumanta Tata Diospa ñawpakninmanta chay allima llaktan urayamuykarkan. 11Chay allima llakta Tata Diospa llipyayninwan sukaman allimata llipyarkan. Iden aypa kullkiwan rantidu ankash likidu llipyak rumishina llipyarkan. Allima chuya likidu vidroshina llipyarkan. 12Chay llakta tukuy vueltashnintin manllayba pirkawan wichkadu karkan. Chay pirkaka chunka ishkay punkuyuk karkan. Tukuy punkunkunapi suk kuydakuk angel tiyarkan. Chay punkunkunapi israel runakunapa chunka ishkay ayllunkunapa shutinkuna killkadu karkan. 13Kimsa punkukuna inti llukshimunan partipi karkan. Kimsa punkukuna inti yaykunan partipi karkan. Kimsa punkukuna yaku anaknin partipi karkan. Kimsa punkukuna yaku uraynin partipi karkan. 14Chay llaktapa pirka sikinpi ishkay chunka sinchi manllayba suni rumikuna tiyarkan. Chay chunka ishkay rumikunapi chay Oveja Wawanpa chunka ishkay disipulunkunapa shutinkuna killkadu karkan. 15Chay ñukawan parlak angelka makinpi apaykarkan kurimanta ruradu pintushina medidata chay llaktapa punkunkunata pirkanta medinanpa. 16Chay llaktapa chuskuynin ladun chay chika anchu chay chika sunilla karkan. Chay angelka chay pintushina medidanwan chay llaktata medirkan. Allita medishpa rimarkan ishkay waranka ishkay pachak kilometru kananta. Suniynin anchuynin altuynin chashnalla karkan. 17Chaymanta chay angelka runakuna amañashkankuna medidawan chay pirka altuyninta medirkan. Chayta mediptin sokta chunka pichka metro karkan. 18Chay llaktapa pirkanka vueltashnintin puka likidu llipyak jaspe rumikunawan ruradu karkan. Kuriwan ruradu kashpa chuya likidu vidroshina llipyarkan. 19Chay llaktapa pirka sikinpi rumikuna rikchak laya allima llipyak rumikunawan sumachidu karkansapa. Kallariknin sumachinan rumi ankash llipyak jaspe karkan. Ishkaynin chuyayadu ankash llipyak safiro karkan. Kimsaynin chikyakyadu ankash llipyak agate karkan. Chuskuynin chikyak likidu llipyak esmeralda karkan. 20Pichkaynin killuyadu puka llipyak onise karkan. Soktaynin puka likidu llipyak kornalina karkan. Kanchisnin kurishina killu llipyak krisolito karkan. Pusaknin yanayadu chikyak likidu llipyak berilu karkan. Iskunnin chuyayadu killu likidu llipyak topasio karkan. Chunkaynin killu killuyadu ankash llipyak krisoprasa karkan. Chunka suknin saniyadu llipyak jasinto karkan. Chunka ishkaynin chuyayadu sani llipyak amatista karkan. 21Chaymanta chay llaktapa pirkanpi chunka ishkay punkunkuna chunka ishkay yurak likidu perlaskunamanta ruradu karkansapa. Kada punku suk atun perlaswan ruradu karkan. Chaymanta kallin kuriwan ruradu kashpa chuya likidu vidroshina llipyarkan. 22Chaymanta chay mushuk llaktapi Tata Diosta kuyana wasita mana kawarkanichu. Chay llaktapi kawsak runakuna maypipish kashpa tukuy laya atipak kamachikuk Tata Diosta chay Oveja Wawanta kuyankasapa. Chayrayku Tata Diosta kuyana wasi manami chaypika tiyankachu. 23Chay mushuk llaktapi mana inti nima killa tiyankachu. Tata Dioska kikinpa llipyayninwan llipyachinka. Chay Oveja Wawanpish rawraykak lamparashina kashpa llipyanka. 24Tukuy llaktakunamanta runakuna chay mushuk llakta lusninpi purinkasapa. Tukuy llaktakunapa kamachikukninkuna rinkasapa tukuy tiyapunankunata chay llaktapi churak. 25Chay mushuk llaktapi mana tuta tiyaptin tukuy tiempu chay punkunkuna kicharidulla kankasapa. 26Tukuy llaktakunamanta runakuna alli tiyapunankunata chay llaktaman apankasapa. 27Chay llaktapi manami niman suk millanapa laya yaykunkachu. Mana niman suk millana layata rurak runakuna, niman suk llullakuk runakuna yaykunkasapachu. Chay llaktapika chay Oveja Wawanpa alli librunpi shutinkuna killkadu runakunalla yaykunkasapa. Chay librunpi shutinkuna killkadu kaptin mana tukuyniyukta kawsankasapa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\