APOKALIPSIS 8

1Chaymanta chay Oveja Wawanka chay roskadu karapapa kanchisnin apichidunta llikiptin medya orata sielupi chunlla tukurkan. 2Chaypina ñuka Juan kanchis kamachikuk angelkunata Tata Diospa ñawpakninpi shayaridukunata kawarkani. Tata Dios chay kanchis angelkunata trompetankunata kurkansapa. 3Chaymanta kawarkani chikan angelta kurimanta ruradu kusnichikuk kopata apamushpa shamuptin. Chaypina Tata Diospa ñawpakninpi kurimanta ruradu altarpa ladunpi chay angelka shayarirkan. Paypa tiyarkan aypa mishkilla asnak wiki chay kurimanta altarpi churashpa rupachinanpa. Chay mishkilla asnak wikita Tata Diosta kreyik runakunapa orasyonninkunawan paktallata rupachirkan. 4Chaypina chay kopapi mishkilla asnak wiki rupaykakpa kusnin Tata Diosta kreyikkunapa orasyonninkunawan tantalla altuta rirkan. Chay kusni Tata Diospa ñawpakninkaman chayarkan. 5Chaypina chay angelka chay altarmanta suk tipi pukalla killaminshata apishpa chay kopapi churashpa sielumanta allpaman wishchukumurkan. Chay killaminshata allpaman wishchukumuptin troynarkan bullakurkan llipyarkan. Chaymanta allpa kuyurkan. 6Chaypina chay kanchis angelkunaka prontanakurkansapa chay kanchis trompetankunata pukunankunapa. 7Chaypina chay kallariknin angelka trompetanta pukurkan. Chayta pukuptin allpapi granisu ninawan yawarwan chakrudu urmarkan. Urmamuptin tukuy allpamanta sachakunapa kiwakunapa kimsaynin parti ruparkan. 8Chaymanta chay ishkaynin angel trompetanta pukurkan. Chayta pukuptin suk atun rawraykak urkushina chay manllayba kochapi urmarkan. Chay nina rawraykak urmamuptin chay manllayba kochamanta kimsaynin parti yaku yawar tukurkan. 9Chay manllayba kochapi kawsak animalkunamanta kimsaynin parti wañurkansapa. Tukuy barkukunamanta kimsaynin parti kullurkansapa. 10Chaymanta chay kimsaynin angelka trompetanta pukurkan. Chayta pukuptin kimsaynin parti yakukunapi, yaku pachyamunankunapi suk manllayba luseru rawraykak uchinashina sielumanta urmarkan. 11Chay luserupa shutin karkan Ayak. Chaypina kimsaynin parti yakukuna ayak likidu tukurkan. Aypa runakuna chay ayak likidu yakuta upyashpankuna wañurkansapa. 12Chaymanta chay chuskuynin angelka trompetanta pukurkan. Chayta pukuptin kimsaynin parti inti killa luserukuna wakllirkansapa. Chaypina manana allitana lusichikuptinkuna diya tutayarkan. Tutapish ashwan yana likidu tukurkan. 13Chaymanta kawarkani suk wamanta sielupi pawaykaptin. Chay wamanka sinchita kaparikushpa rimarkan: “¡Alaw alaw alaw! Tiyanra kimsa angelkuna trompetankunata pukunankunapa. Paykuna pukuptinkuna tukuy allpapi kawsakkuna sukaman sufrinkasapa.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\