1 Corintios 15

1Canan chalapacü-masïcuna, allin willacuyta willaśhäcätam yalpalcälichishayqui. Caytamari ćhasquiculcälanqui. Cayćhütacmi wancanuy masïsu tacyäśha cayalcanqui. 2Cay ćhasquiculcäśhayquićhu masïsu tacyaycul'a salbaycuśhañamari capäcunqui. Chaynu mana captin'a yan'alpämi chalapaculcäśhayquipis. 3Sumänintalämi ya'a quiquí ćhasquishäpi puntacta yaćhachipäculac: isquirbishancunaćhu nishannüpis, Jesusninchic ya'anchicpa juchanchicpi wañuśhantamari. 4Chaynütac pampäläliptinpis quimsa muyunpïtá śhalcämulam isquirbishancunaćhu nishannüpis. 5Chaypïtam Pedroman licalïmula chaynütac ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunamanpis. 6Chaypïta picha paćhac (500) masniyu chalapacü-masinchiccunamanpis licalïmulam. Lluy paycuna llapan-yupaylämi cawsayalcan, masqui parti wañuculcaptinpis. 7Chaypïta Jacobomanpis, jinaman'a llapan puydï yaćhapacünincunamanmi licalïmula. 8Chaypi ipa-ipallactá ya'a mana śhullüśha-yupay cäcämanpis licalïmulam. 9Ñatac llapa puydï yaćhapacünincunapïpis pasaypinninmi ya'a cayá. Manamá willacünin ninallanpäpis bälïchu, Diospa chalapacünincunacta jalutacul aticaćhaśhäpïtamari. 10Ñatac llaquipayninpamá canan caycuśhänuy caycú. Caynu llaquipaycamäśhanca manamá yan'alpächu cala. Aśhwanpam juc willacünincunapïtapis mastalä lulaycullá. Manamari allisca caynïwanchu sinu'a Tayta Diosninchic llaquipaycamaptinmi. 11¿Paycuna ütac ya'a allin willacuyta willacuptïpis imam ucamanchic? Lluypis chay willacuyllactam willacunchic, chaymanmá amcuna chalapaculcälanqui. 12Canan má, Jesus śhalcamuśha caśhanta willayalcapti'a ¿imapïtan-nila waquinniquicuna “Wañücuna manam śhalcamun'añachu” niyalcanquiman? 13Sïchuśh wañücuna mana śhalcamunan cayaptin'a, Jesuspis manaćh śhalcamuśhachu cayan. 14Chaynu Jesus mana śhalcamuśha cayaptin'a cay willacuśhäca yan'al pampapäćha cayan. Chayurá chalapaculcäśhayquipis yan'alpätacćhá. 15Masläćha canpis, artish willacüläćha cayalcämanpis Tayta Dios wañuycäpi Jesusta śhalcachimuśhanta willacuyalcal'a. Ñatac rasunpa wañücuna mana śhalcamunan cayaptin'a Jesusta manaćhari Dios śhalcachimulachu. 16Rasunpa, wañücunaca mana śhalcapämunan cayaptin'a Jesuspis manaćh śhalcamuśhachu. 17Sïchuśh Jesus mana śhalcamuśha cayaptin'a chalapacuyniqui yan'al pampapäćha. Chayurá jina juchallaćhüläćha cayalcanquipis. 18Chaynu captin'a Jesusman chalapacuyalñá wañücunäpis wiñaypä ñacayćhu chincäśhaćh cayalcan. 19Sïchuśh cay cawsayllanchicpä Jesusman chalapacul'a ¡llapa nunacunapïpis maynu sumänin llaquićh caycunchic! 20Ñatac aśhwanpam Jesus wañuycäpi rasunpa śhalcämula. Paymari wamä caycun llapan wañücuna śhalcamunanpä. 21Maynümi juc nunallap cay pachäman wañuyca yaycamula, chaynümi juc nunallap śhalcamuycäpis śhamula. 22Maynümi Adanpi milaynin caśhanchicwan lluypis wañunchic; Chaynütacmi Jesuswanña lluypis cawsayman cutimuśhun. 23Lluypis unanchaycuśhanćhü-camam śhalcamun'a: puntallactá quiquin Jesusmi lluypïpis wamäta śhalcämunña. Cutimuyninćhülämi paypa cäcunacá śhalcapäcun'a. 24Chaypïtalämi cay pachäpa camacaynin śhamun'a. Chayćhümi Jesus cay llapallan munayniyücunäta, mandacücunäta, lluy puydïcunäta llallilcul Tayta Diosman gubirnunta ćhulaycun'a. 25Ñatac Jesus gubirnanan cayan Tayta Dios lluy ćhïnïnincunactapis maquinman ćhulaycunancamam. 26Aśhta ćhïnicünin quiquin wañuycätapis aśhwanpalämi camacalpun'a, isquirbishaćhu nishannüpis “Tayta Dios lluy-lluytam maquinman ćhulaycula” nil. Cay “lluy-lluyta” niyan manamá quiquin Diospis paypa munayninćhu cananpächu. Aśhwanpam pay'a llapa imactapis Jesuspa maquinman lluy ćhulaycüca. 28Chaynu llapa imapis Jesuspa maquinćhu cayaptinñá, quiquin chulin Jesuspis Tayta Diospa munayninmanmi ćhulacun'a. Chayurá Tayta Diospa maquinćhümi lluy imapis caycun'a. 29Ñatac wañüśhacuna mana śhalcamunan cayaptin'a, ¿imanan'aćh “wañüśhacunäpa pudirnin” bawtisachicücunaca? Rasunpa mana śhalcamunan cayaptin'a ¿imapätá paypa pudirnin bawtisachiculcan? 30Mana śhalcamuna cayaptin'a ¿imapïtan cawsaynïcunacta wañuycäpa patanćhu cayalcächïmanpis? 31Chalapacü-masïcuna, walan-walanmari wañuypa patanćhu cayá; cay cayan Jesusninchic amcunawan sumä cushichimäśhancänümari. 32Ñatac wañücuna mana śhalcamunan cayaptin'a ¿imactatan julucú Efeso malcaćhu nuna-micü uywanuy cä nunacunäwan pilyapäcuśhäwan? Aśhwanpaćh “Upyacuśhun, micucuśhun, wañucul'a chayllactaćh apacuśhun” nil limaycämannüpis cacüman. 33¡Ama-ari ingañachicuyalcaychu! Allintam limaypis niyan: “Mana allin nunacunäwan cunchawänacuy'a allin cayninchictam pampaman muyuchin” nil. 34Chayurá licaćhaculcayñari; ama juchacuyalcayñachu. Ñatac pin'ayniquipämi Diosta manalä lisipäcuśhayquita waquinniquicuná camalachicuyalcanqui. 35Ñatac waquincuna ichaćh: “¿Imanuypam wañücunaca śhalcamun'a? ¿Imanuyćha aychan śhalcamuptin can'a?” nil niyalcanpis. 36¡Imacá tullu umap tapucuynincunamá! ¿Manachun talpuptinchic mujuca allpäćhu wañun wiñamunanpä? 37Ñatac talpunchic trïguctapis ütac jucpactapis mujullantam, manamá chay wiñamuśhan quiquin lantantachu. 38Quiquin Tayta Diosmi imanuy cananpäpis imanuy wiñananpäpis lluyta unanchaycun. 39Ñatac manamá lluypachu aychan chay licchälla: nunap aychan'a jucmi, uywacunäpa aychan'a juctacmi, pishucunäpapis juctacmi, challwacunäpapis juctacmi. 40Chaynümi cay pachäćhu aychacunapis cayan; chaynütacmi janay pachäćhu aychacunapis cayantac. Chay janay pacha aychäpa sumä caynin juc licchämi cay pachällaćhu aychapïtá. 41Maynümi intïpa acchiyninpis juc licchä quillapa acchiyninpïta; uyllurcunäpa acchiyninpis juc licchätacmá. Chaynütacmi quiquin-pula uyllurcunallaćhüpis juc licchä-cama acchiynin cayalcan. 42Chaynümi wañücuna śhalcamunancäwanpis can'a: camacä aychallacta pampaptinchic mana camacäñatacmi śhalcamun'a. 43Cay-nilä aychallacta pampaptinchic sumä-sumä tuquiñatacmi śhalcamun'a. Pishi callpayüllacta pampaptinchic sumä munayniyüñatacmi śhalcamun'a. 44Cay pachällapä cä aychacta pampaptinchic janay pachäpä cä aychañatacmi śhalcamun'apis. Ñatac cay pachällapä cä aycha cayaptin'a, janay pachäpä cä aychanchicpis cayanmá. 45Chaynu cananpä Diospa shiminćhüpis niyanmi: “Chay wamä nuna Adanta cawsaytam uycula” nil. Ñatac ipa śhamü nuna Jesusñatacmi cawsayta uycü quiquin Ispiritulä cayan. 46Licay, manam janay pachäpä cä aychachu puntactá śhamula. Aśhwanpa puntacta cay pachäpä cä aychallam śhamula; chaypïlämi janay pachäpä cä aychaca. 47Adan'a allpallapïtam cala. Chay ipanta śhamücämi ichá janay pachäpïlä canpis. 48Chayurá allpällapïta śhamücänümi cay pachäćhu cayanchic. Janay pachäćhüñatacmi ichá janay pachäpi śhamücänu caśhun. 49Maynümi cay pachäpi camaśha Adan-yupaylla canan cayanchic; chaynütacmi janay pachäćhüpis Jesuspa aychan-yupaylla caśhun. 50Canan niycälishayqui chalapacü-masïcuna: Cay tulluyu aychayu nunacá Diospa gubirnunman manam yaycunmanchu. Chaynütacmi chincacücälla wiñay simpripä cäcunäta mana ćhasquiycunmanchu. 51Canan sumäta uyaliycäliy cay pacalä willacuyta: Manam lluychu wañuśhun. Ñatac lluytacmi jucman muyuchisha caśhun. 52Curnitilla tucayta camacalpamuptinmi juc ñawi imchiycuyllaćhu, wañuśhacunaca śhalcamun'a mana imaypis camacananpä; chayllaćhümi ya'anchicpis muyuchisha caśhun. 53Ñatac cay chincacü aychanchic, wiña-wiñaycäwanmi müdacun'a, chaynütac camacäca mana camacäcäwanmi. 54Caynu chincacülla, wañucülla aychanchic mana imaypis camacäman muyüluptinmi isquirbishanćhu nishanca lulacacun'a: “¡Wañuyca pampaman muyuchishañam; llalliyca cabalñam!” 55“Wañuy, ¿mayćhümi llallicuyniqui cayan? ¿Mayćhümi waćhicuyqui cayan?” nil. 56Chay wañuycäpa waćhicun juchamari, ñatac cay juchap munaynin camachicuypïmi śhamun. 57¡Ñatac sulpá cachun Diosninchicta, Duyñunchic Jesusninchicwan llalliycuyta uycamäśhanchicpïta! 58Chaymi cuyaśhá chalapacü-masïcuna, masïsu mana jucmanyällal chalapaculcänayqui. Chaynütac Jesusninchicpä lulayniquićhu imaypis llüllay-llüllay caycäliy. Yaćhapäcuśhayquinüpis Jesusninchicpa lulaśhanchiccunaca manamá yan'alpächu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\