1 San Juan 1

1Manalä imapis cayaptin cawsäcäpïmi isquirbiycälimuc. Ya'acunam ichá uyalipäculá, licapäculá, sumäta lisiycälilá, maquïcunawanpis yataycälilämi. Pay Tayta Diospa Shimin quiquin cawsaycämi. 2Cay cawsayca licalimuptinmi licapäculá. Chaymi pay wiñay cawsayca caśhanta amcunaman willaycälimuc. Paymi Taytanwan cusca cayal, ya'acunaman licalimula. 3Chayurá chay licapäcuśhätam uyalipäcuśhätam willaycälic, amcunapis ya'acunawan juc śhun'ullaña cananchicpä. Caynu juc śhun'ullaña Tayta Dioswan chulin Jesusninchicwanpis caycälishäpam isquirbiycälimuc amcunawanpis chaynu caycunapä. Chayćha lluy cushicuyninchic sumä-sumä cabal caycun'a. 5Cay Jesusninchic yaćhachipämäśhantam amcunamanña willaycälimuc: Diosninchic'a sumä-sumänin acchimá; payćhu'a yanawyayä tutapä uchucllapis manamari canchu. 6Chayurá “Payćhümi cayá” niyalpis tutapäcäćhu cawsayal'a casquicuyanchicmá; rasuncämannüchu manamá cawsanchic. 7Paynüpis acchïćhu cawsalmi ichá lluywanpis juclla caycunchic. Jinaman Tayta Diospa Chulin Jesusninchicpa yawarninpis llapa juchanchicta pampachaycul chuyanchaycamanchicmi. 8Ñatac “Manam imaypis juchacüchu” niyal'a, quiquillanchicmi ingañacuyanchic. Chayurá rasunca manalämi ya'anchicćhu canchu. 9Juchanchicta willapacuśhañatacmi ichá Diosninchic chalapacuna allincällacta lulaycü cal imaypis pampachaycamanchic, imaymana mana allin lulayninchictapis chuyanchaycamanchic. 10Ñatac “Manam imaypis juchacüchu” nil'a Diosninchicta licayächinchic artishpämi. Chayurá willacuyninta śhun'unchicćhu manamá uywanchicchu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\