1 Timoteo 2

1Puntallactá anyapaycälic, lluypïta Diosta mañaculcänayquipä, sulpäta uculcänayquipämi. 2Caynu mañaculcay mastá mandacücunäpi puydïcunäpi, chuya śhun'uyülla Tayta Diosta rispitaśhtin allin jawcallaćhu cawsanapä. 3Caynu lulaycuy allinmi, salbamäninchic Tayta Diospa śhun'unpänümari. 4Paymi allin willacuycäta llapa nunacuna lisipäcul salbaculcänanta munan. 5Jucllayllamari nunacunäta Diosman cutiycachimänanchicpä cayan. Chay nunaca salbacü Jesusmi. 6Chaynümi unanchaśhan timpućhu camalaycachimanchic juchanchicpïta quiquin wañuycäman ćhulacuśhanwan. 7Chaymi Tayta Dios puydï caćhanpä yaćhachïninpä ćhulaycaman mana-Israelcunäman cay rasuncäta willaycunäpä. Rasuncällactam niyá; manam casquicuyächu. 8Chayurá alawapäcunayquipä juntunacapäcul Diosta mañaculcay, ñatac mañaculcay chuya śhun'uyülla, mana ćhïnipänacullal, rabyapänacullal. 9Walmicunäpis allin tincüllanman rispïtuwan müdaculcächun. Amatac aläjapä ñächapacüśha cayllactá ucupacuyalcächunchu; nïtac sumä ćhaniyu müdanacunallawan'a aläjapä chipipicyaśhtin cacuyalcächunchu. 10Aśhwanpam walmicunaca allin lulayninpa lisisha capäcunman Diospa sirbïnin capäcuśhanmannuy. 11Jinaman yaćhachicuy üra walmicunaca sujitacüśham śhun'ullanćhu ćhasquipäcunan. Manam pirmitishachu wayapäta yaćhachïtucunan nï mandätucunan. 13Cay pachap allaycuyninćhu Tayta Dios puntallactá Adan wayapactamari camala, jina ipanmanlämi walmin Evacta. 14Manatacmi Adanchu Satanaśhwan ingañachicücá, sinu'a walmin Evam pishi śhun'u cayninwan gänachiculcul juchacta luläla. 15Chaynu captinpis Tayta Dios salbaycun'a mamanuy lulaynincunacta lulaycuptinmi chalapacuyninćhu masïsu tacyaycuptinmi, allin chuya captinmi, nuna-masincunacta cuyaptinmi, piwanpis aläjapä mana licachicuśhanpamari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\