2 Corintios 6

1Chaynu Tayta Diospa lulawshï-masin cayalcalmi anyapaycälic, Taytanchicpa llaquipayninta yan'alpä mana ćhasquiyalcänayquipä. 2Paypa shiminćhu niyanmari: “Chay llaquipaycunac üra ćhämuptinmi uyaliyculac; Salbaycunac muyun ćhämuptinmi yanapayculac” nil. Chayurá ¡jay! ¡Cananmá llaquipaycuśhunayqui üraca! ¡Cananmá salbaycuśhunayqui muyunca! 3Ya'acunap cay lulaynïcuna mana jamuyäśha cananpä cawsaynïcunawan pimanpis manam sasachacuycunacta ćhulapäcüchu. 4Aśhwanpam lluy imaćhüpis camalachipäcú Diospa nunan capäcuśhäta: ima ñacaycunaćhüpis, pishipacuycunaćhüpis, sasachacuycunaćhüpis, 5chaynütac asutipämaptinpis, carsilcunaman wićhäśha cayalcalpis, nunacunap tumpäśha cayalcalpis, sasa lulaycunaćhüpis, mana micuśha nï puñuśha cayalcalpis. 6Chaynütacmi Diospa nunan capäcuśhäta tantiaycälichí chuya śhun'uyülla, allincällacta yaćhaycälishäpa, imactapis awantaycälishäpa, llaquipayniyu caycälishäpäpis; chaynütac Chuya Ispiritu ya'acunaćhu caśhanpapis, sumäpa rasun cuyaycälishäpapis; 7chaynütac rasun allincällacta willaculcäśhäpapis, Tayta Diospa munaynin ya'acunawan caśhanpapis, arma-yupay allincällawan difindiycuśhtin, ćhächishtinmari. 8Chaynütac alawäśha ćhïnisha cayalcalpis, allinpa, mana allinpa licaycuśha cayalcalpis; rasuncällacta willaycäliptí casquishpä licaśhapis; 9masqui tuquicta lisiyalcämalpis mana lisishactanuy licaśhapis, Diospa nunanmari capäcú. Chaynütac wañuypa patanćhu cayalcalpis cawsayalcälämi. Sumä lawćhaycuśha cayalpis, manam wañuchishachu capäcú. 10Llaquishanuy cayalpis imaypis cushishamá cayalcá. Mana imayu cayalpis achca nunactam alli cäniyüman muyuycälichí. Mana imayu cayalpis lluy imactapis uywaycälïmi. 11Corinto malcayücuna, mana imallactapis pacayculmari imaypis nipäculac; śhun'üćhu cäcunäta lluytamá camalaycälichilac. 12Ya'acuna manamá imaypis cuyaycälishacta pacaycälilächu; amcunañatacmi ichá cuyaycälimänayquita pacacaycälinqui. 13Chaymi chulïcuna-yupaytapis niycälic: má cambiaycuśhun: cuyaycälishänu-ari amcunapis cuyaycälimay. 14Ñatac lulapäcuśhayquićhu mana chalapacücunawan'a yundanuy juc-yupaylla ama capäcuychu. ¿Imallaćhu apanacuntan allincäwan mana allinca? ¿Ütac acchïpis cusca canmanchun tutapäcäwan? 15¿Jesuswan supayca tuquipchun apanacunman, imatá? ¿Chalapacücäpa mana chalapacücäpa lulayninćhu imallaćhu'a chaynü-camalla caycunmantan? 16¿Jucllaćhu caycälinmanchun Diospa wasinwan taytachacunäpis, imatá? Ya'anchic cawsayä Diospa wasinmari cayanchic quiquin Diosninchic nishannüpis: “Paycunawanmi cawsaśhä, paycunaćhütacmi pulishäpis. Paycunap Diosninmi caśhä, paycunañatacmi malcá can'a” nil. 17Chaynütacmi Taytanchic niyan: “Paycunap ćhawpinpi japächaculcay. Mana allincäta juc-läduman chapiycuptiquim ya'a ćhasquiycuśhayqui.” 18“ ‘Chayćha ya'a Taytayqui caśhä; Amcunañatacmi chulïcuna capäcunqui’ niyan jatun munayniyu Tayta Diosninchic” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\