Hechos 13

1Chay Antioquia malca chalapacücunäćhümi capäcula willacücunäpis, yaćhachicücunäpis. Paycunam capäcula, Bernabé, “Yana” nipäcuśhan Simon, Cirene malcapi Lucio, Galileap mandänin Herodeswan cusca ishpï Manaen, jinaman'a Saulo. 2Chayćhu juc cuti llapan paycuna ayunaśhtin Diosta alawal juntulayalcaptinmi Chuya Ispiritu nïmun: “Lulaynïta lulananpä Bernabëtawan, Saulocta laquiycapamay” nil. 3Niptinmi ayunaycul Diosta ruygacuyta camacalcälil pulanmanpis umanman maquinta ćhulaycul caćhälälila. 4Jinaptinmi Chuya Ispiritu puśhala Bernabëtawan Saulocta lamar patanćhu Seleucia malcäman. Chaypïmi barcuwan liculcäla lamar ćhawpićhu Chipre malcäman. 5Chaypi Salamina lamar patanćhu malcäman ćhaycälilmi Israel malca-masincunap juntunaculcänan wasicunaćhu Diospi willaculcäla. Chayćhümi Juanpis paycunawan lila yanapaśhtin. 6Chaynu jinantin malcäta muyulcäśhanćhümi Pafos nishan malcäman ćhälälin. Chaypa puydïninmi Sergio Paulo śhutiyu, allin umayu tantiay-sapa nuna cañä. Pay Diospa willacuyninta uyalïninwan Bernabëtawan Saulocta ayachiptinmi puydïcäwan cusca cayäñä Diospa willacünin pasachicü pasaypi läya Israel nuna Barjesus śhutiyu. 8Griego limayćhu'a cay rüjätam Elimaspa lisipäcula. Paymi chay puydïnin mana chalapacunanpä mićhacuypa mićhacula. 9Jinaptinmi Saulop lisipäcuśhan Pablo, Chuya Ispiritup munayninćhu cayal piñäśhanu licapaycul chay rüjäta nila: 10“¡Casquish, mana pin'acü pasaypi nuna, Satanaśhpa cumpinchin! ¡¿Imaycamatan Diospa allin yaćhachicuyninta juc-läduman iwiyanqui?! 11Chaynu caśhayquipïmi canan Diosninchicpa maquin ćhäśhunqui aśhta imaycamapis ñawiqui apläśha tutapällaćhu cawsanayquipä” nin. Nilcullaptinmi Elimas aplälul juc nunacta chancuycaćhananpä ayacula. 12Chaynu pasaśhanta licalculmi chay puydïca Jesusman chalapacula “Manamá imaypis licalächu caynu lulätá” nil. 13Chaypïtam Pablo, Bernabëwan, Juanwan pasaculcan Pafospïta, Panfilia-lädu Perga malcäman. Chaypïtam Juan cuticamun caśhan Jerusalenman ishcayllantaña caćhaycul. 14Jinaptinmi paycunapis pasaculcan Pisidia-lädu malcap sircan Antioquia malcäman. Chayćhu juc warda muyunćhu juntunaculcänan wasiman yaycaycälilmi täcuyalcäla. 15Jinaptinmi camachicuytawan unay willacünincunap librunta lïgiy camacalcälil chay juntunacüpa puydïnincuna: “Taytacuna, ichapisćha ima niycälimänayquipis cayan callpanchaycälimänayquipä. Má, niycälimay” nipäcula. 16Niptinmi Pablo śhalculcul, siñaśhchala upälla capäcunanpä limayta allaycunanpä. Jinalculmi nila: “Llapallayquipis malca-masïcuna, ñatac Diosta manchacü mana-Israelcuna, uyalipämay. 17Yaćhaśhanchicnüpis unay awilunchiccunacta Diosninchic nunanpä aclaculculmi, jatun nasyunman milachila Egipto nasyuncäćhu cayalcaptinlä. Jinaman chaypi pudirninwan julalcamul, 18chunyä ulucunaćhu tawa ćhunca wata intiru awantaycula. 19Chay Canaan-lädućhüpis anćhish jatućhä malcacunacta lluy alulculmi chayman unay awilunchiccunacta pasaypipa taycaycachila. 20“Jinalculmi chay malcanta tawa paćhac picha ćhunca (450) wata gubirnachila fiscunacta ćhulaycul aśhta Diospi willacünin Samuelcama. 21Chaynu allin cayäśhanpïmi llapa awquillunchic mañacula Diosta: ‘Juc puydï mandacüta śhaycaycälichipämay’ nil. Niptinmi śhaycachila Benjamin caśhtapi Cispa chulin Saulta. Paymi gubirnala tawa ćhunca wata intiru. 22Ñatac manaläpis unaytam Saulta jululcul, Davidta pudirnin gubirnananpä ćhulaycula. Paypïtam nila: ‘Isaïpa chulin David śhun'üpänümi, cäsucümi, imapis munaśhäta lulämi cayan’ nil. 23“Chaymi canan cay ya'anchic timpućhu, Diosninchic caćhamula unay gubirnäninchic quiquin Davidpa caśhtanpi Jesusta, jinantin Israel malcäta imam limalicuśhannuy salbananpä. 24Pay manalä lisichicuyaptinlämi jinantin Israel malcäta willala Juan: ‘Juchayquipi wanacul, Diosninchicman cuticalcamul, bawtisaculcay’ nil. 25Ñä cay pachäćhu manaña canan üraca sircayämuptinmi nila: ‘Ya'a manam chay pinsapäcuśhayqui nunächu cayá. Pay'a ipalläćhüñamari cayan. Payman'a manam imanmanpis iwalächu nï camächu uyway nunannuy śhucuyninta pichaycunalläpäpis’ nil. 26“Llapallayquipis Abrahampi caśhta-masïcuna, ñatac Diosta licaćhacü mana-Israelcuna, cay salbamäninchicpä willacuyca llapanchicpämá. 27Jerusalenćhu llapa gubirnäcunawan nunacunämi Jesusta mana lisipäculachu, masqui simäna-simäna juntunacunan wasicunäćhu Diospa willacünincunap librun paypi limayäta lïgiyalcalpis. Jinaman chaynu wañuchipäcuśhanwanmi paypi limaśhanca lluy lulacacülun. 28Chayćhu Jesus mana juchayu cayaptinpis Pilatoctam llapa nunapis wañuchinanpä ruygala. 29Chay librucunäćhu nishantanuy lluy lulalcälilmi, chay curuśhcäpi bäjalcachimul pampapäcula. 30Jinaptinpis Dios caśhan śhalcachimuptinmi 31Galileapi Jerusalenman cumpañänincunamanpis achca cuticuna licalimula. Paycunamá canan lluy malca-masinchiccunacta Jesuspi willaycüca cayalcan. 32“Chayurá cay muśhü willacuyta sumäta uyaliculcay: Unay awquillunchiccunacta juc salbäninta unanpä Diosninchic limalicuśhancämi canan ya'anchic milayninćhu Jesusta śhalcachishanwan lluy lulacacülun. Paypïmi limayan Salmos libru allaycuyninpa atïninćhu: ‘Anmi chulí canqui; canan-pachapïmi ya'a taytayqui caśhä’ nil. 34“Quiquin Diosninchictacmi aychan mana ismunanpä, śhalcachinanpäpis limalicula, caynu nil: ‘Davidta quiquí shimïwan limalicuśhäcätá aclacuśhäćhümi lulaśha’ nila. 35Ñatac David tantiaśhantam willamanchic jucwä Salmos librunćhu: ‘Manam cunsintinquichu Chuya Aclacuśhayqui nunayquip aychan ismuycunantá’ nil. 36“Cay nil David manam quiquinpïchu limayan. Yaćhaśhanchicnüpis David chay timpućhu'a Diosta sirbilam, ñatac chaypïtá wañuculam. Jinaptinmi pampaycuptin cuirpun lluy allpayäla. 37Chayurá quiquin Diosninchic śhalcächimuptin mana uchucllapis cuirpun ismuycuśhancäpïmari limayan. 38“Taytacuna, sumäta uyalipämay. Cay Jesusllam ima juchactapis lluy pampachämachwan. 39Payman chalapacullalmi ima juchanpïpis libri caycunman. Cay lulaytá Moisespa camachicuyninpis manamá imaypis lulanmanchu; juchacunacta pampachänanpäpis manamá callpan canchu. 40“Chayurá yan'al-lätac Diospa unay willacünincuna nishanca amcunactapis ćhayalcäśhunquiman. Yalpapäcuy chay nishanta: ‘Licay, am allincäta jamuyäcuna. Mana pinsapäcuśhayquitam nï willaśhuptiquipis quiripäcuśhayquitam ñawpäniquićhu lulaśhä. Jinaptïćha licapayllaman camäśha mana tantiayniyu wañuculcanqui’ nil” nila. 42Chaypi Pablowan Bernabé chay juntunacunan wasipi yalälälimuptinmi, llapa nunapis nipäcula: “Canannütapis cay willapämäśhayquipi masta willaycälillämay” nil. 43Juntunacuynin camacäluptinñatacmi, achca Israelcunaca Moisespa camachicuyninta atichï munäcunaca Pabloctawan Bernabëta atipäcula. Jinaptinmi paycuna nila: “Diosninchicman masïsu chalapaculcay paypa llaquipayninta jatun cuyacuyninta yaćhayalcalñá” nil. 44Chaypïtam canannu muyuntá malcantin nuna juntunacälälimun Diospa limayninta uyalï. 45Chaynu nisyu-nisyu nunacta juntunacunan wasićhu licalculmi Israelcunaca nanachicucuyalcal ñaćhaña imanacücuyalcanpis. Jinalculmi Pabloctawan Bernabëta insultäcuyalcal ñaćhaña millpälälinpis. 46Jinacuyalcaptinpis paycuna mana imactapis manchalilmi nipäcula: “Cay Diospa willacuyninta am Israel-masïcunamanmi puntacta willaycunac cala. Ñatac caynu mana ćhasquïniquiwan'a wiñay cawsay imapis mana ucuśhuśhayquita tantiachimanqui. Chaynu captin'a mana-Israelcunapäćha ćhächishä. 47Chaynütam Diosninchic nipämäla: ‘Juc acchictanümi amcunacta cay jinantin pachäćhu nunacunäpä ćhulayalcac. Chaymi masqui sïlüpa sapinćhu cä malcacunäpis ya'a salbaśhäta yaćhapäcun'a’ nil” nila. 48Chay niptinmi mana-Israelcunaca alli-allicta cushiculcäla “Maynu tuquim Diospa willacuynin'a” nil. Chayćhümi lluy paypä cäcunaca wiñay simpri cawsay bïdacta ćhasquipäcula. 49Chaynüpam Taytanchicpa willacuynin chay intiru-intiru malcacunäman ćhäla. 50Ñatac Israelcunam ichá Diosman chalapacü allin cäniyu walmicunäta, malcap prinsipalnincunäta lluy umachäla. Chaymi Pablop, Bernabëpa cuntran śhalcacalcälil chay malcapi alülälila. 51Chaynäluptinmi paycunañatac ćhaquinman la'aśhan pulbüllactapis tapsilcul “Cunca cuchuyniquitam ashicuyalcanqui” nil Iconio malcäman liculcäla. 52Chalapacücunäñatacmi Antioquiaćhu lluypis cushisha-cama Chuya Ispiritup munayninćhu quïdapämula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\