Hechos 26

1Chaymi chayćhu Pablocta Agripa nila: “Canan limaliy juchachapäcuśhuśhayquipïta” nil. Niptinmi Pablo maquinta chacchalcul limayta allaycula: 2“Tayta Agripa, ya'a cushisham cayá ampa ñawpäniquićhu, cay Israel-masïcuna juchachapämäśhanpïta difindicunäpä. 3Am rasunpa cay Israel custumrïcunacta, lluy cay cüsacunapïta sumätam yaćhanqui. Chaymi Taytay mana piñacullal uyaliycamänayquipä mañacullac. 4“Llapan Israel-masïcunam tuquicta yaćhapäcun näsishá malcaćhu müsu caśhäpïta aśhta Jerusalenman ćhaycul paycunawan cusca yaćhanäcama imanuy cawsaśhätapis. 5Cay malcanchicćhu lluy chalapacuycunapïta mas sasannin cäcätam, chay fariseo custumrictamá tucuy śhun'üwan atilá. Paycuna munal'a rasunpa caśhanta niycälishunqui. 6Paycunanu wañücuna śhalcamunanpä awquillunchiccunaman Dios limalicuśhanman chalapacuptïchun juchachayalcämanman. 7Ñatac jinantin malcäpa ćhunca ishcayniyu milaynincunapis cayta ćhasquipäcunanpämi tutay-walächi Diosninchicta alawapäcul alcayalcan. Canan, Tayta Agripa, paycunanu chalapacuśhäpïmi cayman quijäläliman. 8Icha ¿‘Diosninchic ¡¿imanuypatá wañücunacta śhalcachimunman?!’ niyalcanquichun imatá? 9“Cananmá willaśhayqui. Unay cawsaynïćhu Diosninchicta masta sirbiynïwanmi Nazaret Jesusman chalapacücunäta imaymanap chincachiyta ya'apis pinsalá. 10Rasunpa chaynütam lulalá. Puydï sasirdüticuna awniycamaptinmari Jerusalenćhu wićhalá. Jinaman ‘Wañuchishä’ nipäcuptinpis cushisham ya'apis awnilá. 11Jinamanñatacmi juntunaculcänan wasicunamanpis yaycuycul supayninta apachilá Diosta jalutaculcänanpä. Ya'apa śhun'üpis timpuyaptinmi aśhta juc-lädu calu malcacunaćhüpis aticaćhalá. 12“Chay intinsiunwanmi puydï sasirdüticunäpa pudirnin Damasco malcäta lilá. 13Chayćhu liyaptïmari, Tayta Agripa, chay ćhawpi muyunnu altu sïlupi intïpïtapis mas-maslä muyülïnïman liwshimänïcunamanpis acchilpämun. 14Jinaptin lluy cućhpäläliptïmi Israel limayćhu: ‘Saulo, Saulo, ¿imapïtan wañuchiyta llallächacul aticaćhamanqui? Cay lulayniqui cunca cuchuyniquipämi garuchap puntanta saytäcä-yupaypis’ nilpämun. 15“Chayćhümi: ‘¿Pim cayanqui taytay?’ nilá. “Niptïmi: ‘Quiquin aticaćhaśhayqui Jesusmi ya'a cayá. 16Canan śhalcuy-ari. Anwan lisichiculá nuná canayquipämi, canan licaśhayquita śhamü muyuncunäćhu licachinaccätapis willacunayquipämi. 17Ñatac quiquïmi licaycuśhayqui malca-masiqui Israelpïwan mana-Israelcunapïpis. Chay mana-Israelcunamanmi canan caćhac mana tantiayniyücunäta tantiaycachinayquipä, tutapä cawsayninpi acchïman julaycamunayquipä, chaynütac Satanaśhpa maquinpïpis Diosman julaycamunayquipäpis. Ya'aman chalapacamäcätá Diosmi juchancunacta pampachaycul jucllachan'a chuya chalapacücunäwan cuscacta wiñay cawsayta ćhasquipäcunanpä’ niman. 19“Chaynu nimaptinmi, Tayta Agripa, chay caćhamäśhanta, mana upatucullal willacuyta allayculá Damascoćhu, Jerusalenćhüpis intiru Judeap malcancunaćhüpis. Malca-masí, mana malca-masí captinpis, llapantapis ćhuncay-ćhuncay anyanaculá: ‘Juchayquipi wanaculcul Diosman filtacalcämul cawsayniquićhu wanacuśhayquita camalachipäcuy’ nil. 21Chaymi juntunacunan chuya wasićhu Israel-masïcuna chalalcälimal wañuchiyta munapämäla. 22Jinapämaptinpis Tayta Diospa yanapayninwanmi canancama masïsu chalapacul sumä mana sumä nunamanpis jinalla willacuyá. Paycunactanümari amcunactapis willaycälic Moiseswan Diospa willacünincuna willacuśhallanta: 23‘Caćhamuśhan Salbacücätam ñacalcachil wañuchipäcun'a. Jinapäcuptinpis paymi puntacta śhalcamun'a wañücunäpi Israel mana-Israelcunactapis wiñay cawsayta unanpä’ nil” nila. 24Chaynu Pablo limayaptinmi tayta Festo juclla nïlun: “Pablo, alli-alli yaćhayniqui ¡¿lücuchishunquichun imam?!” nil. 25Niptinmi: “Tayta Festo, manam lücüśhachu cayällá. Cay nishäca tincüninman rasuncällamari. 26Tayta Agripa lluy caycunapi tuquicta yaćhayaptinmi paypa puntanćhu mana manchalillal limayá. Sigürupis caycunapi tuquictam yaćhan. Manamá pacallap lulaśhactachu limayá. 27Tayta Agripa, ¿Diospa willacünincunap isquirbishanman am chalapacunquichun? Aw-ari, chalapacuyanquimá” nin. 28Chayćhu Agripañatac: “¿‘Rätullam caytá awnichishä chalapacüman’ nilchun imam niyämanqui?” nin. 29Niptinmi: “Ñacayta ütac rätulla captinpis, mana cadinayülla ya'anu canayquipä Dios munachun, mana amllactachu, sinu'a lluy cayćhu uyalimäcunätapis” nila. 30Nïluptinmi chayćhu tayta Agripa, Festo, Berenice ñatac lluy puydïcunäpis śhalcutityalcul liculcan juc-lädućhu limanacamü. Chayćhümi quiquin-pula ninaculcan: “Cay umri manam ima juchacta lulaśhanpis camalanchu wañuchisha cananpä nï wićhalänallanpäpis” nil. 32Chayćhu tayta Agripañatac Festocta nin: “Cay umri caćhaycuśham canman cala quiquillan Cesarca Romaćhu arrinlananpä mana mañacuptin'a” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\