Hebreos 1

1Tayta Diosmi unay timpućhu awquillunchiccunacta puydï willacünincunawan imaymanap imaymanawan limapäla. 2Canan lluy lulacacalpunan timpucunañatacmi ichá paypa quiquin chulin śhamücäwan limapaycamanchic. Paypam lluy-lluy jinantin pachäta camaycula. Paymantacmi lluy jinantinta tücaycachila. 3Cay chulinmi Tayta Diospa sumä-sumä allin cayninta camalaycachïnin; imanuy caśhanpis quiqui-quiquin caśhannüllamari. Paytacmi lluy imactapis sumä munayniyu limayninwan cällanćhu caycachin. Lluy nunap juchancunacta chuyanchaycachilmi janay pachäćhu Sumä Munayniyücäpa allï-lädunman taycucuycula. 4Chayurá caynu sumä allinninpälä ćhulaycuśha cayal'a ima cayninpis mas-maslämi anjilcunäpïtá. Nipäcuśhan śhutinpis mas-maslätacmi. 5Má ¿pï anjiltatan Dios: “Anmi chulí canqui; cananñatacmi ya'a taytayqui cá” nila? Manatacmi pï anjiltapis: “Ya'ami taytan caśhä. Paytacmi chulí can'a” nil nilachu. 6Ñatac wamä chulinta cay pachäman caćhamulmi ichá niyan: “Tayta Diospa lluy anjilnincuna alawapäcuchun” 7Anjilcunapïtam nin: “Uywaynin anjilcunaca waywa-yupayllañam, ninap walayninnuy-camallam” nil. 8Chulinpïtañatacmi ichá nin: “Diosnilláy, gubirnanqui wiña-wiñaypämi. Allin tincüllanmantacmi gubirnaycunquipis. 9Allincätam imaypis ama-pacha niycunqui; mana allincätañatacmi ćhïnicunqui. Chaymi Tayta Diosniqui lluy cusca cä masanniquicunapïtapis mas jatun cushicuytalä uycul altuman juluycuśhulanqui” nil. 10Chaynütacmi niyan: “Taytay, allaycuycäćhu anmi allpäta camalanqui; janay pachäpis lulayniquim. 11Lluy caycuna camacällamari. Amñatacmi ichá wiñaypä caycunqui. Chaycuna müdananümi lluy mawcälun'a. 12Müdanactanümi lluy pitwïlunquipis, cambiälunquipis. Amñatacmi ichá mana imaypis cambiä canqui; mana camacä watayümi cayanquipis” nil. 13Ñatac, má ¿pï anjilllactá Diosninchic: “Cay allïnï-läduman taycacamuy ćhïnïniquicunacta ćhaquiquiman uyshuycachimunäcama” nil nilatan? 14Cay anjilcunacá Tayta Dios salbanancunäta sirbiyta yanapänanpä caćhamuśhan ispiritucunallamari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\