Hebreos 4

1Chayurá allin jawca jamayman yaycunapä cayaptinlá, yan'al-lätac waquinniquicuna mana lulayalcanquimanchu. 2Paycunactanümi ya'anchictapis allin willacuyta willaycamälanchic. Ñatac chay uyalipäcuśhan willacuy nï ima allinninpäpis calachu, chalapacuywan chayta mana ćhasquiyalcaptinmá. 3Ñatac chalapacücunacá cay nishan allin jamaycämanmi yaycunchic: “Chayurá, piñacuynïćhümi cayta limaliculá: ‘Manamá imaypis jamacuynïman yaycapämun'achu’ ” nil nishancäman. Rasunpa, cay pachäta lulayta camacäśhanwanmi lulaynin camacäla. 4Jucninćhu'a ¿manachun anćhishyänan muyuncäpïta caynu niyan: “Anćhish muyuncäćhümi Tayta Dios lluy lulaynincunapïpis jamacula” nil? 5Chaynütac jamaypi niyantac: “Manam imaypis jamacuśhäman yaycapämun'achu” nil. 6Masqui puntacta allin willacuyta uyaliyalcal mana cäsucuyninpa nï yaycapäcuptinpis waquincuná chay jamaypämi cayalcan. 7Chaymi Tayta Dios Mandacü Davidpa juc timpupi liman “canan-pacha” nil. Chay nishanpi isquirbishaćhu: “Canan-pacha, uyaliculcal'a śhun'uyquita ama lumiyachipäcuychu” nila. 8Má, unay Josué chay rasun allin jamayman Israelcunäta yaycachiptin'a manañaćh yapa limayanmanchu cala. 9Chayurá Diospa malcanpä sumä allin jamayca cayanlämi. 10Aw-ari, maynümi Diosninchicpis lulaynincunacta camacalcul jamacula, chaynümi chay jamayman yaycücunäpis lulayninchicpi jamacuśhun. 11Chayurá limalicuśhanman yaycunapä wañuy-wañuy callpanchacuśhun-ari chay mana uyalicücunäpa laśhćhunman mana liyänapä. 12Tayta Diospa limaynin'a cawsäyämi sumä munayniyümi ishcaynin lädun afiläśha ispäda-yupaymari. Chaymi almanchiccama ispiritunchiccama, tumshunchiccama pasaycul tantiachimanchic śhun'unchicćhu tantiayninchicćhu allin mana allin cäcunätapis. 13Lluy lulaśhancunaca Tayta Diospa ñawinpïta manam pacaycuśha canmanchu. Lulaśhanchiccunäpi niycunanchiccäpa ñawillanćhümi lluy lluy imapis cayan. 14Chayurá Tayta Diospa Chulin Jesus sumä puydï sasirdütinchic janay pachäman yaycuptinmi chalapacuyninchicćhu masïsu tacyaycunanchic. 15¿Cay puydï sasirdütinchic pishi callpanchicta mana lisïchun, imatá? Aśhwanpa pay quiquinmi imaymana pruybacunacta ya'anchicnuy pasala, ñatac manamá mayanllanwanpis aysachicul juchaculachu. 16Chayurá llaquipayniyu caśhancäman mana lisirällal aśhuycuśhunña yanapaycuna cananchicćhu llaquipaycul yanapaycamänanchicpä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\