San Juan 10

1Chaypïtam: “Sumäta uyalipämay: mayanpis uwish canćhaman puncunpa mana yaycul juc-lädunpa yaycücá cullu cära suwam. 2Ñatac quiquin michïcá canćhap puncunpam yaycun. 3Paytam puncu quićhäcäpis quićhaycun. Uwishnincunapis uyat-uyatllañam cayalcan. Chaymi ayayllawan canćhanpïta yalachimun. 4Chaynu lluyta yalalcachimul puntanta ñawpaptinmi uwishcunäñatac shiminta lisipäcul atipäcun. 5Ñatac juc nunactá manam atinchu. Aśhwanpa michïninpa shimin mana caśhanta yaćhalmi buryaylla ayiculcan” nin. 6Caynu tincuchiywan Jesus yaćhachiptinpis imapi limaśhantapis manam tantiapäculachu. 7Chaymi nila: “Rasunpa ya'am uwishcunäpa yaycunan puncuca cayá. 8Ñatac puntäta śhamücunacá pasaypi suwacunam. Ñatac uwishnïcuná manam cäsupäculachu. 9Sumäta uyalipämay: ya'allam rasun puncuca cayá. Chaymi mayanpis ya'ap yaycücá salbaśha can'a. Jinaptinmi uwish cutiticlaylla llullu pastucunalläćhu jawca puliycänuy capäcun'a. 10Ñatac suwacá suwacüllam wañuchïllam camacällam śhamun. Ya'añatacmi ichá llapanta sumä-sumä allin jawca mana camacaycü cawsayta unäpä śhamulá. 11“Chaynütacmi ya'a allin michïca cayá. Allin michïcá uwishnin-laycum bïdantapis uycun. 12Ñatac michipacücunacá atü śhayämüta licälul'a quiquinpa uwishca mana captinmi lluy caćhaycul ayicun. Jinaptinmi atüca paćhcaycul lluy pintïchin. 13Chay nunacá uwishcunäpi mana imapis ucunchu michipacülla calmi. 14“Ya'am ichá quiquin allin michïca cayá. Maynümi Taytäwan lisinacú, chaynümi uwishnïcunawanpis lisinacú. Chay uwishnï-laycumari bïdätapis uycú. 16Jinaman cay canćhäćhu mana cä uwishnïcunactapis atimunämi cayan. Paycunapis shimïta uyalipäman'am. Chayćhümi juc canćhallaña juc michïllaña can'a. 17“Ñatac Taytá cuyaman quiquí cawsaynïta uycul caśhan cawsanäpä captïmi. 18Manam mayanpis bïdäta apaman'achu; quiquilläpïmi uycuśhä. Maquilläćhümari unäpäpis, śhalcamunäpäpis cayan. Caynu lulayní cananpä Taytäpïmi ćhasquiyculá” nil. 19Chayta uyalipäculmi Israelcunaca ishcayman iwinacälälin. 20Waquinnincunam nipäcula: “Cay'a Satanaśhpa gänaśha lücuśhäta ¿imapämá uyalipäcunqui?” nil. 21Juccunañatacmi: “Satanaśhpa gänäśha cayal'a caynu allin yaćhachicuyta manam limayanmanchu, nï nasïdunpi aplactapis licayächinmanchu” nipäcula. 22Ñatac Jerusalenćhümi Diospa Wasinta Chuyanchaśhan Yalpanan Fista tamya timpućhu cala. 23Chayćhümi chay wasip “Salomonpa Patyun” nishanćhu Jesus puliyäla. 24Chaymi Israelcunäpa puydïnincuna cunćhacaycälil: “¿Imaycamatan umäta nanachipämanqui? Dios Caćhamuśhan Salbacüca rasunpa cayal'a, ¡sumätañari niycälimay!” nin. 25Niptinmi Jesus: “Niyaptïpis amcuna manamá chalapaculcanquichu. Jinaman Taytäpa munayninwan imaymana milagru lulaśhäcunam pï caśhätapis tantialcächishunqui. 26Jinaptinpis ya'ap uwishní mana capäculmi shimïta nï chalapacamanquichu. 27Ñatac ya'a uwishnïcunawan lisinacümi. Chaymi shimïta uyalil atipäman. 28Paycunactam mana imaypis chincapäcunanpä wiñay cawsayta uycú. Taytá uycayämaptinmari mana mayanpis maquïpïta ućhiman'achu. Pay lluypïtapis sumä munayniyu cayaptinmi maquinpïta mana mayanpis ućhipäcunmanchu. 30Ya'a Taytäwan jucllamari capäcú” nin. 31Chayćhümi Israelcunaca lumicta yapa apticälälin Jesusta tamshälälinanpä 32Jinaptinmi: “Taytäpïmi imaymana milagrucunacta amcunaćhu lulalá. ¿Mayanninpïtatá tamshayta munacayalcämanqui?” nin. 33Niptinmi: “¡Allin lulaśhayquipïchu manamá, sinu'a Tayta Diosta jalutacuśhayquipïtamari! ¡Am nunalla cayal Diostucuśhayquipïtamá!” nicuyalcan. 34Jesusñatacmi: “Quiquin Diosninchic isquirbishancäćhümi ‘Amcuna dioscunam capäcunqui’ nunacunallacta nila. 35Yaćhaśhanchicnüpis camachicuy rasunca cayal'a, manam articunchu. Chayurá chaynu nunacunäman shiminta uycuśhancunällacta ‘dioscuna’ niyal'a, maynülämi cay pachäman quiquin Śhuñaycuśhan Caćhamuśhancätá ninmanpis. Chayurá ‘Paypa chulinmi cá’ nishalläpi ¿imapïtan-nila Tayta Diosta jalutacüpa licapämanqui? 37Taytá nimäśhancunacta mana lulapti'a ama chalapacalcämaychu. 38Nimäśhanta lulaptïñatacmi ichá, masqui ya'acta mana ćhasquipämalpis lulaśhäcäman-ari chalapaculcay Tayta Dios ya'aćhu caśhanta, chaynütac ya'apis Taytäćhu caśhäta tantiapäcunayquipä” nin. 39Chaymi yapa wićhachinanpä chalayta munacuyalcaptin chaypi chincacula. 40Chaypïmi Jordan mayüćhu Bawtisä Juan unay bawtisaśhancäman Jesus yapa chimpala chayćhu caycunanpä. 41Chayman achca nunacuna licä lïcunämi: “Bawtisä Juan masqui ima milagructa mana lulayalpis, śhamü nunapi willamäśhanchiccänüllamá rasunpa canan pasacuyan” nipäcula. 42Chayćhüñatacmi Jesusman achca chalapaculcäla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\