San Juan 12

1Ñatac süta muyunlä Libraculcäśhan Fistapä faltayaptinmi, Jesus ćhäla Lazarocta śhalcachimuśhan Betania malcaman. 2Chayćhümi Jesus-laycu cumbiducta lulaycapäcula. Martañatacmi ćhacacamula. Lazaroñatacmi Jesuswan cusca micapäcunanpä täcuyalcäla. 3Chayćhu Mariañatacmi butïllaćhu sumä-sumä ćhaniyu nardo śhutiyu pirfümiwan Jesuspa ćhaquinman jillpuycul ächanwan pichaycula. Chayćhümi chay pirfümip mishqui aśhnaynin wasinman lluy juntäla. 4Ñatac Jesusta ipanchananpä cä Simonpa chulin Judas Iscarioti yaćhapacüninmi: 5“¡¿Imanuypatan quimsa paćhac (300) muyun trabajup ćhaniyüta pampaman muyuyächinman?! Aśhwanpaćh lanticulcul wacchacunäta yanapaycunman cal'a” nicuyan. 6Cayta nila manam rasunpa wacchacunäta llaquipayninwanchu, sinu'a suwacunan-laycum. Paypa maquinćhu illay captinmi munalishanmannuy chalala. 7Chaymi Jesus: “Jina lulachun. Caycunactá ćhulalächila wañuptí pampacunäpä alistaycamayninwanmi. 8Wacchacunacá imaypis amcunawanläćha capäcun'a. Ya'am ichá pasaypipächu cayćhu mana caśhä” nin. 9Ñatac achca-achca Israelcunam yaćhälälila Jesus chayćhu caśhanta. Chaymi payta chaynütac Lazaro wañuśhanpïta śhalcamuśhantawan licä pasaculcäla. 10Chaymi puydï sasirdüticunaca Lazaroctapis wañuchipäcunanpä limanacälälila: “Cay Lazarop jananmi achca-achca Jesusman chalapacalcälil ya'anchicpïta japächacücuyalcan” nil. 12Ñatac chay walantin muyun chay fistaman ćhämü nunacunämi yaćhälälin Jerusalenman Jesus ćhämunanta. 13Chaymi talipapäcula palmïra jaćhap lapinta apticälälisha-cama bïbaśhtin: “¡Cawsachun Diosninchicpa pudirninca! ¡Cawsachun Israelcunap Mandäninca!” nil. 14Jesusñatacmi malta aśhnucta talilcul sillacuśha Jerusalenman yaycula Diospa shiminćhu nishanmannuy. 15Chayćhümi: “Ama manchacuychu, Jerusalenćhu chulilläcuna. Juc malta aśhnuman sillacüśham Mandacüniqui śhayämun” niyan. 16Caycuna pasayaptinmi cay nishanca lulacäśhanta yaćhapacünincuna mana tantiapäculachu. Janay pachäta Jesus cuticuptinlämi paypi cay isquirbishancunaca lulacäśhanta tantiapäcula. 17Lazarocta śhalcachimuśhanta licä nunacunäñatacmi chay pasaśhanta jinalla lluy willapacuyalcäla. 18Chaymi chaynu milagructa lulaśhanta uyalil achca nunacuna Jesusta ćhasquipäcü yalatityapämula. 19Chayta licalmi fariseocunäñatac: “¡Licay-ari! Jinantin nunacunäña aticuyalcan. Imactapis manam julucunchicchu” nipäcula. 20Chay fistaćhu Diosta alawaycälinanpä lïcunaćhümi mana-Israelcunäpis capäcuñä. 21Paycunam Galileap Betsaida malcayu Felipiman aśhuycälil: “Taytay, Jesuswanmi tincuycuyta munapäcú” nipäcun. 22Niptinmi Felipe Andresman lilcul willaycula. Chaypïtam pulanña Jesusman niycü lipäcula. 23Chaynu mana-Israelcuna ashiyalcaptinmi Jesus nila: “Canan ürá ćhämunñam ya'a Nunap Chulinca rasunpa maynu sumä caśhätapis tantiapäcunanpä. 24Sumäta uyalipämay: juc trïgu muju allpäman ćhal mana wañuptin'a, jina jucllay mujullam. Wañülulmi ichá achcaman milälunlä canpis. 25Chaymi cawsayninta ama-pacha nïcá cawsayninta apacun'a. Cay pachäćhu cawsaynintapis imapis mana ucücäñatacmi ichá wiñay simpripä ćhulan'a. 26Mayanpis sirbïmänïcunacá atimänanmi cayan; chay sirbïnïcunawanmi ya'a caśhäcäćhu cusca capäcuśhä. Jinaman'a Taytäpis altumanmi ćhulaycun'a” nil. 27Nishanpïtam Jesus: “Canan bïdäćhüchu manañam cacuyá. ¿Chaychun ‘Taytay cay śhamücäćhu pasamänancunapïta julaycamay’ nishä? Manamá; cay lulanäpämari śhamulá. 28Chayurá, Taytay, am altuman julucuycuy” nin. Niptinmi janay pachäpi ayalpämula: “Ñam ya'a altuman juluycuśhaña cayá; yapañatacmi altuman juluycuśha caśhä” nil. 29Chayćhu nunacunäñatacmi chay ayalpämuśhanta uyalïlälil: “Räyuchućh paćhyälun” nipäcun. Waquinnincunañatacmi “Anjilchućh limapälun” nipäcula. 30Chayćhümi Jesus: “Limamuśhanca manam ya'a-laycuchu, sinu'a amcuna-laycum” nin. 31Nilculmi: “Cananmi cay pachäćhu jinantin nunacunaca cäraycuśha can'a. Chaynütacmi cay pachäta duyñuchacüśha cä Satanaśhpis alupacüśha can'a. 32Ñatac śhalcachisha captïmi llapa nuna ya'aman śhapämun'a” nila. 33Cay nishanwanmi tantiachila curuśhcäćhu imanuypa wañunanpäpis. 34Chay nunacunäñatacmi: “Camachicuypam yaćhanchic Diospa Caćhamuśhan Salbacüca pasaypipä cawsananta. ¿Chaychun amñatac ‘Rasun Nunap Chulincá wañun'am’ niyanquiman? Chayurá ¿mayanpïtá limayanqui?” nicuyalcan. 35Niptinmi Jesus: “Amcunawan uchucllactañam caycuśhä acchiycälinacpä. Chaymi acchi caśhancama puliycälinayqui. Tutapäca chaläśhuptiquim ichá mana maypa linayquitapis yaćhapäcunquiñachu. 36Chaymi caśhäcamá acchïman chalapaculcay, acchïćhu cawsapäcunayquipä” nin. Caycunacta limayta camacalculmi Israelcunäwan mana licachicullal licula. 37Chaynu Jesus milagru lulaśhancunacta Israelcunaca may-maytaña licayalcalpis manam chalapaculcälachu. 38Caynüpam Diospa unay willacünin Isaias nishanca lulacacula. Chayćhümi niyan: “Tayta Dios ¿mayanllá willacuśhanchicta ćhasquiyculatan? ¿Mayanllá Tayta Diospa munayninta tantiayculatan?” nil. 39Caynu mana chalapaculcälachu Isaias isquirbishanćhu caynu niyaptintacmi: 40“Ñawincunacta aplälun, śhun'untapis lumiyächin. Chaymi mana licapäcun'achu, uyalipäcun'achu, tantiapäcun'achu, nïtac cutipämun'achu sänaycachinäpäpis” nil. 41Isaias lluy caycunacta willala Jesuspa sumä cayninta licalmi. 42Masqui achca mana chalapacuyalcaptinpis Jesusman achcatacmi chalapaculcäla aśhta Israelpa puydïnincunapis. Ñatac fariseocunaca juntunacuynincunapi alülälinanpïta manchaculmi lluypa ñawquin'a chalapaculcäśhanta mana camalachipäculachu. 43Paycuna Dioswan allinpa licachicunantá, nunacunäwan allinpa licachicuyllactam wañupaculcäla. 44Jesusmi chayćhu callapawan nila: “Ya'aman chalapacücá manam ya'allamanchu, sinu'a caćhamänïmanpis chalapacuyanmi. 45Ya'acta licamäcá caćhamänïtawanmi licayan. 46Cay pachäman acchinümi śhamulá chalapacamäcunaca yanawyayä tutapäcäćhu manaña cayänanpä. 47Ñatac willacuynïta uyaliyal mana cäsucücunätá manam ya'achu cäraycuśhä. Cay pachäman chaypächu manamari śhamulá, sinu'a salbaycunäpämi. 48Ñatac mayanpis jamuyal willacuynïta mana cäsucücunätá cäraycul mućhuycachinanpä cayanñam. Chay quiquin willacuyllämi unanchaycuśhan muyuncäćhu mućhuycachin'a. 49Ya'a quiquilläpïtachu manam limayá. Aśhwanpa quiquin caćhamäní Taytämi camachimäla imanuypa yaćhachinäpäpis limanäpäpis. 50Yaćhämi paypa limaynin wiñay simpripä cawsachishanta. Chaymi Taytá nimäśhantanülla willacuyá” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\