San Juan 20

1Ñatac simänap allaycuyninćhu aspi-aspilla Magdala malcayu Maria Jesus pampaläśhancäman linanpämi jatun lumi wićhaśhanca aśhüchisha cayäñä. 2Chaymi Jesuspa cuyaśhan yaćhapacüninwan Simon Pedro caśhancäman wayra-wayra pasacamun. Ćhayculmi: “¡Taytanchic Jesusta pampaläśhancäpïtam juläläliñä! ¡Mayman apälälishantapis manam yaćhapäcüchu!” nicuyan. 3Niptinmi Pedrowan chay juc yaćhapacü-masin mana-mana cürrilla chutaläśhancäman pasaculcan. 4Chaymi Pedropïta chay juc yaćhapacü-masin llallilcul puntacta ćhaycula. 5Chayćhu ancuycul chay pitwishan säbanaśhcunällacta licayalpis manam yayculachu. 6Chay ipanta Simon Pedro ćhayculñatacmi yaycuycul chay säbanaśhcunällacta paypis licälun chaynütac Jesuspa umanta wataśhan llapsha lataśhtapis tuqui pataläśha juc-lädućhu ćhulalayäta. 8Chaynu Pedro maćhayman yaycüluptinlämi juccäpis yaycula. Chayćhu tuquicta licaycul-lämi quirila 9masqui isquirbishancunapïta Jesus śhalcamunanta manalä tantialpulpis. 10Chaypïtam capäcunancäman cuticalcämula. 11Mariañatacmi pampaläśhancäpa puncunćhu wa'ayäla. Chaynu wa'ayalmi lulicta ancuycula. 12Licalpuśhanćhümi ishcay yulä-cama müdanayu anjilcuna aya ćhulaläśhancäpa saytanćhu umanćhu täcuyalcäta licälun. 13Chay anjilcunämi: “Mamay, ¿imapïtan wa'ayanqui?” nin. Niptinmi Maria: “Taytäta chincalächishanpïtamari. Manam yaćhallächu mayman apälälishantapis” nin. 14Nilpuyal muyulcuśhanćhümi Jesusta śhäcuyäta licälun. Jinalpis Jesus caśhanta manam lisilachu. 15Chayćhu Jesusñatacmi: “Mamay, ¿imapïtan wa'ayanqui? ¿Mayantam ashiyanqui?” nin. Niptinmi Mariañatac “Wirta täpäcäćhá tapuyäman” nil “Am aśhuchil'a niycallämay, taytay, mayman aśhuchishayquitapis apacunäpä” nin. 16Niptinmi Jesus: “Maria” nin. Śhutinta limalïluptinmi muyulcul “¡Yaćhachicü taytalláy!” nin. (Israel limayninćhu'a “Rabuni” nilam.) 17Jesusñatacmi: “Caćhaycamaylä; Taytäman manalämi cutïchu. Aśhwanpa irmänücunaman cutilcul: ‘Cutiyäñam amcunapapis ya'apapis Taytanchicman, amcunapapis ya'apapis Diosninchicman’ nil willaycamuy” nin. 18Nïluptinmi Magdalapi Maria pasacun Jesuspa yaćhapacünincunaman, quiquin licaśhancätawan, pay nishancunäta willaycü. 19Chay simänap allaycuynin muyuncälläćhütacmi aspilpuyña yaćhapacünincuna juntunacälälisha cayalcäla wasictapis sumä wićhacälälisha Israelcunäta manchacuypi. Chaynu cayaptinmi paycunap ćhawpinćhu Jesus licalilcul “¿Allinllachun? Jawcalla capäcuy” nin. 20Nilculmi maquintawan wätanta licachila. Yaćhapacünincunañatacmi Jesusta licälälil sumä-sumäta cushicälälin. 21Chayćhu Jesusñatacmi yapa: “Jawcalla capäcuy. Maynümi Taytá ya'acta caćhamäla, chaynümi amcunactapis caćhapäcuc” nin. 22Nilculmi paycunaman jäcaycula: “Chuya Ispirituctam ćhasquipäcunqui. 23Ñatac mayantapis pampachaycuśhayquicá pampachaycuśhañam can'a; mana pampachaycuśhayquiñatacmi ichá mana pampachaycuśhachu can'a” nil. 24Ñatac Jesus ćhämunanpä chay ćhunca ishcayniyu yaćhapacü-masincunapïta “Awachap” lisipäcuśhan Tomas'a, manam calachu. 25Chaymi yaćhapacü-masincuna: “Jesusninchicta licälälïmi” nipäcuptin Tomas: “Maquinćhu läbu ućhcuśhancätawan, wätanćhu ućhcuśhanta ñawïwan licaycul dïdüta maquïta śhatiyculmi ichá quirïman” nin. 26Chay pusä muyunpïtañatacmi yaćhapacünincuna yapa juntunacälälisha chay wasićhu cayalcäla. Chayćhümi ichá Tomaspis cayäla. Chaynu puncu sumä wićhalayaptinpis Jesus'a paycunap ćhawpinćhu licalilculmi: “¿Allinllachun? Jawcalla capäcuy ” nin. 27Nilculmi Tomasta: “Śhamuy cay maquïta licaycuy-ari; cay wätämanpis maquiquita śhatiycuy. ¡Amaña ishcayyaychu! ¡Chalapacuy-ari!” nin. 28Niptinmi Tomas: “¡Aw Taytallämi Diosnillämi rasunpa callanqui!” nïlun. 29Niptinmi Jesus: “Canan licämalmi chalapacamanqui. Ñatac maynu sumä cushicuymi mana licallalpis chalapacücunäpá” nin. 30Ñatac Jesus yaćhapacünincunap ñawquin achca milagrucunactam lulala. Chaycuna cay librućhu manam isquirbishachu. 31Caycunactam ichá isquirbilá Diospa Caćhamuśhan Salbacüca, Caćhamuśhan Chulinca Jesusninchic caśhanta tantianayquipä, jinal ćhasquicücunaca wiñay cawsayniyu capäcunayquipä.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\