San Juan 4

1Chaypuncunaćhu fariseocunaca “Jesus Juanpïta mas mastash bawtisäcuyan. Atïnincunapis mas masläshi cacuyanpis” nipäcula. 2(Manamá quiquin Jesuschu, sinu'a yaćhapacünincunam bawtisala.) Cay lulaśhancuna fariseocunäman ćhäśhanta yaćhälulñatacmi 3Jesus “Galileacta cuticuśhä” nil chay Judeap malcancunapïta yapa pasacula. 4Chayman lipäcunanpäñatacmi, Samariap malcancuna ćhawpinpa pasapäcunan cala. 5Chaypa pasalmi Sicar nishan malcaćhu Jacob chulin Josëta ćhacla uśhancäman ji'aycuyalcäla. 6Chayćhümi “Jacobpa püsun” nishanca cala. Chayman ćhawpi muyunnuy Jesus pishipäśha ćhälul patanćhu jamapayaptinmi 7yaćhapacünincunañatac micuy lantï quiquin malcätalä liculcäla. Chayman Samaria-lädu walmi yacu julü ćhämuptinmi Jesus nila: “Mamay, yacullayquita mañacuśhayqui” nil. 9Niptinmi licapayllaman camala Samaria-läducunäwan Israelcunaca mana allinpa apanaculcaptin. Chaymi: “Israel-lä cayal ¿imapïtam Samaria nunacta mañacamanquiman?” nin. 10Niptinmi Jesus: “Sïchuśh Tayta Diospa uycunantawan, yacucta mañacuśhüniquita lisil'a, paytaćh mañacunquiman. Paymi ichá wiñay simpri cawsachï yacucta uycuśhunquiman” nin. 11Niptinmi: “Taytay, mana imayquipis cayaptin ¿imanuypatan luli-luli püsupi ampá julalcamul chay cawsachï yacuctalä uycämanquiman? 12Icha ¿cay püsu umäní awquillú Jacobpïta maslächun cälunquiman imatá? ¿Imanuypatá pay quiquin, lluy chulintin uywantin, upyanan püsupïta mas allinnintalä uycämanquiman?” nin. 13Niptinmi: “Caypi upyäcunätá yacunan'a jinallam. 14Ñatac yacu uśhäta upyäcunätá, manam imaypis yacunan'añachu. Jinaman pucyup ñawinpïnülämi wiñay simpri cawsay yalamun'a” nin. 15Niptinmi: “Taytay, chayurá chay yacütari uycallämay manaña yacunäśha cay püsuman cutiticlaylla śhayämunäpä” nin. 16Niptinmi: “Wayra wayapayquita puśhaculcul cutimunqui” nin. 17Niptinmi: “Manam wayapäyüchu cayá” nin. Niptinmi: “Rasunpa chaytá allintam niyämanqui. 18Chay picha wayapawan caśhayquipis canan juc wayapawan uywanacuśhayquipis manam rasunpa wayapayquichu. Chayurá rasuncätam niyämanqui” nin. 19Niycüluptinmi: “Taytay, Diospa willacüninpisćha cayanqui. 20Pay cüsacunapi yaćhayal'a, má, ¿imanimanquimá? Samaria-läducunacá awquillücunapïpis cay ulućhümi Diosta alawapäcú. Am Israelcunäñatac ‘Jerusalenćhümi alawänanchic’ niyalcanquiman” nin. 21Niptinmi: “Uyalimay walmi, manaña cay uluman nï Jerusalenmanpis lillalña, Tayta Diosta alawanayqui timpu ñam jananchicćhüña. 22Payta manam mayćhu alawaycälinantapis ucunchu, sinu'a nunacuna Ispiritullawan rasuncäćhu alawaycälinantam munan. Dios Ispiritu captinmá alawaycunanchicpä Chuya Ispiritunta munanchic. Chaynu alawaycücämá paypa śhun'unpä. Ñatac am Samaria-läducuna mayanta alawapäcuśhayquitapis manam yaćhapäcunquichu. Ya'a Israelcunañatacmi ichá tuquicta yaćhapäcú, ya'acunapi Salbacüca śhayämuptinmá” nin. 25Niptinmi: “Aw yaćhayämi Diospa Caćhamuśhan Salbacüca śhamunanta. Pay ćhämulćha lluy lluyta willaycamäśhun” nin. 26Niptinmi: “Limapäśhüniquimá, chay nishayquica cayá” nin. 27Chay niyällaptinmi yaćhapacünincuna ćhälälimula. Jinalmi walmiwan limapäcuśhanta licälälil licapayllaman camälälil nï mayanninpis tapuycälilachu chay walmiwan imapi, nï imapä limaśhantapis. 28Chay walmiñatacmi wacuynintapis caćhaycul malcäman pasacun. Ćhayculmi: 29“¡Śhapämuy! ¡Juc wayapam llapa bïdäta niycäman! ¿Paypisćha Caćhamuśhan Salbacüca?” nil ayaycaćhacuyäla. 30Chaymi llapa nunacunaca Jesus caśhancäman paćhcatityämula. 31Chay śhamuśhancamam yaćhapacünincunañatac: “Yaćhachicü taytay, micucuycuy-ari” nil nipayalcäla. 32Nipäcuptinmi: “Mana lisipäcuśhayqui micuymi micuná cayan” nin. 33Niptinmi yaćhapacünincuna quiquin-pula: “¿Mayanćha apäpamunman micunanpä cala?” ninaculcäla. 34Chaymi Jesus nila: “Micuná Caćhamänïcäpa munayninta camacänäcama lulaymi. 35¿Amcuna ‘Tawa quillalämi cayan cusichayta allaycunapä’ niyalcanquimanchun? Ya'añatacmi niycälic: Talpuśhacunäman ñawiquita má pallalcäliy-ari. Ñam nunacunaca cusichaycuypäña alwäśha cayalcan. 36Cusichäcunaca wiñay simpri allincäman nunacunäta pilwaycuptinmi Tayta Dios sumä alli-allintalä uycun'a. ¡Cay maynu sumä cushicuymi talpücunäpapis, cusichäcunäpapis! 37Chayurá ‘Juctacmi talpucun; jucñatacmi cusichan’ nishanchicnüpis rasunpam caćhapäculac mana lulaculcäśhayquiman. Juccuna ñacaculcäśhallantamá amcuna cusichaycälinqui” nil. 39Ñatac Samaria-lädu walmica “Llapan bïdätam niycäman” nishallanpam achca malca-masincuna Jesusman lluy chalapaculcäla. 40Chayćhu Jesusman ćhälälimulñatacmi “Taytay ya'acunaćhu quïdaycäliyari” niptin ishcay muyun paycunawan caycälila. 41Chayćhu quiquin Jesuspa shiminta uyalilmi achca-achca chalapaculcäla. 42Chaymi chay walmïta nipäcula: “Canan manam willacuśhallayquipñachu chalapaculcá, sinu'a quiquinpa shiminta uyaliycälilmi jinantin nunacunäpa Salbaycüninchic caśhanta yaćhaycälí” nil. 43Chay ishcay muyunpïtañatacmi Samariapi pasala Galileap malcancunaman. 44(Ñatac quiquin Jesusmi unay nila: “Diospi willacücuná manamá mayanpis quiquinpa malcanćhu'a allinpa ćhasquishachu” nil.) 45Chaynu captinpis Jerusalenćhu Jesus jatun munayninwan chay Libraculcäśhan Fistaćhu lluy lulaśhanta licapäculmi Galileap malcanman ćhäluptin'a allinpa ćhasquipäcula. 46Chaypïtañatacmi yacupïta, bïnuman muyuchishan Galileap Caná malcanman Jesus cutila. Ñatac Capernaum malcäćhümi sumä puydïnin mandacücäta yanapäninpa chulin ishyayäla. 47Cay ishyapacüca Judeapi Galileaman Jesus ćhämuśha caśhanta uyalïlul-pacham tincuycü pasacun. Chayćhümi “Taytay, chulillämi wañucalpuyällanña. ¡Ama chaynu callaychu! ¡Lilläśhun sänaycachipamänayquipä!” nila. 48Niptinmi Jesus: “Amcuna jatun tantiachicuycunacta milagrucunacta lulaśhäta mana licapäcul'a manam chalapacamanquichu” nin. 49Niptinmi: “Taytay, manaläpis chulillá wañuśhancama lilläśhun” nin. 50Niptinmi: “Cutiy jinalla. Chuliqui allinpacuyanñam” nin. Niptinmi Jesuspa nishanman chalapacul cuticun. 51Ñatac manaläpis wasinta ćhaycuyaptinlämi, uyway nunancuna talipapämula: “Chuliqui allinyayanñam” niycälï. 52Niptinmi talipäcunäta: “¿Imayüram sintïmullan?” nicuyan. Niptinmi: “Anyan ćhawpi muyunpïñam calur ishyayca caćhaycülunña” nipäcun. 53Niptinmi yalpaćhacüla anyan muyuncäćhu chayüranuy Jesus: “Chuliqui allinyayanñam” nishancäta. Chaymi lluy wasintin Jesusman chalapaculcäla. 54Chayurá cay Judeapi Galileaman cutiyninwan'a ishcay milagructam Jesus lulaycula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\