San Juan 5

1Chaypïtam Jerusalenćhu Israelcunap fistaman Jesus lila. 2Chay Jerusalenpa “Uwishcunap Puncun” nipäcuśhan sawanpa läduscanćhümi Israel limayćhu'a Betesda nipäcuśhan istanqui cala. Cay'a jatu-jatun mućhcanuy muyülïninćhu picha ramädayümi cala. 3Chayćhümi achca aplacuna, walla maquicuna, latacuna, pasaypi ćhänacäśhacunapis yacuca cuyulinanta alcayalcäla. ˻ 4Chay yacuman anjilshi unaypi unaypi ji'alpaycamul sumä-sumä cuyuchila. Chayman puntacta paćhcalpücäshi, imawan ishyayalpis sänaśha cala.˼ 5Chay ishyäcunäćhümi quimsa ćhunca pusäniyu wata ishyayä nuna jitalayäñä. 6Chayta licälul, chay-chica wataña ishyayäśhanta Jesus tantialmi: “¿Sänayta munanquichun?” nin. 7Niptinmi: “Taytay, manam pïlläpis canchu cuyuchishan üra yacuman apaycamäní. Jućhuycaćhacuśhäcamam juccuná apuraypa llallilläman” nin. 8Niptinmi: “¡Śhalcuy-ari! Wantumuśhuśhayquita apaculcul licuy” nin. 9Chayüralla sänälulmi wantumuśhanta apaculcul licun. Ñatac warda muyun captinñatacmi 10waquin puydï Israelcuna sänäśha nunäta: “¡Caynu warda muyunćhu camachicuy mana pirmitiyächimaptinchicchun puliyanquimanlä ipicuśha!” nin. 11Niptinmi “Sänachimäcämi, ‘Wantumuśhuśhayquita apaculcul licuy’ nimäla” nin. 12Niptinmi: “¿Mayan nunatan chaynu niyäśhunayquipä?” nin. 13Ñatac chay achca-achca nunacunäpi Jesus licuptinmi mana mayan sänachishantapis yaćhalachu. 14Chaypïtam Diospa chuya wasinćhu sänachishan nunäta Jesus talïlun. Chayćhümi: “Canan sänaśhaña cayal'a amam juchacta lulanquiñachu mas piyurlä mana pasaśhunayquipä” nin. 15Chaypïtam chay nuna Israelcunäman lil, sänachishanca Jesus caśhanta willaycamula. 16Chayurá caynu warda muyunćhu sänachishan-laycum puydï Israelcunaca Jesusta aticaćhala. 17Jesusñatacmi: “Taytá canancamapis jinalla lulaycuyaptin'a ¿imapïtatá ya'apis mana lulämanchu?” nin. 18Nïluptinmi, Israelcunaca wañuchiyta sumä-sumä munapapäcula. Manam warda muyuncäta jalutacuśhallanpïchu, sinu'a Diosta Taytanpälä ćhulaycul Diostucuśhanpam. 19Chaymi Jesus: “Rasunpa, quiquilläpa munayllätá ya'a Chulin manam lulämanchu, sinu'a Taytäpa licaśha lluy lulaynincunallactam canan ya'apis lulaycuyá. 20“Taytá cuyamalmi lluy lulaynincunacta yaćhaycachiman. Jinaman'a mas sumätalä yaćhaycachimäśhanta licalmi amcuna licapayllaman camapäcunqui. 21Maynümi Taytá wañuśhacunacta śhalcalcachimul cawsayta uycun, chaynümi ya'a Chulinpis munaśhäcunäman'a cawsayta uycú. 22Chaynütacmi Taytá pictapis mana cäraycun'achu, aśhwanpa ya'a Chulin captïmi lluy cäraycunäpäpis maquïman ćhulaycaman. 23Caynu lulaycula Taytäta licapäcuśhannuy Chulintapis licaycälimänanpämi. Sïchuśh caćhamuśhan Chulinta mana allinpa licaycamäcá, caćhamäní Taytätapis mana allinpatacmi licayan. 24“Sumäta uyalipämay: shimïta uyalicul caćhamänïman chalapacücá wiñay simpri cawsayniyüñam cayan. Manañaćh mućhuycäćhu can'añachu. Aśhwanpam wañuycäpi cawsayman juluycuśhaña cayan. 25Rasunpa, Diospa caćhamuśhan ya'a Chulinpa shimïta wañüśhacuna uyalipäcunan muyunca jananchicćhüñam cayan. Chayćhümari uyalicücunaca cawsapäcun'a. 26Maynümi taytäpa munayllanćhu cawsayca cayan, chaynümi ya'a Chulinpa munaylläćhüpis cawsayca cananpä uycamäla. 27Chaynütac Rasun Nunap Chulinca captïmi Taytá maquïman cäraycunäpäpis ćhulaycamäla. 28“Caycunapi ama licapayllaman camapäcuychu: llapa wañüśhacuna shimïta uyalil śhalcapämunan muyunca ćhämun'añam. 29Chayćhümi allin luläcunacá wiñay cawsaypä śhalcamun'a; mana allincäćhu cäcunañatacmi ichá cäraycunäpä śhalcamun'a. 30“Cay'a manam quiquilläpïtachu, sinu'a Taytá nimäśhanmannümi licaycú. Ñatac munaynïta caćhaycul Taytäpa munayllanta lulayta jicutayaptïmi cäraycuyni'a cäninmancamalla. 31“Quiquilläpi willacuyapti'a, manam chay willacuyní rasun bälinmanchu. 32Juc ya'apïta willacü nishancämi ichá rasunpa bälin. 33Quiquiquicuna Juanman tapuchï caćhapäcuptiqui, rasuncätam willapäcuśhulanqui. 34Pay rasuncäta tantiaycälichishunayquipä acchiycamuptin sumä cushisha rätullapämi ćhasquiycälilanqui. Ñatac manam nunacunällap niycunallantá munächu. Caycunactam ichá niyalcac salbaycälisha caycälinayquipä. 36Rasunpa Juanpïpis sumäninlämi pï caśhäta willacücá: Taytá lulalpunäpä quiquin umäśhanta lulaśhäcunämi Taytá caćhamäśhanta willacuyan. 37Jinaman quiquin caćhamäní Taytäpis ya'api willacula. Amcunañatacmi ichá shiminta mana uyaliculcälanquichu, nï imanuy caśhantapis licapäculanquichu. 38Ñatac uyaypa willacuynincunamanpis mana chalapaculcäśhayqui cayan caćhamüninta mana ćhasquipäcuśhayquipam. 39Wiñay cawsayta talinayquipä isquirbishacunacta maynüñam ancuyalcanqui. 40Ñatac chaycuna ya'apïta willacuyaptinpis manamá ya'aman śhapämunquichu wiñay cawsayta ćhasquipäcunayquipä. 41Manam nunacunaca alawaycälimänantachu ashiyá. Chay'a manamá imapis ucamanchu. 42Ya'a lisipäcucmá Tayta Diosta mana cuyapäcuśhayquita. 43Chaymari canan Taytäpi camalachishtin śhamuptïpis manatac ćhasquipämanquichu. Ñatac juc quiquillanpi alawacuśhtin śhamuptinñatacmi ichá cushishalä ćhasquïlälinquimanpis. 44Dioswan licachicuyta mana imactapis ucul, quiquillayqui-pula allinpa licachicuypi wañupacuyalcal'a, ¿imanuypatan payman chalapaculcanquiman? 45Ñatac Taytäpa ñawpäninćhu ‘Payćha juchachaycamäśhun’ nil niyalcämaychu. Chayćhu quiquin alcaycälishayqui Moisesmá juchachaycälishunqui. 46Sïchuśh payman rasunpa chalapaculcal'a ya'amanpis chalapacalcämanquimanćha, pay ya'apïta isquirbiyaptin'a. 47Ñatac pay isquirbishanmanpis mana chalapacuyalcal-lächun willacuynïman chalapacälälinquiman ampá” nin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\