San Juan 8

1Jesusñatacmi Ulibus nishan ulüta licula. 2Chay walantinmi wäla wälalla Diospa chuya wasinman cutimula. Chayćhümi nunacunaca juntunacälälimuptin taycucuycul Jesus yaćhachila. 3Chaymanmi camachicuyta yaćhachicücunäwan fariseocunaca juc walmicta mansibacuyäta talilcälil puśhapämula. Chayćhu lluy nunacunap ñawpäninman śhaycacaycachilmi 4Jesusta nipäcula: “Yaćhachicü taytay, cay walmictam mansibacuyäta talïlälí. 5Moisespa camachicuyninćhu'a caynuy walmicunacta lumi tamshaypa wañuchinapämi cayan. ¿Am'a imaninquitan?” nil. 6Cayta nipäcula Jesuspa limayllan cunca cuchuynin cananpämi. Jesusñatacmi ichá pampäman uyshucalpul dïdunwan allpäćhu isquirbiyäla. 7Chayćhu jinalla tapucuyalcaptinmi Jesus śhalculcul nila: “Mayanniquipis mana juchayücá, má, allaycuchun tamshayta” nin. 8Nilculmi caśhan uyshucalpul pampäćhu dïdunwan isquirbiyäla. 9Chaynüta niycüluptinmi puśhamücunaca juchayu capäcuśhanta lluy tantiacalcälil awquishnincunapi allacaycälil jucllap jucllap chincaculcäla. Jinaptinmi Jesuswan chay walmïllaña quïdäläliña. 10Chayćhümi Jesus śhalculcul tapula: “Walmi, ¿mayćhütan cayalcan? ¿ manachun jucllanpis juchachaycälishunqui?” nil. 11Niptinmi: “Taytay, manamá mayanllanpis” nin. Niptinmi: “Chayurá ya'apis manam juchachacchu. Jawcallañari licuy. Cananpi'a amañamá juchacta lulanquiñachu” nin. 12Chaypïta achca nunacunäta yapa yaćhachilmi nin: “Cay pachäćhu llapa nunacunäpa acchinmi cayá. Ya'acta atimäcá manañam tutapäcäćhu cawsan'achu, sinu'a sumä cawsayta uycuśha acchićhümi cacun'a” nil. 13Niptinmi fariseocunaca: “Ä, canan caynu quiquillayquipi willacuśhayquiwan'a limayniqui manamá bälinchu” nin. 14Niptinmi: “Maypi śhamuśhätapis yaćhayapti'a masqui ya'alla willacuyaptïpis, willacuśhäca rasuncämi. Amcunam ichá mana yaćhapäcunquichu maypi śhamuśhätapis nï mayta linätapis. 15Nunacunallap tantiayllanmannümi cäraycälinquipis. Ya'añatacmi ichá mayantapis mana cäraycüchu. 16Ñatac cärayculpis caćhamänïwan cayaptïmi tincüninman cäraycuyni'a. Manam japallächu licaycú, sinu'a paywanmi. 17Amcunap camachicuyniquićhümi ‘Ishcay nuna willaycü captin'a tacyalpachishañam’ niyan. 18Chayurá ya'a quiquïmi jucnin willaycüca cayá; juccäñatacmi caćhamäní Taytá” nin. 19Niptinmi: “¿Mayćhütan chay taytayqui cayan?” nipäcula. Jesusñatacmi: “Mayan rasunpa caśhätapis mana lisiyämal'a ¿imanuypatan taytätalä lisïlälinquiman? Manamá mayannïtapis lisipämanquichu” nin. 20Caycunacta nila Diospa chuya wasinćhu illay apapämunan ćhulacunpa läduscanćhu yaćhayächishanćhümi. Chayćhu manalä üran captinmi mana pipis prïsunanpä chalapäculachu. 21Chaypïtam Jesus yapa nila: “Ya'a licuśhäñam; ashiyalcämalpis manam ćhäpämunquimanchu; aśhwanpa juchayquićhu cayalcalmá wañupäcunquipis” nil. 22Niptinmi Israelcunaca: “ ‘Ya'a caśhäcäman'a manam ćhäpämunquimanchu’ ninanpä ¿‘supay-apäśhä’ nicuyanchun, imamá?” nipäcun. 23Jesusñatacmi nin: “Amcuna cayllapïmi capäcunqui; ya'añatacmi ichá janaypi. Amcuna cay pachällapïmi capäcunqui, ya'añatacmi ichá mana cayllapïchu. 24Pï caśhätapis nishacmannuy mana chalapaculcal'a juchayquićhümi wañupäcunqui” nil. 25Niptinmi: “Am ¿pï tucunquitan?” nipäcun. Niptinmi: “Allaycuśhäpïta mayan caśhätapis nishäcämari. 26Jinaman amcunapïtapis sumä achcam limapaycälinac cäraycälinac cayan. Caycuna cay pachächu sumä tincüllanman cayan rasuncällacta niycü caćhamänïpïta uyalishäta willaycuptïmi” nin. 27Ñatac manam tantiapäculachu, taytanpïta limaśhanta. 28Chaymi Jesus nila: “Altuman śhalcachisha captïlämi Nunap Chulinca rasunpa ya'a caśhäta, chaynütac quiquilläpi imactapis mana limal, caćhamäní yaćhachimäśhanmannülla limaśhäta tantiapäcunqui. 29Chayurá caćhamäní ya'awanmi cayan. Imaypis paypa munaśhanta lulaptïmi mana japallätachu caćhaycaman” nin. 30Caynu Jesus niptinmi achca chalapaculcäla. 31Chay chalapacü Israelcunätam Jesus: “Amcuna willacuynïćhu masïsu tacyapäcul'a rasunpa yaćhapacünïcunam cayalcanqui. 32Jinalmi Diospi rasun allincäta lisipäcunqui. Chay rasuncäñatacmi ćhänalächipäcuśhuśhayquipi julapäcuśhunqui” nin. 33Niptinmi: “Ya'acuná Abrahampa milayninmi capäcú; imaypis manamá mayanpa uywayllanpis capäculächu. ¿Chaychun ‘Amñatac juluycuśham capäcunqui’ niyalcämanquiman?” nipäcula. 34Niptinmi Jesus: “Rasunpa mayanpis juchaćhu cawsäcunacá juchap uywayninmi cayalcan. 35Uywayca chay ayllućhu manam pasaypipächu caycun. Ñatac chulinmi ichá pasaypipä. 36Chayurá Chulica julaycälishuptiqui'a pasaypipä libriñam capäcunqui. 37Yaćhämari Abrahampa milaynin capäcuśhayquita. ¿Chaynu cayalcalchun yaćhachicuyní śhun'uyquipänuy mana captin wañuchiyta munayalcämanqui? 38Ñatac quiquin Taytäpa lädunćhu cayal licaśhäcätam ya'a limá; amcunapis taytayqui limapapäcuśhuśhayquitam lulapäcunqui” nin. 39Niptinmi nipäcula: “Ya'acunap taytá Abrahammari” nil. Jesusñatacmi: “Abrahampa rasun chulin capäcul'a, paynüćha lulaycälinquiman. 40Manaćh wañuchiyta munayalcämanquimanchu quiquin Diospi uyalisha rasun allincäta willaycuyapti'a. Caynüchu Abraham'a manamá lulaycula. 41Amcuná taytayquip lulaynintam lulaycuyalcanqui” nin. Niptinmi paycuna: “Ya'acuna manam ishu chulipacuychu capäcú. Tayta Diosllam ya'acunap taytá” nicuyalcan. 42Jesusñatacmi: “Rasunpa Dios taytayqui captin'a paypi śhayämupti'a cuyapämanquimanćha. Paypa caćhaśham śhayämüpis, manamá munaylläpïchu. 43Chayurá ¿imapïtan-nila yaćhachicuynïta mana tantiapäcunquimanchu? Mana ćhasquiculcänayquimari. 44Aśhwanpa amcuná taytayqui Satanaśhpa munaśhanta lulayta jicutayä nunanmi capäcunqui. Pay'a cay pachap allaycuyninpïta nuna wañuchicümi. Manamari imaypis rasun allincäta niyculachu nï cayculapischu. Artishca cayalmi jinaman chay articunap quiquin taytan cayalmi articta limal'a tincüninman liman. 45Chaymari ya'a rasun allincäta willaycupti'a mana chalapacalcämanquichu. 46Má ¿mayanllayqui'a juchayu caśhäta licapämälanquitan? Chayurá rasuncäta yaćhayächiptí ¿imapïtan mana ćhasquiculcanquichu? 47Rasunpa, Diospa cäcunacá shiminta uyaliculcanmi. Paypa mana capäculmi amcuna mana uyalïtuculcanquichu” nin. 48Niptinmi Israelcunaca: “Allintam niyalcac ¡anla Samaria-lädu nuna Satanaśhpa gänaśham canqui!” nipäcun. 49Niptinmi Jesus: “Manam Satanaśhpa gänaśhachu cayá. Aśhwanpam Taytäta altuman juluycú; amcunañatacmi ichá pin'ayman julaycälimanqui. 50Manamá quiquillächu alawacuyta ashiyá; aśhwanpa jucmi alawaycuśha canäpä ucupacuyan. Pay'a amcunactapis lluyta cäraycücämi cayan. 51Chaymi rasunpa willacuynïta chalapacücá wañuyta mana lisipäcun'achu” nin. 52Niptinmi Israelcunaca: “Cananmi ichá Satanaśh gänaśhuśhayquita rasunpa yaćhalpälí. ¡¿Imanuypatan ‘Shimïman chalapacücunacá manam wañuyta lisin'achu’ niyanman, aśhta quiquin Abrahampis Diospa willacünincunapis wañuyalcaptin?! 53¿Tayta Abrahampïpis mas puydïlächun cayanquiman, imatá? Paypis Diospa willacünincunapis wañuculcälam. ¿Am'a pï tucunquitan?” nipäcun. 54Niptinmi Jesus: “Quiquilläpi alawacuptí manam uchucllapis pasanmanchu. Aśhwanpa amcuna ‘Diosnïmi’ nipäcuśhayqui quiquin Taytämi altuman julaycaman. 55Niyalcalpis amcunañatacmi ichá mana lisipäcunquichu. Ya'ami ichá tuquicta lisiycú. ‘Manam lisïchu’ nipti'a amcunanüpis casquicüćha cäman. Ya'ami ichá lisiyal shiminmannuy cawsaycú. 56Ñatac taytayqui Abrahampis cay śhamuná timpucta licaycuypi cushiculam. Chaymi licämal'a sumä-sumälä cushicula” nin. 57Niptinmi: “Picha ćhunca watallayquipis mana cayaptin ¡Abrahamta licälunquiman ampá!” nipäcun. 58Niptinmi Jesus: “Rasunpa, manaläpis Abraham captinmi ya'a cayäläña” nin. 59Chaynu nïluptinmi lumicta apticälälin tamshälälinanpä. Jesusñatacmi chay-chica nunacunäpi pantalcachil Diospa chuya wasinpïta licula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\