San Juan 9

1Liyäśhanćhümi nasïdunpi apla nunacta Jesus licälun. 2Chayćhümi yaćhapacünincuna: “Yaćhachicü taytay, caynu apla näsïmula ¿quiquinpa juchanpïchun icha taytancunap juchanpïchun?” nipäcula. 3Niptinmi: “Manam quiquinpa nï taytanpa juchanpïchu, sinu'a Diospa munaynin payćhu camalaycunanpämi. 4Chaymi caćhamäní lulananchicpä nimäśhancäta wañuy-wañuylla lulaycunanchic muyunca caśhancama. Mayanpis lulayta mana atipänan tutaca ñam ji'acaycayämunña. 5Ñatac cayćhu caśhäcamá, cay pachäćhu nunacunäpa acchinmi cayá” nin. 6Nilculmi pampäman tuwaycul dïdunwan mitucta lulaycul chay apläpa ñawinta llusiycul nila: 7“Siloé nishan istanquićhu pa'acamuy” nil. (Siloé ninan'a “Caćhaśhanca” ninanmi.) Niptinmi chay apla lilcul pa'acamul licaśhtinña cutïmun. 8Chaymi malca-masincunapis, mañapacuyäta licäcunäpis: “¿Manachun wicćhu täcuylla täcul mañapacü aplaca?” nipäcula. 9Waquinninmi “Paymari” nipäcula. Juccunañatacmi “Manam. Jucmi paynü-nilälla” nipäcula. Apläñatacmi: “Quiquïmari cayá” nila. 10Niptinmi tapupäcula: “¿Imanuypatan-nila ñawiqui quićhacacülun?” nil. 11Niptinmi: “Chay Jesus nishan nunam mitucta lulaycul ñawïman llusiycäman. Jinalculmi ‘Siloé istanquiman lil pa'acamuy’ niman. Chayćhu pa'acullal-pacham licälú” nin. 12Niptinmi: “¿Mayćhütan chay nunaca cayan?” nipäcula. Niptinmi: “Äli, manam yaćhächu” nin. 13Ñatac Jesus mitucta lulaycul apläpa ñawinta quićhacachishanca warda muyunćhümi cala. Chaymi fariseocunäman chay apla sänäśhäta puśhälälin. 15Ćhächiptinmi tapupäcula imanuypa ñawin quićhacacüśhantapis. Niptinmi: “Mituwan ñawïman llusiycamaptin pa'acullalmi licälú” nin. 16Chayćhu waquinnin fariseocunämi: “Chay nuna Diospïchu manam canman. ¿Imanuypatá cay lulayninwan warda muyuncäta jalutacuyanman?” nipäcula. Juccunañatacmi: “Jucha-sapa nuna cayal'a, ¿imanuypatá caynücunactalä lulayanman?” nipäcun. Chaymi quiquin-pula iwinacälälin. 17Chaymi yapa tapucuyalcan: “Am'a ¿imaninquimá, ñawiquita licachishüniqui nunapïta?” nil. Niptinmi: “Diospa willacüninmari” nin. 18Ñatac fariseocunaca aplapi sänaśha caśhanta manam awnïtuculcälachu, aśhta chay apläpa mamanta taytanta ayachipämunancama. 19Chaymi mamanta taytanta ayalcachimul: “¿Cay chuliquichun? ¿Rasunpachun nasïdunpi apla? Chayurá ¿canan imanuypatan licälun?” nin. 20Taytancunañatacmi: “Aw, pay'a chulïmi; jina nasïdunpi aplam cala. 21Ñatac imanuypa ñawin licaśhantam ichá ya'acunapis mana yaćhapäcüchu nï mayan quićhacachishantapis. Quiquintari tapupäcuy; ñam yayniyüña” nipäcun. 22Chaynu nipäcula Israelcunap puydïnincunaca mayanpis “Jesus'a Caćhamuśhan Salbacücämi” nil limalcücäta juntunacuynincunapi alapacüśha cananpä limanacüśha captinmi. 23Chaymi taytancuna “Quiquinta tapuy; ñam yayniyüña” nipäcula. 24Chaymi aplapi sänäśhäta caśhan ayalcachimul: “Diospa ñawpäninćhu rasuncäta niycälimay. Ya'acunam tuquicta yaćhapäcú chay nunaca jucha-sapa caśhanta” nin. 25Niptinmi: “Manamari yaćhächu jucha-sapa mana jucha-sapa caśhantapis. Śhun'ućhu yaćhacú aplapïta canan licaśhallätam” nila. 26Niptinpis mastam tapupäcula: “¿Imactam luläśhulanqui? ¿Imanuypatan ñawiquita quićhacächishulanqui?” nil. 27Niptinmi: “Niyalcacñamari; willayaptïpis manatacmi quiripämanquichu. ¿Icha yapa tapupayalcämanqui amcunapis atïnin cayta munapäculchun?” nin. 28Niptinmi fariseocunaca: “¡Ima! ¡Amćhá chay-nilä nunäpa atïnin cayanqui; ya'acuná Moisespa atïninmi capäcú! 29Yaćhanchictacmi quiquin Dios Moiseswan limaśhantapis. Ñatac chay nunäpïtá manam yaćhanchicchu maypi yalämuśha caśhantapis” nipäcula. 30Niptinmi aplapi sänäśha nunaca: “¡¿Imanuypatá caynu ñawïtapis licachimä nunactalä maypi śhamuśhantapis yaćhapäcunquimanchu canpis?! 31Tuquictam yaćhanchic Tayta Dios jucha-sapacunäta mana uyalil manchacuywan cäsucünincunallacta uyalishanta. 32Manatacmi imaypis uyalilanchicchu nasïdunpi aplacta licächishantá. 33Rasunpa Diospi mana śhamul'a manaćh caynüta lulälunmanchu” nin. 34Chaynu niptinmi: “¡Cärayqui cañächun am juchallaćhu chapunacüśha näsïcälä ya'acunacta yaćhachïtucupämänayquipä!” nicuyalcan. Nilculmi lluy alülälila. 35Jinaptinmi Jesus yaćhälun chay apla sänäśhanca alüśha caśhanta. Chaymi tincülul: “¿Rasun Nunap Chulinman chalapacunquichun?” nin. 36Niptinmi: “Taytay ¿chay mayantan cayällan? Niycallämay chalapacunäpä” nin. 37Niptinmi: “Licayanquiñamari; anwan limäcämi cayá” nin. 38Niptinmi puntanman un'ulacuycul: “Aw, chalapacullämi” nil altuman juluycula. 39Niptinmi Jesus: “Cay pachäman śhamulá imanuy nunacuna caśhantapis camalaycachïmi, aplacunäta licaycachï, licätucücunätañatac rasunpa mana licapäcuśhanta tantiaycachï” nin. 40Niyta uyalïlälilmi chayćhu cä fariseocunaca: “¿Ima, ya'acunapis aplachun cayalcá imatá?” nicuyalcan. 41Niptinmi Jesus: “Aplapa-yupay tantiayniqui cayaptin'a nishayqui pampachaycuśham canman. Ñatac licätucuśhayquipam juchallayquićhülä cayalcanqui” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\