San Lucas 13

1Chay achca nunacunapïmi: “Taytáy ¿yalpanquichun chay Galilea nunacunäta Pilato wañulcachil yawarnintapis Diospa cañaycapuśhan uywap yawarninwan talluśhanta? ¿Chaynüpa wañunanpä Diosninchicpa castigunchun paycunaman ćhäla ichá imanuymi?” nila. 2Niptinmi: “¿Ima amcuná pinsayalcanqui ‘Chay nunacunäta caynüpa wañülächila malca-masincunapïtapis mas jucha-sapa captinćha’ nilchun? 3Manamá chaynüchu. Juchayquipi mana wanaculcal'a amcunapis chaynümi wañupäcunqui. 4Icha Siloé malcaćhu türriwan ñitichiculcul wañü nunacunäpïtapis ichaćh pinsayalcanquipis ‘Paycuná Jerusalen malca-masincunapïta mas juchayüćhá cala’ nilpis. 5Manam chaynüchu. Mana wanaculcal'a amcunapis chaynüpam wañupäcunqui” nila. 6Chay nilculmi sumä tantiachinanpä juc ïgus plantayu nunaman tinculcachilñatac Jesus nila: “Juc nunash ćhaclan juntacta plantacuñä ïgusta. Chay wiñäpuptinshi ‘Canan'a ćhulayanñaćhá’ nil pallä lila. Jinaptinshi mana nï juctapis ćhulañächu. 7Chayshi täpächicuśhan nunanta nila: ‘Caynu śhamú śhamú quimsa watañam “Ćhulayanñapisćha” nil ñatac manam imaypis ćhulaśhanta licächu. Yan'añam chay'a iridal amyayächin ćhaclätapis; má, cuchüluy’ nil. 8Chaynu niptinshi täpänin nunaca: ‘Taytay, cay watallá jinala caycuchun. Icha muyülïninta aśhpiycul wanuchaycuptí ćhulälunmanläpis. 9Caypïtá manaña ćhulaptinćha ichá cuchüśhunña’ nil” nila. 10Juc warda muyunćhümi juntunaculcänan wasićhu Jesus yaćhachila. 11Chayćhümi cañä juc walmi ćhunca pusäniyu wataña pasaypi curcüśha Satanaśh ishyachiptin. 12Chaynüta licälulmi ayalcul: “Mamay, cay ishyayniqui ñam alüśhaña” nilcul maquinwan yataycul chay üralla sänachila. Chaymi waśhan tuqui sänu dirichacäluptin chay walmica Diosta alawäla. 14Chaynu warda muyuncäćhu sänachiptinmi, juntunaculcänan wasip puydïnin sumä-sumä rabyaśha nunacunäta nicuyan: “Süta muyunmi imactapis lulanayquipä cayan. Chayćhümi sänachicuyta munal'a śhapämunquiman, manam cay warda muyuncunaćhülächu cürriyalcämunquiman” nil. 15Niptinmi Jesus nila: “¡Ishcay cära nunacuna! Amcuna ¿manachun cay warda muyuncäćhu uywayquicunacta pasquipäcunqui yacuman micuyman atipäcunayquipä? 16Chayurá ¿imapïtan-nila cay Abrahampi caśhtayqui walmïta mana libraycuchwanchu Satanaśhpa maquinćhu cay-chica wataña cayaptin'a?” nil. 17Chaynüta Jesus niycüluptinmi llapa cuntrapänincuna pin'acüśha quïdälälila. Llapan nunacunäñatacmi cushiculcäla cay lulaśhancunapi limaśhancunapïpis. 18Chaypïmi Jesus nila: “¿Imanuyćha Diospa gubirnun? ¿Imawanćha tincuycachichwan? Shita mujucta ćhaclaman talpuśhancänümari. Wiñämulmi sumä jatunninlä cacuyan. Chaymi pishucunäpis pallaynincunaćhu lluy ishnachaculcan. 20“Diospa gubirnunta libadüramantacmi tincuycachichwan. 21Juc walmi ash libadürallacta quimsa quintal arinamanlä jitaycüluptinpis jinantintam punquichimun” nil. 22Chaynu Jerusalenman yaćhachishtin malcan-malcan liyaptinmi, chayćhu Jesusta juc nuna tapula: “Taytay, ¿rasunpachun Diospa lädunman ashchaylla yaycun'a?” nil. 24Niptinmi Jesus nila: “Callpanchaculcay masqui may sasa yaycunapä quićhqui puncu captinpis. Chay puncup may-chicaćh yaycuy munapäcun'a, ñatac manamá atipapäcun'achu. 25“Chayćhu Dios puncunta wićhacämuptinćha ‘¡Quićhallämay, quićhallämay!’ nilcul ayaycaćhapäcunqui. “Chaynu niptiquićhá ‘Manam lisicchu’ nil nipäcuśhunqui. 26“Nipäcuśhuptiquićh ‘Anwan lisinacunchicmi, mayćhüpis miculanchicmi, malcäcunaćhüpis yaćhachilanquitacmi’ nil nipäcunqui. 27“Niptiquipis: ‘¿May-lädulä cacunquipis? Ya'a manam lisicchu. ¡Ñawïpïpis chincapäcuy, mana allin cawsayniyücuna!’ nilćha nipäcuśhunqui. 28“Chayćhüćha awquilluyqui Abrahamta, Isaacta, Jacobta, ñatac llapa Diospi willacünincunactapis Diospa gubirnunćhu cayäta licapäcunqui. Amcunañatacćha waśhaćhu quïdälälil wa'apäcunqui quiluctapis lawćhićhicyachishtin. 29Jinamanmi achca mana-Israel nunacuna intirupïta śhapämun'a Diospa gubirnunćhu cumbidunman yaycapäcunanpä. 30Rasunpa chay timpućhu'a puntanninćhu cäcunämi ipaćhu licalipäcun'a; ñatac ipaćhu licaśhacunämi puntanninćhu caycälin'a” nil. 31Cay niyaptinmi fariseocuna ćhälälimul Jesusta nipäcula: “Caypïta licuy. Herodesmi ‘wañuchishä’ niyäśhunqui” nil. 32Niptinmi Jesus: “Chay atücäta niycamuy ‘Canan muyuncuná Satanaśhpa maquinćhu cäcunactalämi sänachishä. Wala muyuncunañatacmi ishyäcunacta sänachishä’ nil. Cay lulaśhäta manam pipis mićhacamänan yaćhacunchu. Camacalpunäcamam lulaśhä. 33Chaymi canan muyuncunapis, wala muyuncunapis, Jerusalenta lishä ćhänäcama. Chayćhümá Diospa willacünincunacta wañuchipäcun; manamá juc-lädućhüchu” nila. 34Nilculmi: “¡Ay, Jerusalenćhu nunacuna! ¡Ay, imananquilä Dios caćhamuptin willacünincunacta lumi tamshaywan wañuchïcuna! Juc wallpa chipchincunacta juntuycücänümi achca cuti llapayquitapis jucllaman juntuycuyta munalá. Jinaptïpis amcuna manamá munapäculanquichu. 35Canan licapäcuy; amcunap malcayqui lluy pulumäśhañam licalin'a. Rasunpa cananpi-pacham manaña nï uchucllapis licapämanquiñachu aśhta ‘¡Altuman juluśha cachun Diospa Pudirnin Śhamüca!’ nil nipämänayquicama” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\