San Lucas 15

1Chayćhu Roma gubirnupä alcabäla mañäcunawan mana allin lulayniyu nunacunam Jesus yaćhachishanta uyaliyta munal payman aśhuycälila. 2Chaynu Jesusta uyaliyaptinmi fariseocunäwan camachicuyta yaćhachicücunaca jamuyäcuyalcan: “Cay nunacá imaymana nunacunactam cunsintin lädunman. ¡Jinaman'a chaycunawan cuscalämi micuyanpis!” nil. 3Niptinmi Jesus uwish michïman tinculcachil nila: 4“Má, nipämay: Mayanpis paćhac uwishninpi jucninta jitapacülul ¿imanantan? ¿Manachun isun ćhunca isunniyu uwishnincunacta chayllaman lancaycachil chincäcäta ashï pasacun? 5Chayćhu talilcamulmari cushisha śhawamun. 6Wasinćhüñatacmi lisinacuśhancunacta bisinuncunacta ayalcamul ‘¡Talimullämi!’ nin. 7Chaynümi mas alli-alli cushicuy cayan janay pachäćhüpis, juc mana allin lulayniyu nuna Diosman filtamuptin'a, chay isun ćhunca isunniyücunaca ‘Ya'a imapïmá wanacuśhä Dioswan allinña cayal'a’ nil nïcunapïtá. 8“Chaynütac má, juc walmip ćhunca illaynin cachun. Jinaptin jucninta chincapacüchun. Jinal michïrunta acchiculculmi intiru wasinta lluy taclalacyaylla tacwayan talinancama. 9Chayćhu talïlulmi cushisha willaycun lisinacuśhanta, bisinuncunacta ‘¡Cushicuśhun-ari! ¡Chincapacuśha illaylläta talïlümá!’ nil. 10Chaynümi janay pachäćhu anjilcunäpis cushiculcan juc nuna ‘Diospäñam canan caśhä’ nil payman filtamuptin'a” nila. 11Chaynütacmi Jesus nila: “Juc nunapshi ishcay chulin cala. 12Chay śhullca chulinshi papäninta nila: ‘Papay, ya'ap tücamänïtá umayñari’ nil. Niptinshi taytan, pulan chulintapis tücäninta-cama partiycülun. 13“Chayshi śhullca chulin'a lluy illaychalcul juc-lädu calu jamuyäśhan malcactalä licunpis ‘¡Chayćhümá bïdallá!’ nil. Chay malcäman ćhayculshi illayniyütucüśha mana allincunallaćhu pulishtin pasyaśhtin lluy camacaycülun. 14Chaynu jinayaptinshi chay malcäćhu micuy wanañatac licalïlun. Chayshi ‘¿Imawanćha cawsaśhä?’ nil, lulapacuycunacta ashila. 15Jinalshi chayćhu talïlun juc nunaćhu cuchi michipacuyllacta. 16Chayćhüshi patan quiwquiwyayaptin aśhta cuchip micuśhancunapis shimićhü-cama cacuyäla. Jinaptinpis manash pipis alcansayculachu. 17“Chayćhüshi pinsaynin ćhämuptin yalpaćhacülun taytanman. Jinalshi: ‘Papänïpa piyunnincuná manaćh ya'anüchu cayalcan. 18Imanimänan captinpis cuticuśhäri. Chaynu ćhayculćhari nishä: “Papay, cay lulaynïwan Diostapis amtapis piñachicmi. 19Manam nï chulí nimänayquipäpis canan bälïñachu. Ćhasquiycallämay-ari masqui uywayllayquipis caśhäćhá” nil’ nila. 20Chay nilculshi filtaćhacamun taytanpa wasinta. “Papäninñatacshi caluctalä chulin śhayämüta licälul-pacha śhun'unpis alalaycuptin mana-mana talipalcul macallacuycul muchacuycula. 21“Jinaptinshi chulin: ‘Papay, cay lulaynïwan Diostapis amtapis piñächicmi. Manam nï chulí nimänayquipäpis canan bälïñachu’ nila. 22Niyaptinshi papänin'a nunancunacta nila: ‘¡Apuray! Sumä fïnunnin müdanacunacta aclalcamul müdachipäcuy. Puydïca cananpä surtijachipäcuy. Manam uyway nunallachu pay'a; sapatuchipäcuy-ari. 23Jinalcul'a wirannin wäcacta ćhipipäcuy chulí cutimuśhanpi jatun fistacta lulanapä. 24¡Wañuśhanpi cutimünümi cayan! ¡Chincacuśhanpi licalïmuśham cayan!’ Nilculshi jatun fistacta fistachaculcäla. 25“Mayur chulinñatacshi ćhaclanpi cutiyämul wasinćhu fista lüyayämüta uyalïlun. 26Chayshi jucnin nunanta ayaycul: ‘¿Imapïmi fistachacuyan?’ nil tapula. 27Niptinshi: ‘Śhullcayquim cutïmuñä. Chaymi papäniqui fistachacuyan allinnin wira wäcacta ćhipicaycachil chulin sänu cutimuśhanpi’ nila. 28“Nishanta uyalilculshi rabyälul mana yaycuytapis munanchu. Jinaptinshi papänin yalalcamul yaycunanpä ruygala. 29Jinaptinshi nila: ‘Papay, ya'añatac watan-watan maquiquićhu cayal sirbiyac imapis mandaśhayquita cäsucul. Jinaptïpis amigücunawan fistachacuycunalläpäpis manatac ya'actá nï jucllay capishllayquitapis uycamälanquichu. 30¡Ñatac cay imaymana walmićhu illaynin camacamü chuliquipämi ichá wirannin wäcacta ćhipiycachil'a fistachacayäpunquipis!’ nil. 31“Niptinshi nila: ‘Uyalimay ïju, am imaypis ya'awan caśhayquipam llapa cänïpis ampa maquiquićhu cayäla. 32Cay śhullcayquiñatacmi ichá wañuśhanpi cutïmuñä. Chincacul licalimuśhanpïmi cushicuypi caynu fistachacayäpunchic’ nil” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\