San Lucas 18

1Chaypïtam Jesus willala tincuchiypa Diosta imaypis mañacunanpä: 2“Juc malcaćhüshi juc juyu fis Diostapis mana manchacü nunätapis mana llaquipä cañä. 3Chay malcaćhüshi cañätac juc japanyäśha walmi. Payshi chay fisman liñä: ‘Taytáy, quijanacuśhá nunäwan arrinlaycallämay’ nil. 4Chay niptinshi fisca mana atindïtucul unayña cayächin. Chaynaptinpis pasaypish rabyapayächï cala. Chaynapaptinshi fisca pinsälun: ‘Diospis nunapis mana ima ucayämaptinpis, cay walmïta arrinläśhäri manaña umäta nanayächimänanpä’ nil. 6“Chay walmip rabyachïninmi maynu juyu fistapis awnicalpachin. 7¿Chaychun ampá Dios mana atindiycälishunquimanchu tutay-muyun ruygacücunäta? ¿Alcayalcächishunquiman munaśhan üracamachućh? Manamá. 8Pay'a chay-pachallam atindiycun'a. Ñatac cay pachäman ya'a Rasun Nunap Chulinca cutimul ¿talïmanchućh caynu jicutaycü chalapacuyniyu nunacunacta?” nila. 9Chaypïtam chayćhu Jesus juctañatac willala mayanpis “Diospa ñawpäninćhu allinmi cacú” nil jamuyäcücunäpä cay nil: 10“Ishcay nunash liñä Diospa chuya wasiman payta mañacü. Chay jucninshi fariseo cañä. Juccäñatacshi Roma gubirnupä alcabäla mañawshï malca-masin cañä. 11Chayćhüshi fariseoca aläjapa śhaycapacuycul Diostapis mañacücuyan: ‘Sulpá cachun Dios taytáy, mana juc nunacunänuy suwa caśhäpi, jucha-sapa caśhäpi, mansibädu caśhäpïtapis. Anradisicucmi wic alcabäla mañä nunänuy mana caśhäpïta. 12Simänäćhu ishcay cutictalämi ayuná. Jinaman'a lluy gänaśhäcunapïtapis ćhuncapïta jucta-camalämi uycucpis’ nil. 13“Chay alcabäla mañä nunäñatacshi ipallaćhu un'ulacuycul, maquillantapis tällalcul-tällalcul uyshucuśhalla nila: ‘Dios taytáy, jucha-sapam callá. Llaquipaycallämay-ari’ nil. 14Chaymi rasunpa nipäcuc, wasinta cutinanpä ñam cay illay mañä nunaca ima juchanpïpis pampachäśhaña cayäla. Chay juccäñatacmi ichá jina juchayüllalä cayäla. Rasunpa mayanpis ‘Ya'a Diospä cumplïdum cacullá’ nïcá pin'acüśham quïdan'a. Mana alawacücunañatacmi ichá aśhwanpa altuman juluśha can'a” nila. 15Chayćhüñatacmi iñachacunacta achca apapämula Jesusman umanta yataycul Diosta mañacapunanpä. Yaćhapacünincunañatacmi ichá lluy mićhacücuyalcan. 16Jinaptinmi Jesus nila: “Ama mićhacuychu; jina śhapämuchun. Cay uchuchäcunänuy cäcunapämi Diospa gubirnun'a. 17Rasunpa mayanpis paycunanuy Diospa gubirnunta mana ćhasquïcá, chayman manamá yaycun'achu” nila. 18Chayćhümi juc puydï nuna Jesusta tapula: “Allin yaćhachicü Taytay, ¿imactatan lulalläman wiñay simpri cawsaycäman yaycunäpä?” nil. 19Niptinmi: “¿Imapïmi ‘allin’ nimanqui yaćhachicülla cayapti'a? Allincá Diosllam. 20Am yaćhayanquimari Diospa camachicuyninćhu: ‘Amam nunacta wañuchinquichu; mansibacunquichu; suwacunquichu; casquicunquichu; jinaman taytayquita mamayquita tuqui allinpam licanqui’ nil nishancunacta” nin. 21Niptinmi: “Caycunallamannu'a uchucllapïmi cawsayculá” nila. 22Niptinmi: “Jucmi lulanayqui cayanlä: lluy cäniquita lanticulcul llapa wacchacunaman aypuycamuy. Jinalmi janay pachäćhu alli sumä cäniyu caycunqui. Jinalcul atimay” nila. 23Niptinmi alli cäniyu cal nishanta uyalïlul sumä llaquisha licula. 24Chaynu wällïshacta licalculmi Jesus: “Sumä cäniyu rïcu nuna Diospa gubirnunman yaycunanpä sasa-sasam. 25Rasunpa Diospa gubirnunman cäniyu nuna yaycunantá aśhwanpam juc camïllu uywapis awjap linlinpa pasälunmanlä canpis” nila. 26Niptinmi chayćhu uyalïcunaca nipäcula: “Chaynu captin'a ¿mayantá salbacunman?” nil. 27Niptinmi: “Nunaca mana atipäśhancunacá, Diospá imallamá” nila. 28Niptinmi Pedro: “Taytáy, ya'acunam ichá lluy imallätapis caćhaycul atiyalcac” nila. 29Niptinmi: “Rasunpa ya'a nipäcuc, pipis Diospa gubirnun-laycu wasinta, walminta, irmänuncunacta, chulincunacta, mamancunacta caćhaycücá paypïmá masta ćhasquin'a cay cawsayninćhüpis. Jinaman'a juc bïdaćhüpis wiñay cawsaytalämi ćhasquin'apis” nila. 31Chaypïtam ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunacta Jesus japächalcul nila: “Canan'a ñam Jerusalenman liyanchicña. Chayćhümi lluy lulacacun'a Diospa unay willacünincuna ya'a Rasun Nunap Chulincäpi isquirbishanca. 32Chayćhu mana-Israelcunap maquinman ćhulaycamaptinmi burlapapäman'a, palapäman'a, tuwapapäman'a ima. Chayćhu lawćhapämal wañuchipäman'a. 33Jinapämaptinpis quimsa muyunpïtam ichá śhalcamuśhä” nila. 34Cay nishantam nï imapi nishantapis mayanllanpis intindipäculachu mana tantiapaśh captin. 35Ñä Jericó malcäta Jesus ji'aycuyalcaptinmi juc apla caminu patanćhu limuśhnacuyäñä. 36Chay achca nunacunaca śhacayämüta uyalilculmi tapucula: “¿Imam śhacayämullan?” nil. 37Niptinmi: “Nazaret-lädu Jesusmi pasayan” nila. 38Uyalilcul-pacham ayaycaćhacuyan: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacü, Jesuslláy! ¡Llaquipaycallämay-ari!” nil. 39Chaynu ayaycaćhacayämuptinmi waquin puntanpa pasäcunaca: “¡Upälla!” nil mićhacapäcula. Jinaptinpis mastalämi ayaycaćhacayämun: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacüní! ¡Llaquipaycallämay-ari!” nil. 40Chaynu ayamuśhanta uyalilculmi Jesus śhaycuycul puśhachimula. Lädunman ćhächimuptinmi Jesus tapula: 41“¿Imallactam nilanqui?” nil. Niptinmi: “Taytáy, licaytam munallá” nila. 42Niptinmi: “Licay-ari. Caynu chalapacamäśhayquipam allinyälunqui” nila. 43Chay niycullaptin ñawin quićhacacüluptinmi Diosta alawaśhtin Jesusta atila. Chayćhümi lluy nunacunäpis chayta lical Diosta alawapäcula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\