San Lucas 21

1Chaypïtam illay juntucunaman llapa cäniyücunapis illaynin jitaycuyäta Jesus licälun 2jinaman juc japanyäśha waccha walmi ishcay illaychallanta jitaycuyätapis. 3Chayćhümi Jesus nila: “Cay japanyäśha walmim rasunpa lluypïpis masta jitaycülun. 4Chay juccunacá illayninpa puchüllantam uycälin. Cay japanyäśhañatacmi ichá cawsananpä capuśhallanta lluyta uycülun” nil. 5Chaynu nilcuptinmi waquin yaćhapacünincunañatac chay wasïta licalcul nicuyalcan: “¡Diospa wasin'a sumä-cama lumiwan jinaman paypä uycapäcuśhancunawan maynu sumä tuqui-camamá caculläñä!” nil. 6Niptinmi Jesus: “Lluy caycunapä camacaynin ćhämun'am. Manamá nï juc lumipis täcuśhanćhu täcun'achu. Lluymari pampaman muyun'a” nila. 7Niptinmi yaćhapacünincuna nila: “Yaćhachicüní, ¿imaymi chay lulacacun'a? ¿Ima siñalcunam chay timpupä pasan'a?” nil. 8Niptinmi Jesus nila: “Yan'al-lätac pipis ingañapäcuśhunquiman. Ya'atuculmi achca ‘Ya'am Diospi Caćhaśhan Salbacüca cayá’ nil śhapämun'a. Jinamanmi ‘Cay timpu camacaynin jananchicćhüñam’ nipäcun'apis. Chaynu nishuptiqui ama änil paycunacta atipäcuychu. 9Ñatac imaymana gïrracuna jinantin pachäćhu talcuśhanta uyalilpis amatac manchaculcaychu. Chaycuna pasananmi yaćhacun masqui manalä camacayca cayaptinpis. 10Rasunpa chaypá nasyuncunapis malcacunapis gïrranaculcan'am. 11Chaynütacmi mayćhu chayćhüpis micuy wanacunapis ishyaycunapis śhaśhaycunapis cacun'a. Chaynütacmi manchanaśh siñalcunapis sïlućhu pasan'a. 12“Manaläpis cay timpucuna allaycuptinlämi ya'a-laycu chalapäcuśhunqui, aticaćhapäcuśhunqui. Juntunaculcänan wasicunap puydïninmanpis ćhulapäcuśhunquim. Carsilmanpis wićhachipäcuśhunquim. Jinamanñatacmi imaymana puydï mandacücunap maquinman alaśhćhapäcuśhunqui. 13Caycunaćhümari ya'api willacunayquipä caycun'a. 14Chayćhu umayquiman-ari sumäta ćhulacuy ‘¿Imactatá canan limalicuśhä?’ nil mana llaquicuyalcänayquipä. 15Chay ürañatacmi ichá ya'a quiquí juc sumä yaćhayta upäcuśhayqui chay tumpaśhüniquicuna mana ima limayninwanpis gänapäcuśhunayquipä. 16“Jinaman'a quiquiquicunap ayllullayquim taytayquipis irmänuyquipis llapa lisinacuśhayquicunapis jatun awturidäcunap maquinman ćhulaycälishunqui. Jinaptinmi waquinniquicunactá wañuchipäcuśhunqui. 17Lluy lluymá ya'a-laycu ćhïnipäcuśhunqui. 18Masqui caynu lulapäcuśhuptiquipis, manamá umayquipi nï juc ächallayquipis chincan'achu. 19Canan ya'aman imacunaćhüpis masïsu chalapacayalcämal'a salbacunquim. 20“Má, Jerusalen malcäta ćhïnïnincuna intunanpa lluy cunćhacaycäliptin'a yaćhapäcunquiñam mana cäman muyuchinan timpun jananćhüña caśhanta. 21Cay'a Diospa unay willacünincunap nipäcuśhan castigunmi can'a. Chayurá Judea malcacunäćhu yaćhäcuna, ulucunäman pacacamü ayipäcuy. Jerusalenćhu yaćhäcunäpis mana cutiycamüña ayiculcay. 23¡Maynu llaquićh patayu walmicunäpä, wawinta ñuñücunäpäpis can'a! Nana nanay ñacaycunaćh cay jinantin pachäćhu cacun'a Diospa piñacuynin cay Israel malcaman ćhämuptin'a. 24Waquinninmi ispädacunawan wañun'a. Waquinnincunañatacmi juc-lädu nasyuncunaman prïsu apaśha can'a. Chaynütacmi juc-lädu nunacuna jalutaculcan'a Jerusalenta aśhta Dios üranta unanchaycunancama. 25“Ñatac siñalcuna intïćhu quilläćhu uyllurcunaćhüpis cayaptin'a jinaman lamarcäpis altu altuman ticlaśhtinnu wicapacacayämuptinmi intiru nasyuncunaćhu nunacunaca ‘¿Imam caynüpa pasacuyan?’ nil chucchulipäcun'a. Ñatac lluy sïlućhu cäcuna śhaśhäluptinmi ‘¡Cay pachaca lluyćha chincacun'a!’ nil wañütuculcan'a. 27Lluy caycuna pasayaptinmi ya'a Rasun Nunap Chulincäta jinantin pachäćhu cä nunacunaca licapäman'a pucutay śhun'unćhu sumä munaynïwan śhayämüta. 28Caycuna lluy allaycuptin callpanchaculcay. Cay ñacaycunäpi julapäcuśhunayquipä Diosninchic janayquićhüñamari cayan” nil. 29Chaynütacmi jucman tinculcachil willala: “Licapäcuy ïgus jaćhäman ütac juc lantacunamanpis. 30Chaycunam timpun ćhämuptin'a chillquilimun. Chaynu captin ¿manachun ‘Tamya timpu sircañamá’ ninchic? 31Chaynu-ari lluy caycuna pasaśhanta licapäcul'a yaćhapäcuy Diospa gubirnun janayquićhüña caśhanta. 32Rasunpa caycuna pasan'a manaläpis cay timpu nunacunaca camacaptinlämi. 33Sïlüpis allpäpis camacällam, ñatac cay nishäcá wiñay simpripä cawsämi. 34“Imaypis licchat-licchat capäcuy chaypun trampa-yupaypis mana juclla chalapäcuśhunayquipä. Rasunpa chay muyun jinantin pachantinpämi ćhämun'a. Yan'al-lätac śhun'uyquita lumiyächicuyanquiman mana allin lulaycunawan, shincacuycunallawan ñatac cay cawsayniquićhu imapïpis wañuyäśhayquiwan. 36Aśhwanpa Diosta mañaculcay cay jananchicćhüña cä timpucunäpi ayil ya'a Rasun Nunap Chulincäpa lädüman ćhäpämunayquipä” nil. 37Ñatac muyun-muyunmi wäla-wälapïta nunacunaca Jesusta uyalipäcü śhapämula chay chuya wasiman. Chayćhümi tucuy anyaśh Jesus yaćhachila. Tutapñatacmi Ulibus nishan ulüćhu quïdacü cala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\