San Lucas 5

1Juc-punmi Genesaret ućhap manyanćhu Jesus licälun ishcay barcu jinanllan watalayalcäta. Chay jucninshi Simonpa cala. Chaymi Simon parti chalawshï-masincuna challwa chalacunta pa'alcäñä. Chaymanmi achca-achca nunacuna Diospa limayninta uyalipäcunanpä ćhäpämuptin Jesus Simonpa barcunman ishpiculcul nila: “Wicniscaman puśhay barcuyquita” nil. Chayniscaman puśhaptinmi chay śhamücunäta chaypi yaćhachimula. 4Chayćhu ñä yaćhachiyta camacalculmi Simonta nila: “Cay barcuyquita wicnisca unduscanman puśhal challwa chalacuyquita caćhalpuy chalanayquipä” nil. 5Niptinmi Simon: “Taytáy, tutay-walächi maynu ashiyalcalpis, manam nï juctapis talipäcüchu. Má, canan am mandamaptiqui'a jitaycuśhäri” nin. 6Nilcul jitaycuptinmi achca-achca challwacuna winacämuñä mana chutaypis atipanancama. 7Chaynu llasaycäwan laćhyat-laćhyatyäcuyaptinmi parti chalawshï-masincuna yanapänanpä ayaycaćhacuyan. Jinaptin ishcaynin barcun juntacta winäläliptinmi llasaycäwan ñaćhaña ji'acalpuyanpis. 8Caycuna lulacacüluptinmi Simon Pedro Jesuspa ñawpäninman un'ulacuycul nila: “Ya'a jucha-sapa nunapïta aśhucullay, taytáy” nil. 9Ñatac llapanpis lluy manchalicuśhanümi cacuyalcäla. 10Chaynütac Simonpa partil lulawshïnin Zebedeop chulin Juanpis, Jacobopis lluy jucnawyäcuyllaman camälälila. Jinaptinmi Simonta Jesus nila: “Ama manchacuychu. Cananpïtá challwa juntupäcuśhayquinümi nunacunactapis Diospä juntupämunqui” nil. 11Niptinmi chay ućhap manyanman barcuncunacta caćhaycul jinanllan Jesuswan liculcäla. 12Juc malcaćhüña Jesus cayaptinmi, juc nuna ćhämun ćhaquinpïta umancama lipra ishyaywan. Chayćhu Jesusta licälul-pacham, un'ulacuycul cäranpis pampäcama uyshucuycul ruygacula: “Taytáy, munal'a allinyaycachillämanquimanmi” nil. 13Niptinmi maquinwan yataycul: “Aw, allin chuya canayquitam muná” nila. Nilcullaptinmi lipra ishyaynin lluy śhuśhüluptin sänu licalïla. 14Chaymi Jesus nila: “Amam cay allinyachishacpïta pictapis willapacunquichu. Aśhwanpa sasirdütiman lil anradisicuypi apay Moises nimäśhanchicnuy rasunpa cay ishyaypi allinyäśhayquita licaśhunayquipä” nil. 15Masqui chaynu niptinpis Jesuspa lulaśhan'a intirumanmi miläla. Chaymi achca nunacunapis śhapämula Jesuspa yaćhachishanta uyalï, chaynütac ishyänincunacta sänachipunanpäpis. 16Jinaptinpis chunyänincunamanmi Diosta mañacunanpä Jesus licü cala. 17Juc-pun Jesus achca nunacunacta yaćhayächiptinmi, chayćhu cayalcäla fariseo caśhtacunapi, Moisespa camachicuyninpi yaćhachicücunäpis, intiru Galileap malcancunapi, chaynütac Judeapïpis, Jerusalenpïpis. Chayćhümi Jesus llapa ishyäcunacta quiquin Diospa munayninwan sänachila. 18Jinaptinmi juc pasaypi ćhänacacüśha nunacta chacanawan apapämula. Chay apamücunaca Jesuspa ñawpäninman ishyäcäta pasaycachiyta munaptinpis, nunacuna quićhqui-quićhqui captinmi mana atipapäculachu. 19Chay mana atipaculculmi, wasip altunman ćhulculcul tïchunta alilcul Jesuspa ñawpäninman watuwan caćhalpapämula. 20Caćhalpamü nunacunap chalapacuyninta tantialmi chay ishyäcäta Jesus nila: “Wayapa, juchayqui lluy pampachäśhañam” nil. 21Niptinmi chay yaćhachicücunawan fariseocunañatac pinsapäcula: “¿Pitan cay'a caynüta limal Diosninchicta jalutacunanpä? Diosllanchicmá juchacunacta pampachäca” nil. 22Chaynu pinsalcäśhanta yaćhalmi Jesus nila: “¿Imapïtamá caynu pinsapäcunqui? 23¿Imaniytan mas fäsil: ‘Juchayquicunacta pampachaycucñam’ nïchun icha ‘Śhalcuculcul licuyña’ nïchun? 24Cananmi yaćhanqui cay Rasun Nunap Chulincá, cay pachäćhu juchacunacta pampachänäpä munayniyu caśhäta” nil. Nilculmi chay ishyä nunäta: “Canan ¡śhalcuy-ari! Wantumuśhuśhayquita apaculcul wasiquita licuy” nila. 25Chay niptin-pachallam llapanpa ñawquin śhalcuculcul wantumuśhanta apaculcul wasinta licun cushicuypi Diosta alawaśhtin. 26Jinaptinmi llapan nunäpis licapayllaman camäśha Diosta altuman julaycälila: “¡Caytanu'a manamá imaypis licalanchicchu!” nil. 27Chaypi Jesus yaluculcul pasaśhanćhümi licälun Leví śhutiyu nuna Roma gubirnupä alcabälacta mañanancäćhu täcuyäta. Chaymi Jesus: “Acuchun ya'awan, atimay” nin. 28Niptin-pacham lluyta caćhaycul paywan licula. 29Chaypi Levïmi wasinćhu juc cumbiducta yanuchila Jesuswan micapäcunanpä. Chay mïsa micapäcuśhanćhütacmi alcabäla mañawshï-masincunapis, juc nunacunapis capäcula. 30Chayćhu juc ishcay fariseocunäwan camachicuypi yaćhachicücunaca licalïlälimulmi Jesuspa yaćhapacünincunacta jamuyapäcula: “¡¿Ima-nilä nunatan capäcunqui wic-nilä suwacunawan jucha-sapacunawanlä upyapäcunayquipä micapäcunayquipä?!” nil. 31Niptinmi Jesus nila: “Sänu nunacunacá manam jampicüta munanchu, sinu'a ishyäcunallam. 32Ya'a manam śhamulá santutucücunacta ayächu, sinu'a jucha-sapacunaca wanaculcänanpämi” nil. 33Ñatac paycunam tapupäcula Jesusta: “¿Imanaltan Bawtisä Juanpa puliwshïnincunapis fariseop atïnincunapis rätu-rätu ayunal Diosta mañacuyalcan, ampañatac mastá micucuylla upyacuylla isisí?” nil. 34Nipäcuptinmi: “¿Casaracüca cayaptin'a ayachishacunaca ayunapäcunmanchun ampá? Manaćhá jinapäcunmanchu paycunawanlä cayaptin'a. 35Ñatac chay casaracüca waycäśha canan timpu ćhämun'am. Jinaptinmi ichá ayunapäcun'a. Chaynümari yaćhapacünïcunawanpis can'a” nil. 36Nilculmi jucman tinculcachil yapa nila: “Manam mayanpis muśhü müdanacta laćhyalcul, lataśh müdanaman la'anmanchu. Chaynu la'äluptin'a muśhü müdanam yan'alpä canman. Manamá tincunmanchu. 37“Chaynütacmi chayllalä luläśha aswactapis mana winanchicchu lälaśha mawca wacuyman'a. Chaynu lulal'a aswäćha wacuycäta paquïchinman; jinaptinćha lluy aswapis wacuypis yan'al pampapä canman. 38Chaymi chayllalä luläśha aswactá muśhü allin wacuyman winanchic pulanpis tuqui caycälinanpä. 39Mayanpis pu'uśha aswacta upyacücá chayllalä luläśhätá manamá ‘¡Añawjá!’ nin'achu. ‘Pu'uśham sumä mishquicullan’ nin'amá” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\