San Lucas 7

1Nunacunäta limapayta lluy camacalculmi Jesus yaćhapacünincunawan Capernaum malcäman liculcäla. 2Chayćhümi Roma cachacucunap capitannin yaćhañä. Paypa uyway nunanmi ishyayal lluyña wañucalpuyäla. 3Chaymi capitanca chayćhu Jesuspi limapäcuśhanta uyalilcul chay prinsipal yaśhacunacta caćhamula: “Taytáy, ama chaynu callaychu. Uyway nunalläta sänaycachipallämay” nil. 4Niptinshi paycuna lilcul Jesusta rasunpa ruygaculcäla nishantanuy. Jinalculshi paycuna partipïpis nipäcula: “Yanapaycullay. Pay'a allin nuna cayninwan mirisinmi. 5Rasunpa malcanchicta cuyanmi. Chaymi juntunacuna wasinchictapis śhalcälächipäman alawapäcunäpäpis” nil. 6Niptinmi Jesus paycunawan lipäcula. Chayćhu wasinta sircacuycuyaptinmi capitanca talipachimula lisinacuśhancunacta. Chayshi paycuna: “Taytáy, amash piñacunquichu. Wasinman yaycaycamunallayquipäpis manash bälillanchu. 7Chayshi mana nï quiquinchu śhamuśhulanquipis. Aśhwanpa cayllapi niycullaśhayquiwan sänachinayquita yaćhayanshi. 8Pay quiquinshi yaćhan cäsucuytapis mandacuytapis. Chaynütacshi maquinćhu cä cachacucunäpis ‘wicta liy’, ‘cayman śhamuy’ niptin'a cäsupäcun. Chaynütacshi uywaynincunapis ‘cayta lulay’ niptin'a lulapäcun” nila. 9Cay nichimuśhanpi admiracuculmi Jesus atïnincunäta licalcul nila: “¡Cay jinantin Israel malca-masïcunaćhüpis caynu chalapacuyniyütá manam talïchu!” nil. 10Niptin cuticulcalmi tuqui sänaśhactaña talïlälin. 11Chaypïta Jesus yaćhapacünincunawan Nain śhutiyu malcäta licuptinmi achca nunacuna liwshipäcula. 12Ñatac chay malcäćhümi juc biuda japallan wawintin yaćhala. Paymi Jesus ćhänanpä wawillanta wañupacülul pampa apayalcäla, achca malca-masincunawan cumpañachicüśha sumä-sumä wa'aśhtin. 13Chaynüta licälulmi Jesus llaquipaycul “Tiyay, amaña wa'acuychu” nil cunsuylaycula. 14Nilculmi apaśhancäman aśhuycul chacanäta chalaycula. Jinaptinmi apäcunaca śhaycuycuptin chay almäta nila: “Walaśh ¡śhalcuyñari!” nil. 15Nilcul nillaptinmi wañüśhaca cawsalcamul, taycucuycul limayta allaycula. Chaynu cawsalcachilmi mamanman Jesus intirgaycula. 16Cayta licälälilmi: “¿Imactatan licayanchic?” nil Diospi limapäcula: “Dioslláy, ya'acunap ćhawpïćhümi licalïlun ampa jatun willacüniqui” nil. 17Jinamanmi nipäculatac: “Ya'anchicman Diosmi yanapaycü śhamumanchic” nil. Chaymi cay lluy lulaśhancunäta Judea jinantin malcacunäpis lluy yaćhälälila. 18Chaymi Bawtisä Juanpis carsilćhu cayal caycunapi yaćhäla puliwshï-masincuna willaycuptin. 19Chaymi ishcayta ayaycula: “Jesusman lil ‘¿Amchun cayanqui rasunpa Dios caćhamuśhan nishanca ichá juctalächun alcapäcuśhä?’ nilmi tapumunqui” nil. 20Chaynu ćhäpäcunanpämi Jesus achca ishyä nunacunacta, imawanpis mana allin cäcunacta, Satanaśhpa maquinćhu cäcunätapis caćhaycayächiñä. Chaynütacmi aplacunactapis licayächiñä. Chayćhümi Jesusta tapupäcula: “Bawtisä Juanmi caćhapämäla ‘¿Amchuśh cayanqui Dios caćhamuśha nishanca icha juctalächuśh alcapäcuśha?’ ” nil. 22Niptinmi: “Canan cutil Juanta willamuy cay licapäcuśhayquicunätapis, uyalipäcuśhayquicunätapis: aplacunapis licaśhanta, latacunapis pulishanta, lipra ishyayniyücunapis tuqui sänaśhanta, upäśha linliyücunapapis quićhacacüśhanta, wañüśhacunapis śhalcamuśhanta, wacchacunämanpis allin willacuy ćhäśhantalä canpis. 23Ñatac niycäliy: ‘Ya'apïta mana ishcayyäcá cushisha caycuchun’ nil” nila. 24Chay caćhamuśhancuna cuticulcaptinmi Jesus chayćhu llapan nunacunäta tapula: “Juc-pun chunyäninćhu Juanta lical ‘¿Imacta licayá’ nipäculanquitan? ¿Śhu'uśhta waywa apaycaćhäta licächun ichá imam? 25¿Icha juc rïcu nunacta ćhaquinpi umancama chipyayä müdacuśhacta licächun? Chaynu bïdacta pasä nunacuná puydï mandacücunap wasinćhümá cayalcan. 26¿Chayurá ima licätan amcuna lipäculanqui? ¿Icha Diospa willacünin nunacta licächun? Rasunpa chaynu nunactamá licapäculanqui. Ñatac pay'a lluypïpis sumäninlämá. 27Chaymi Diospa shiminćhüpis paypi limayan: ‘Ampa ñawpäniquitam juc willacünïta caćhamüśhä, ćhänayquipä alistamunanpä’ nil. 28“Rasunpa cay Bawtisä Juanpïta mas lisimäcá manamá canchu jinantin pachäćhu. Chaynu captinpis Diospa gubirnunćhu'a ashllacta lisimäcäpis Juanpïta maslämi lisiman'a” nil. 29(Rasunpa chaypuncuná Juanta uyalilmi, aśhta Roma gubirnüpa alcabälan mañänincunapis aśhwanpalä yacuwan bawtisachiculcäla: “Ya'ap lulaśhá manamá allinchu Diospá” nilcul. 30Fariseocunäwan yaćhachicücunäñatacmi ichá mana intindïtuculachu. Chay mana ćhasquiyninwanmi Diosninchic “llaquipaycuśhayquim” niyaptinpis jamuyapäcula.) 31Yapañatacmi Jesus nila: “¿Imanuytá amcuna cayalcanqui? ¿Imamantan tincuchichwan? 32Achca walaśh wamlachacuna läsaćhu ayaycaćhaypa awsäcunänümi. Chaymi casamintu fistacta awsal quïnanta parti tucalcaptinpis, manatac parti'a tuśhüshipäcunchu. Chaynütac wañupacuy awsayta awsayalcal wa'ay wa'ay taquicta taquiyalcaptinpis manatac wa'awshipäcunchu. 33Chaynümi Bawtisä Juanpis tantacta mana micuptinpis, mana nï uchucllapis bïnucta upyacuptinpis ‘Satanaśhpa nunan’ nipäculanqui. 34Ñatac ya'a Rasun Nunap Chulinca micuptïmi, upyaptïmi ichá, ‘micuypä camäśha, upyaypä camäśha, jucha-sapa nunacunap, alcabäla mañäcunap cunchawänin’ nil jamuyapämanqui. 35Ñatac Diospa yaćhaynin rasun caśhanta wayuyninpam nunacunaca tantiapäcun'a” nil. 36Chaypïmi Simon śhutiyu juc fariseo puśhala wasinta cumbidal Jesuswan micapäcunanpä. 37Chayćhu täcuyaptinmi juc-juc wayapacunawan bïdan pasacü walmi ćhäla caćhi lumipïtanuy uchuy butïllachaćhu sumä ćhaniyu pirfümicta apacuśha. 38Ćhayculmi Jesuspa lädunman aśhuycul, alli-allicta wa'acul wi'inwan ćhaquinta lluy bäñäla. Jinalculmi ächanwan pichäla. Chaynalculmi sumä rispitayninwan ćhaquinta muchaycul chay apaśhan pirfümiwan lluy pasala. 39Cay lulaśhanta licalculmi Simon pinsälun: “Cay nunaca manam Diospa willacüninchu canman. Rasunpa cayal'a, ¿imanuypatan caynu bïdayu jucha-sapa walmiwan yataycachicuyanman?” nil. 40Chaymi Jesus: “Simon, willaśhayqui” nila. Niptinmi: “¿Imacta?” nin. 41Niptinmi: “Juc umrictash ishcay nuna dïbicuñä. Jucninshi ishcay wata trabajup ćhaninta; juccäñatacshi ishcay quilla trabajup ćhanillanta. 42Chayćhu pulanpis mana pägayta atipaptinshi, chay nunaca lluy rigalaycüla. Canan, má, nimay. ¿Mayannintan mastá cuyaycun'a?” nil. 43Niptinmi: “Ya'apïtá achca dïbicücäpisćha” nin. Niptinmi: “Aw, allintam ninqui” nila. 44Nilculmi walmïta licalcul Simonta nila: “¿Licanquichun cay walmicta? Wasiquita yaycamuptí, am'a puliycaćhacuyanquitac. Manatac nï yacullayquitapis uycamanquichu ćhaquilläta pa'acunalläpäpis. Cay walmim ichá wi'inwan ćhaquïta pasaycamal ächanwan pichaycalläman. 45Yaycamuptí shimi puntallayquipmi ćhasquimälanqui. Cay walmim ichá yaycamuśhä-pachapi rispïtunwan maquillayqui niyänuy ćhaquïta muchayämanlä. 46Manamá am'a nï śhutuy asaytiquitapis uycamälanquichu ächäman ćhulaycunalläpäpis chaynu custumrinchic cayaptinpis. Cay walmim ichá pirfümiwan ćhaquilläta bäñaycalläman. 47Chaymi ya'a nic, cay walmip maynu juchanpis lluy pampachäśhaña captinmi jatun śhun'unwan lulaycaman. Amnu śhun'uyu nunacuná juchanćhu chapunacüśham cayalcanlä” nil. 48Nilculmi walmïta nila: “Lluy imanuy bïdayquipis pampachäśhañam cayan” nil. 49Niptinmi chayćhu juc ayachishan nunacunaca quiquin-pula ninaculcäla: “¿Pitan cay nunaca juchacunacta pampachätucunanpä?” nil. 50Niptinmi Jesus chay walmïta: “Ya'aman chalapacalcamäśhayquipam salbaśhaña cayanqui. Jawcallañari canan licuy” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\