San Marcos 10

1Chaypïtam Jesus Jordan mayup chimpanman, Judeap malcancunaman licula. Chayman achca nunacuna juntunacälälimuptinmi yaćhacäśha cayninwan chayćhu yapañatac yaćhachila. 2Chayman fariseocuna ćhälälimulmi Jesusta quiquinpa limayllanwan palpachinanpä tapupäcula: “¿Juc nuna walminwan imallapïtapis laquinacunanpä cäsu canchun?” nil. 3Niptinmi Jesus quiquincunacta tapula: “¿Imanipäcuśhunquimari Moisespa camachicuyninćhu?” nil. 4Niptinmi: “Awquillücunactá papilta lulanacuycul laquinaculcänapämi Moises cunsintipämäla” nila. 5Niptinmi: “Chayta cunsintipäcuśhulanqui pasaypi nunacuna capäcuśhayquipam. 6Ñatac cay pachäpa allaycuyninćhu'a walmi carilla cananpämá Dios lulala. 7Chaymi mamanta, taytanta caćhaycul walminwan jucllaña capäcun'a. Chayurá manañam ishcaychu sinu'a jucllayllañam. 9Chaynu quiquin Dios jucllachäśhancäta nunacunacá manam laquinanchu” nin. 10Juc wasićhüña Jesuswan cayalcalmi cay limaśhancäpi yaćhapacünincuna tapuculcäla. 11Chaymi Jesus: “Pipis walminwan laquinaculcul jucwan cuscäcá, mansibacuyanmi. 12Chaynütac walmipis wayapanpi laquiculcul jucwan cuscäcá, mansibacuyantacmi” nin. 13Chaypïtam Jesusman achca nunacuna puśhapämuñä uchuchä chulincunacta “Allin cawsayniyu cachun” nil Diosta mañacapunanpä. Yaćhapacünincunañatacmi ichá lluy mićhacücuyalcan. 14Chaynayalcaptinmi Jesus piñacülul: “Ama mićhaculcaychu; jina śhapämuchun. Cay uchuchäcunanuy cäcunapämari Diospa gubirnun'a. 15Rasu-rasunpa, mayanpis uchuchäcunanülla mana ćhasquïcá, chayman manam yaycun'achu” nin. 16Nilculmi uchuchäcunäta malaculcul, paycunapä Tayta Diosta mañacapula. 17Chaypi pasaśhä niyaptinmi juc nuna cürri-cürriwan ćhaycamul Jesuspa puntanman un'ulacuycul: “Allin yaćhachicü Taytay, ¿imactatan lulalläman wiñay simpri cawsaycäman yaycunäpä?” nin. 18Niptinmi Jesus: “¿Imapïmi ‘allin’ nimanqui yaćhachicülla cayapti'a? Allincá Diosllam” nin. 19Nilculmi: “Yaćhanquimari camachicuyćhu: ‘Amam nunacta wañuchinquichu; mansibacunquichu; suwacunquichu; casquicunquichu; yan'al ingañacuyanquichu; jinaman taytayquita mamayquita tuqui allinpam licanqui’ nil nishancunacta” nin. 20Niptinmi: “Yaćhachicü, caycunallamannu'a uchucllapïmi cawsayculá” nin. 21Niptinmi Jesus llaquipaywan licapaycul: “Jucmi lulanayqui cayanlä: lluy cäniquita lanticulcul llapa wacchacunaman aypuycamuy. Jinalmi janay pachäćhu alli sumä cäniyu caycunqui. Jinalcul wañunayquicama laśhćhüman jalumul atimay” nila. 22Niptinmi chay müsu alli cäniyu cayal nishanta uyalïlul sumä llaquisha licula. 23Chaymi Jesus lluy muyülïninta licalcul yaćhapacünincunacta nila: “Sumä cäniyu nunacuná Diospa gubirnunman yaycunanpä, sasa-sasam” nil. 24Cay nishanta uyalïlälilmi yaćhapacünincuna licapayllaman camälälila. Jesusñatacmi yapa nin: “Walaśhnïcuna, rasunpa sasam Diospa gubirnunman cäniyücunaca yaycunanpä. 25Chayman cäniyu nuna yaycunantá aśhwanpa juc camïllu uywapis awjap linlinpa pasälunmanlämi” nil. 26Niptinmi yaćhapacünincuna mastalä licapayllaman camäśha cacuyal ninacücuyalcan: “Chaynu captin'a ¿mayantá salbacunman?” nil. 27Chaymi Jesus licapaycul: “Caycuna nunacunapá mana atipänam. Diospämi ichá imapis atipäna” nin. 28Chayćhümi Pedro: “Ya'acunam ichá lluy imallätapis caćhaycul atiyalcac” nicuyan. 29Niptinmi Jesus: “Rasu-rasunpa, mayanpis ya'a-laycu, jinaman allin willacuy-laycu, wasintapis, irmänuntapis, panintapis, mamantapis, taytantapis, chulintapis, chaynütac ćhaclancunactapis caćhaycücá cay pachäćhu ćhasquin'a paćhac cuti mastalämi, wasinćhu, irmänunćhu, paninćhu, mamanćhu, chulinćhu ćhaclacunaćhüpis, jinaman ñacaycunactalämi canpis. Jinaman śhamücäćhu'a wiñay cawsaytalämi ćhasquipäcun'apis. 31Rasunpa canan puntanninćhu cäcunämari ipaćhu licalipäcun'a; ñatac ipaćhu licaśhacunämi puntanninćhu caycälin'a” nila. 32Chaypi Jerusalenman ishpipäculmi Jesus yaćhapacünincunap ñawpäninta lila. Yaćhapacünincunawan juccunäñatacmi pinsatïbu-cama manchacäśha-cama atiyalcäla. Jinaptinmi chay ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunacta japächalcul willapäla imacuna quiquinta pasanantapis cay nil: 33“Canan yaćhayalcanquimá Jerusalenman lishanchicta. Chayćhümi puydï sasirdüticunäpa, camachicuyta yaćhachicücunäpa maquinman jitaycälimaptin, ya'a Rasun Nunap Chulincäta wañuyman ćhulaycäliman'a. Chaycunam mana-Israelcunäpa maquinman jitaycälimaptin 34burlapapäman'a, lawćhapäman'a, tuwapäman'a, wañuchipäman'apis. Jinapämaptinpis quimsa muyunpïtam ichá cawsamuśhä” nin. 35Chayćhümi Zebedeop chulin Jacobowan Juan, Jesusman ñawpatyalcul nipäcula: “Yaćhachicü taytay, ama chaynu caychu, mañacuylläta awniycälillämay” nil. 36Niptinmi Jesus: “¿Imactatan munapäcunqui?” nin. 37Niptinmi: “Jatun gubirnuyquićhu allinninman taycaycälichimänayquitam munapäcullá” nin. 38Niptinmi: “Manamá yaćhapäcunquichu ima mañaculcäśhayquitapis. ¿Ya'anuy jucchun llaquicunacta ñacaycunacta pasapäcunquiman ampá?” nin. 39Niptinmi: “Aw, pasapäcümanmi” nipäcula. Niptinmi: “Aw, rasunpa ya'anümá amcunapis pasaytá pasapäcunqui. 40Ñatac ya'awan cusca täcunanchicpá manam maquïćhüchu. Quiquin Taytá unanchacuśhancunapämi chay'a cayan” nin. 41Chay nipäcuśhancunacta uyalilcälilmi yaćhapacü-masincuna Jacobopäwan Juanpä piñacälälila. 42Chaymi Jesus llapanta juntuycul nila: “Yaćhapäcuśhayquinüpis juc nasyuncunaćhu puydï mandacücunaca payllaña sumä yaćhätucüśha nunatucüśham munaśhanta lulachipäcun. 43Amcunaćhu'a chaynu manam canmanchu. Aśhwanpam pipis puydï cayta munäcá śhullcänuy lluyta sirbiycunman. 44Chaynütacmi puntaćhu cayta munäcäpis lluypa uywaynin caycunman. 45Chaypämari ya'a Rasun Nunap Chulinca śhamulá: manam sirbichicunäpächu, sinu'a sirbiycul bïdätapis jinantin nunacunäpi uycul salbaycunäpämi” nin. 46Chay Jericó malcaman ćhaycul pasayalcaptinmi achca nunacunaca atipäcula. Chay yalamunan caminućhümi Timeop chulin Bartimeo śhutiyu apla mañapacuśhtin täcuyäñä. 47Paymi Nazaret-lädu Jesus caśhanta tantiälul: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacü, Jesuslláy! ¡Llaquipaycallämay-ari!” nil ayaycaćhacuyan. 48Chay nunacunäñatacmi: “¡Upällalla cay!” nil mićhaculcäla. Jinaptinpis aśhwanpa mastalämi ayaycaćhacuyan “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacüní! ¡Llaquipaycallämay-ari!” nil. 49Chaymi Jesus śhaycuycul puśhachimula. Jinaptinmi apläta: “¡Cushicul śhalcuy! Ayayäśhunquim” nipäcula. 50Niptinmi cataläśhantapis jitaycul juclla śhalcuculcul śhamula. 51Ćhämuptinmi Jesus: “¿Imallactam nilanqui?” nin. Niptinmi aplaca: “Taytalláy, licaytam munallá” nin. 52Niptinmi: “Chalapacamäśhayquipam allinyälunqui; licunquimanñam” nin. Niptin-pachalla apläpa ñawin licäluptinmi Jesusta atila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\