San Marcos 2

1Chay ishcay quimsa muyunpïtam Jesus yapañatac cutila Capernaum malcaman. Chayćhu ćhämuśha caśhanta yaćhälälilmi achca-achca juntunacämuptin puncuncunaćhüpis manaña jäculañachu. 3Pay willacuyaptinmi chayman ćhänacacüśha nunacta tawa wantucuśha chacanawan apapämula. 4Chaynu manaña maypapis yaycunanpä captinmari, chay wasi altunman ishpilcul, Jesus caśhan chayniscacta alipäcula. Jinalculmi Jesuspa ñawpäninman chay nunäta chacanantinta watuwan caćhalpapäcula. 5Chay chalapacuynincunacta Jesus yaćhalmi, chay ishyäcäta nila: “Walaśh, juchayqui lluy pampachäśhañam” nil. 6Chay nishanta uyalïlälilmi chayćhu Moisespa camachicuyninta yaćhachicü täcücunaca śhun'ullanćhu nipäcula: “¡Wá! ¡Imanuypatan cay nunaca chaynüta limanman! ¡Diostamá jalutacuyan! ¡Diosllamá nunacunap juchanta pampachäcá!” nil. 8Chaynu pinsapäcuśhanta Jesus śhun'unćhu yaćhalmi nila: “¿Imapïtamá caynu pinsapäcunqui? 9¿Imaniytan mas fäsil: ‘Juchayquicunacta pampachaycucñam’ nïchun icha ‘Śhalcuculcul, puñunayquita apaculcul licuyña’ nïchun? 10Cananmi yaćhanqui cay Rasun Nunap Chulincá, cay pachäćhu juchacunacta pampachänäpä munayniyu caśhäta” nil. 11Nilculmi chay ishyä nunäta: “Canan ¡śhalcuy-ari! Wantumuśhuśhayquita apaculcul wasiquita licuy” nila. 12Nillaptinmi chay nunaca śhalcuculcul wantumuśhanta apaculcul lluy nunacunap ñawpäninpi yalumula. Chaymi paycuna licapayllaman camäśha Tayta Diosta alawayta allacaycälin: “¡Caytanu'a manamá imaypis licalanchicchu!” nil. 13Chaypïtam Jesus yapañatac chay Galilea ućhap manyanman cutila. Chayman nisyu-nisyu nunacuna juntunacämuptinmi Jesus yaćhachila. 14Chaypi pasayäśhanćhümi licälun Alfeop chulin Leví śhutiyu nuna Roma gubirnupä alcabälacta mañanancäćhu täcuyäta. Chaymi Jesus: “Acuchun ya'awan, atimay” nin. Niptin-pachallam śhalcuculcul paywan licula. 15Chay Levïpa wasinćhu Jesus yaćhapacünincunawan micuyalcaptinmi alcabäla mañäcücunäwan, mana allin cawsayniyu nunacunäpis ćhaycamul paycunawan taycacaycälila. 16Chaynu nunacunawan cusca micuyalcäta licälulmi fariseo caśhtacunäwan Moisespa camachicuyninta yaćhachicücunaca Jesuspa yaćhapacünincunacta jamuyapäcula: “¡¿Ima-nilä nunatan yaćhachicüniqui wic-nilä nunacunawanlä micunanpä?!” nil. 17Chay nishanta uyalïlulmi Jesus nila: “Sänu nunacunacá manam jampicüta munanchu, sinu'a ishyäcunallam. Ya'a manam śhamulá santutucücunacta ayächu, sinu'a jucha-sapacunätam” nil. 18Juc cutićhümi fariseocunäpa, Bawtisä Juanpa puliwshï-masincuna ayunayalcäla. Chayta licalmi Jesusman aśhuycul nila: “¿Imanaltan Bawtisä Juanpa puliwshïnincunapis, fariseop atïnincunapis ayunapäcun, ampa atïniquicuná mana imactapis uculcanchu isisí?” nil. 19Niptinmi Jesus nin: “¿Casaracüca cayaptin'a ayachishacunaca ayunapäcunmanchun ampá? Manaćhá jinapäcunmanchu paycunawanlä cayaptin'a. 20Ñatac chay casaracüca waycaśha canan timpu ćhämun'am. Jinaptinmi ichá ayunapäcun'a. Chaynümari yaćhapacünïcunawanpis can'a. 21“Manatacmi mayanpis mawca müdanaman muśhü lataśhta la'anmanchu. Jinaptin'a chay muśhü lataśhcäćha aśhwanpa shipulcachil masta laćhyächinman. 22Chaynütacmi chayllalä luläśha aswactapis nï winanchicchu läläśha mawca wacuyman'a. Chaynu lulal'a aswäćha wacuycäta paquïchinman; jinaptinćha lluy aswapis wacuypis yan'al pampapä canman. Chaymi chayllalä luläśha aswactá muśhü allin wacuyman winanchic” nil. 23Juc warda muyunćhümi Jesus yaćhapacünincunawan pasayalcäla trïgu-trïgup manyanpa. Chay yaćhapacünincunañatacmi pallalcälila micalcälinanpä. 24Chayta licälälilmi fariseocunaca Jesusta nipäcula: “Licay-ari. ¡¿Imapïtatá warda muyunćhu camachicuy mana pirmitishanta yaćhapacüniquicunañatac lulayalcan?!” nil. 25Nipäcuptinmi Jesusñatac: “¿Manachun lïgipäculanqui David micanäśha pishipacüśha cayal puliwshï-masincunawan imacta lulapäcuśhantapis? 26Abiatar sumä puydï sasirdüti cayaptin ¿manachun alawana carpanman yaycuycul Diospä japächäśhan tantäta, sasirdüticunälla micunanpä cä tantätalä David micüla? Jinaman ¿manachun puliwshï-masincunactapis uycuñälä canpis? 27Warda muyunca manamari camaśha cala nunacunäta maquinćhu cachinanpächu, sinu'a nunacunäpa maquinćhu cananpämi. 28Chayurá ya'a Rasun Nunap maquilläćhümi cay warda muyuncäpis cayan” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\