San Marcos 9

1Chaynütacmi nila: “Rasunpa waquinniquicuná manalä wañupäculmi Diospa gubirnun munayninwan ćhämüta licaycälinqui” nil. 2Chay süta muyunpïtañatacmi Pedrocta, Jacobocta, Juantawan puśhaculcul Jesus chunyä ulup puntanman lipäcula. Chayćhümi Jesus jucnüman lluy muyülun. 3Müdananpis sumä-sumä chipipicyayä laśhtanu yulämanmi licalïlun. Cay jinantin pachächu manam mayanpis chaynu yulätá licalichinmanchu. 4Chayćhümi Diospa unay willacünin Eliaswan Moiseswan limaśhtin licalïlun. 5Paycunactawan licälälilmi Pedro nicuyan: “Yaćhachicü taytáy, allinpämá śhapämuñá. Canan-ari quimsayquipä jucnincä-cama chucllacta lulälälipuśhayqui, ampä, Moisespä, Eliaspä” nil. 6Cay niyllamanmi shimin paćhyala manchalicüśha lluy cacuyalcaptin. 7Jinamanmi pucutay ji'alpalcamul ñiticalpula. Chaypa śhun'unpïtam ayalpämun: “Paymi cuyay chulí. Payllactari uyaliculcay” nil. 8Chay niptin licalcälinanpämi Jesusllaña chayćhu cayäñä. 9Ñatac chay ulupi cutiyalcämuptinmi Jesus nila: “Cay licapäcuśhayquipïta amam pictapis willapäcunquichu Rasun Nunap Chulincäta wañuchipämaptin caśhan śhalcamunäcama” nil. 10Chaynu niptinmi quiquin-pulacuna cay “cawsamuśhämi” nishancäpi tapunacuśhtin śhun'ullanćhu uywapäcula. 11Ñatac chayćhümi Jesusta tapupäcula: “¿Imapïtam Moisespa camachicuyninta yaćhachicücunaca nipäcun: ‘Diospa unay willacünin Eliaslämi puntacta śhamun'a Diospa Salbacücäpïtá’ niyalcan?” nil. 12Niptinmi Jesus nila: “Aw, rasunpam Elias puntacta śhamun'a lluyta tincüninmancama allichaycachinanpä. Ñatac Diospa shiminćhüpis niyantacmi: ‘Rasun Nunap Chulincätá lluy ćhïnilmi ñacachipäcun'a’ nil. 13Rasunpa Elias śhamulañam. Jinaptinmari lluy nunapis munapäcuśhanmannuy pasachipäcula Diospa shiminćhu nishan-yupaypis” nil. 14Chay parti yaćhapacünincuna caśhancäman ćhälälimunanpämi achca-achca nunacunawan cayalcäñä, camachicuyta yaćhachïcücunäwan tapunacuśhtin. 15Chayćhu nunacunaca Jesusta licälälilmi “¡Pay śhamüñämá!” nil limaycälï aśhuycälila. 16Jesusñatacmi nila: “¿Imactam paycunawan tapunaculcälanqui?” nil. 17Nilcuyaptinmi jucnin nuna limalïmun: “Taytáy, chulillätam puśhamulá achatu lluy upaman muyüchiptin. 18Paytam mayćhüpis lluy pampaman cućhpächin-cućhpächin pushumayta ätumunancama. Jinalcuptinmi quilunta lawćhićhicyalcachil pasatyalpul isacacun. Yaćhapacüniquicunacta sänachipamänanpä mincacuptïmi mana atipapäcunchu” nil. 19Niptinmi Jesus nila: “¡Ay, mana chalapacuyniyu nunacuna! ¿Imaycamatan amcunacta awantaśhtin cayäśhä? Má, cayman-ari puśhamuy” nil. 20Chayćhu puśhaycuyaptinmi Jesusta licalcul achatuca walaśhcäta tapsicuyaptin pampäman cućhpälul anćhaycaćhacuyan shiminpïpis pushumayta ätuśhtin. 21Jinaptinmi Jesus tapula walaśhcäpa taytanta: “¿Imaypïtam caynu cayan?” nil. Niptinmi: “Uchuyllanpïtam. 22Caycamá ayca cutiñaćhá jitaycülun jitaycülun ninamanpis yacumanpis wañuy ñacachinanpä. Chaynu caśhanta yaćhayalñá llaquipaycuy-ari. Ichaćh am'a sänachipallämanquimanpis” nila. 23Niptinmi nila: “¿Imanimänayquitam cay ‘ichaćh’ nimäśhayquiwan nimanqui? Pipis chalapacücäpá lluymi imapis lulaśha can'a” nil. 24Niptinmi chay walaśhcäpa taytan apalcaćhaypanuy nila: “Ya'a rasunpa chalapacümi; aśhwanpa yanapaycallämay masta chalapacunäpä” nil. 25Ñatac achca nunacuna juntunacacayämuptinmi Jesus: “Anla achatu, canallan caćhaycul licuy. Yan'al-lätac cananpi cutiycayämunquiman” nil alapacüla. 26Jinaptinmi sumä-sumä yapa tapsilcul wañüśhactanuy caćhaycul apalcaćhaśhtin licula. Chaynu pasatyalpüluptinmi chayćhu cäcunaca: “Wañucun-ari” nipäcula. 27Ñatac Jesus'a maquipi śhalcalcächiptinmi sänuña śhalcüla. 28Chaypïta juc wasiman Jesus yaycüluptinmi yaćhapacünincuna tapupäcula japallanta: “¿Imapïtan ya'acuna caćhaycachiyta mana atipapäcüchu?” nil. 29Niptinmi Jesus nila: “Caynücunätá caćhaycachinchic ˻ayunal˼ Tayta Diosta mañacuyllanchicwanmá” nil. 30Chaypi lipäcuśhanćhu yaćhapacünincunacta yaćhachinan-laycum nunacunaca mana musyapäcunanpä Galileanpa pasapäcula. 31Chayćhümi nila: “Ya'a Rasun Nunap Chulincäta puydï nunacunap maquinman ćhulaycamaptinmi wañuchipäman'a. Jinapämaptinpis quimsa muyunpïtam caśhan śhalcamuśhä” nil. 32Niptinmi mana tantiapäculachu imaninantapis, manchäśha cayalcaltac nï tapuycälïlachu. 33Capernaum malcaman ćhaycul, juc wasićhu cayalcaptinmi Jesus yaćhapacünincunacta tapula: “¿Śhamuśhanchicćhu imapïtan pilyap-pilyapäculanqui?” nil. 34Niptinmi chay caminućhu “¿Mayanninchicćha mas puydïnin caśhun?” nil ninaculcäśhanpi mana limalil uyaläcuyalcan. 35Chaymi Jesus lädunman yaćhapacünincunacta lluy juntuycul nila: “Mayanpis puydï cayta munäcá, mana cäpa licaśhanninmi canan; jinaman llapantapis sirbiycuchun” nil. 36Nilcuśhanpïmi juc walaśhchacta ñawpäninman puśhaycachila. Chayta malaculculmi: 37“Mayanpis caynu walaśhchäta ćhasquïcá ya'apa caśhan-laycum ya'acta ćhasquiyäman. Jinaman manam ya'allactachu, sinu'a caćhamänïtapis ćhasquiyantacmi” nila. 38Chaypïtam Juan nila: “Yaćhachicü taytáy, juc nunactam licälälí ampa pudirniquiwan Satanaśhpa gänaśhacunacta sänayächishanta. Chaymi ya'anchic caśhtapi mana captin lluy mićhacälälilá” nil. 39Niptinmi Jesus nila: “¿Imapämi mićhaculcanqui? Mayanpis pudirnïwan milagructa lulayal'a chaypïta manamá mana allinta ya'api limanmanchu. Mayanpis ya'anchicpa cuntranchic mana cäcá ya'anchicmanmi śhalcapäcun. 41Rasu-rasunpa, mayanpis atïnï-laycu caśhayquipi masqui täsa yacullacta uycücätapis Tayta Dios allincätalämi uycun'a. 42“Yan'al-lätac cay uchuchäcunanülla cä chalapacamänïta mayanpis juchaman palpuyächinman. Mas allinćha canman cuncanman wanca lumicta watacuycul lamarcäman ji'acalpuptinpis. 43Sïchuśh maquiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiqui'a cuchulcul wicapäluy. Allinläćhá cutu maqui cayal Dioswan cawsaptiquipis canman ishcaynin maquiquiwan mana imaypis camacä nina waläcäćhu ñacanayquipïtá. 45Chaynütac ćhaquiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiqui'a cuchulcul wicapäluy. Allinläćhá canman cutu ćhaqui Diosman yaycuptiquipis, sänu cayal nina lupäcäman jitaycachicunayquipïtá. 47Chaynütac ñawiqui juchaman jitaycuy munaśhuptiquipis altäluy. Diospa gubirnunman churchüśha yaycuptiquipis allinläćhá canman, sänu cayal mana imaypis wañucälï ninaćhu nï ismuypis imaypis camacäcäćhu canayquipïtá. 49Lluymari ninawan camacäśha capäcun'a. 50“Chayurá chuyanchacunanchic allinmi. Ñatac chay chincäluptin'a ¿imanuypatá cutichimunquiman? Amcuna chuya capäculari lluywanpis jawcalla cawsapäcuy” nila.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\