San Mateo 12

1Juc warda muyunćhümi Jesus yaćhapacünincunawan pasayalcäla trïgu-trïgup manyanpa. Chay yaćhapacünincunañatacmi micanäśha cayalcal pallalcälila micalcälinanpä. 2Chayta fariseocunaca licälulmi Jesusta nila: “¡Jay! Wic-ari yaćhapacüniquicuna warda muyuncäćhülä tiquilcuśhanwan jalutacuyalcan camachicuyta” nil. 3Niptinmi: “¿Manachun lïgipäculanqui David micanäśha cayal puliwshï-masincunawan imacta lulapäcuśhantapis? 4¿Manachun David, chay Diosta alawana carpanman yaycaycälil Diosllapä laquïsha tantäta micälälila masqui paycunapä mana cunsintiycuśha captinpis? Chay sasirdüticunallapä captinpis manamari jamuyäśhachu capäcula. 5Chaynütac ¿manachun camachicuycäćhu lïgipäculanqui sasirdüticunacá warda muyuncunaćhüpis Diospa chuya wasinćhu lulatityapäcuśhanta? Jinayalcaptinpis manatacmá jamuyäśhachu. 6Rasunpa Diospa chuya wasinpïpis masninlämi cayćhu cäca cayan. 7Ñatac Diospa shiminćhu: ‘Śhun'üta suwaycälimänayquipä uycamäśhayquinu'a, cuyacuyniyu capäcunayquitam muná’ nishancäta sumäta tantiayalcal'a, cay mana juchayücunäta manaćh jamuyalcanquimanchu. 8Canan tantiapäcuy-ari: ya'a Rasun Nunap maquilläćhümi cay warda muyuncäpis cayan” nila. 9Chaypïta Jesus pasalmi juntunaculcänan wasiman yaycula. 10Chayćhümi mana cuyulï chaquïsha maquiyu nuna cayäñä. Chay fariseocunäñatacmi Jesusta achäqui ashiyninwan: “Má, ¿warda muyunćhülä sänachichwanchun?” nila. 11Niptinmi: “¿Mayanllayquitan uwishniqui juc ućhcuman śhaticacüluptin, warda muyunćhüpis mana julaycälinquimanchu? 12¿Chaychun nunaca mana ćhaniyu cayanman uwishcäpïpis ampá? Chaymari masqui warda muyuncäćhüpis camachicuyca allincäta lulaycachimanchic” nila. 13Nilculmi chay maquin chaquïsha nunäta: “Chacchapacuy” nila. Chaynu chacchapacuptinmi jucca maquinnuy tuqui sänu licalïla. 14Jinaptinmi chay fariseocuna yalälälimul, Jesusta imanuypa wañuchipäcunanpäpis lluy limanacuyta allaycapäcula. 15Chayta Jesus tantiälulmi juc-läduman licula. Chayćhu achca nunacuna atipäcuptinmi llapa ishyäcunactapis sänalcachil: 16“Ya'apïta amam äśhacüśha mismilcachinquichu” nila. 17Caynüpam Diospa willacünin Isaias unay isquirbishanca lulacacüla. 18Chayćhümi niyan: “Paymi sirbïnïpa aclacuśhäca cayan. Pay śhun'üćhu caycuśhanpïmi cushisha cayá. Ispiritú callpanchaycun'a jinantin pachäćhu allincäta tincüninman licaycunanpämi. 19Manam äśhaycaćhayan'achu, nïtac apalcaćhayan'achu. Manatacmi shimintapis cällicunallaćhu uyalipäcun'achu. 20Ñatac paquilpuyä cäñanuy cäcätapis tuquipmi licaycun. Wañulpuyä michïrunu cäcätapis manam wañulpächinchu. Caynu caycun'a allinca camalaycunanpä unanchaycuśhäman ćhänancamam. 21Chayćha jinantin pachäćhu nunacunaca payman chalapacullal alcayalcan'a” nil. 22Chaymi chay üra mana limä apla Satanaśhpa gänäśha nunacta Jesusman puśhapäcula. Jinaptinmi Jesus tuqui limä uyalï nunaman sänächin. 23Chaymi chayćhu cäcunaca licapayllaman camäśha ninaculcäla: “¿Caychućh rasunpa canman Davidpa caśhtanpi, Dios caćhamuśhancá?” nil. 24Cay nishancunacta fariseocunaca uyalïlulmari śhun'ullanćhu: “¡Caytá achatucunap quiquin puydï Beelzebüpa munayninwanmá aluyan!” nipäcula. 25Caynu pinsaśhanta Jesus yaćhalmi nila: “¿Imanuypatá chaynu cälunman? Juc nasyunćhu quiquin-pula pilyapäcul'a lluyćha chincachinacunman. Chaynütacćha juc wasillaćhu pilyapäculpis pampaman muyuchinacunman. 26Chaynümari Satanaśhpis quiquin-pula cuntra cayal'a laquinacüśha cayan. Chaynu captin'a ¿imanuypatá mandacuynin tacyaycunman? 27Ñatac ya'a, Satanaśhpa pudirninwan lulapti'a amcunap atïniquicuná ¿pip pudirninwantan-nila satanaśhcunap gänäśhacta caćhaycachipäcun? Chay luläcuna-ari, má, niycälishunqui. 28Canan Diospa Ispiritunwan achatucunacta caćhaycachiptïmi ichá, tantiapäcunayqui quiquin Diospa gubirnun ćhämuśhuśhayquita. 29“Má, sumä armädu nunacta manalä ćhänaycul'a manamá imantapis waycäluchwanchu. Chaynaycul-lämi ichá apacuchwan. 30“Chayurá mana lulawshimal'a, lulaynïta chincayächinquim. Ya'ap faburní mana śhalcul'a, cunträmi cayanqui. 31Tuquicta uyalipämay: Tayta Diosmi pampachanman llapa nunap ima jucha lulaśhantapis ima limaywan jalutacuśhantapis. Ñatac Diospa lulaynincunacta ‘Satanaśhpam chay'a’ nil Chuya Ispiritucta jalutacücätam ichá nï imaypis pampachan'achu. 32Aw-ari, masqui Rasun Nunap Chulincäta jalutacamaptiquipis Tayta Dios pampachaycuśhunquimanmi. Chuya Ispiritucta chaynu jalutacuptiquim ichá cay cawsaycäćhüpis nï juc cawsaycäćhüpis pampachaycuśhunquimanñachu. 33“Ñatac lantacunäta wayuyninpam lisinchic: Allin lantäpá allinmi wayuyninpis, mana allin lantäpá mana allintacmi wayuyninpis. 34¡Pasaypi culibraypa milaynincuna! Śhun'uyquićhu mana allincälla winalayaptin ¿imanuypatá allincälä yalämunman? Shiminchic liman śhun'unchicćhu imapis cäcätam. 35Allin nunäpá śhun'unćhu sumä cuyay ćhaniyu ćhulacuśhancäpïmi shiminpapis yalamun. Chaynütac mana allin nunäpapis sumä ćhaniyüpa mana allincunallacta ćhulaycuśhancäpïmi shiminpapis yalamun. 36Uyalipämay: Cäraycunan muyuncäćhu'a shimiqui chalaśhan ima limaśhayquitapis niycunayquim can'a. 37Chaymi quiquiquicunap limaśhayquimannuy allinpa licaycuśhapis ütac cäraycuśhapis capäcunqui” nila. 38Ñatac chayćhu waquinnin fariseocunawan, camachicuyta yaćhachicücunämi Jesusta nila: “Yaćhachicü, má, ima siñalllactapis licaycälichipämay” nil. 39Niptinmi: “Cay Diosta ipanchä pasaypi cullu linlicuna, ¿imallactapis licaycuypïchun wañupacuyalcanquiman? Canan'á Diospa willacünin Jonaspa siñal pasaśhallantam licaycälinqui. 40Paymi sumä jatun challwap patanćhu winalälä quimsa muyun quimsa tuta; chaynümi ya'a Rasun Nunap Chulincäpis quimsa muyun, quimsa tuta allpäpa śhun'unćhu caśhä. 41Má, Ninive nunacunäta Jonas willaptinmi juchancunacta wanaculcul Diosman cutipämula. Chaymi canan amcunaćhu Jonaspïpis sumä munayniyücätalä ipanchapäcuśhayquipi mućhuycachinan muyuncäćhu Ninivecunaca śhalcatityamun'a cäraycälishunayquipä. 42“Chaynütacmi unay Sheba malcanpa mandä walmipis ‘Puydï Salomonpa yaćhayninta maynümi uyaliycuyta muná’ nil calu-calupïlä śhamula. Chaymi canan amcunaćhu Salomonpïpis mas puydïcätalä mana uyaliculcäśhayquipi mućhuycachinan muyuncäćhu chay walmipis śhalcamun'a cäraycälishunayquipä. 43“Amcunacta Satanaśhpa gänaśha cayäcätanümi pasaśhunqui. Chay achatümari juc nunacta caćhaycul pulimun chunyä lanla-lanla ulucunäćhu, jamananpäpis ashishtin. 44Chaynu mana talilmi ‘Jamá, cutiycuśhä punta yaćhaśhäcäman’ nil caśhan cutimun. Chaynu cutilmi chay nunäta talin tuqui allichäśha jäcuyä wasi-yupaytapis. 45Chayćhümi cutiycun pasaypi anćhish masannincunacta inquitacuycul. Chaynu cutiycul yaćhapäcuptinmi, chay nunaca puntapïpis piyurlä cawsaynin” nila. 46Chaynu Jesus limayaptinmi mamanwan śhullcancuna ćhälälimul waśhallaćhu alcayalcäla limaycapäcunanpä. 47Chayćhümi jucnin: “Mamayquiwan śhullcayquicunam ashiyalcäśhunqui” nin. 48Niptinmi: “¿Mayantan ya'ap mamá? ¿Pïcunatan ya'ap śhullcäcuna?” nila. 49Nilculmi yaćhapacünincunacta maquinwan unanchaycul nila: “Paycunam mamá. Paycunatacmi śhullcäcunapis. 50Mayanpis janay pachäćhu Taytäpa munaśhanta luläcunämá, mamá, śhullcá, panïcunäpis” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\