San Mateo 2

1Chay timpu Judeap Belen malcanta Herodes gubirnayaptinmi Jesus näsimula. Chaymi chay Jerusalen malcaman śhapämula sïlućhu uyllurcunäta lical tantiä nunacuna, inti yalamunan-lädu calu malcäpi. 2Ćhaycälimulmi tapula: “¿Mayćhümi cacullan Israel malcap mandänin näsï iñachaca? Juc lusirum camalaycachimun cay-lädućhu näsishanta. Chayta licälälimulmi śhapämulá un'ulacuycul alawapäcunäpä” nil. 3Chay nïta uyalïlulmi Herodes jucmanyacüśha śhun'unpis timpucuyaptin mana limaliyta nïtac imanayta atipalachu. Jinaptinmi Jerusalenćhu llapan nunacunaca jucmanyacüśha cacuyalcäla. 4Caynu cayalmi Herodes chay üralla puydï sasirdüticunätawan camachicuyta yaćhachicünincunacta ayalcachil tapula: “Salbacüca ¿mayćhütan näsinan cañä?” nil. 5Niptinmi: “ ‘Judeap Belen malcanćhümi’ niyan. Chaynümi Diospa unay willacüninpa isquirbishanćhu nin: 6‘Am Belen malca, masqui Judäpa malcancunapi mas tacsalla cayaptiquipis, Israelpa puydï mandacünin ampïtam yalamun'a’ nilmi niyan” nila. 7Chay niyta uyalilculmi Herodes pacallap ayachimula chay uyllurwan tantiäcunäta imay chay lusiruca licalimuśhantapis tuquicta yaćhalpunanpä. 8Willaycuptinñatacmi Herodes Belen malcäman caćhala: “Canan ashipämuy chay walaśhchäta mayćhu caśhantapis, willaycälimaptiqui ya'apis alawä linäpä” nil. 9Chaynu nilcuptinmi liculcäla. Chay licapäcuśhan lusirümi lila paycunap ñawpäninta aśhta chay iñachaca caśhancäcama. Chay caśhancäpa altunćhu śhaycüta licälälilmi alli-allicta cushicälälila. 11Chay wasiman yaycunanpämi chayćhu cayäñä walaśhchaca maman Mariawan. Chayćhümi iñachap puntanman un'ulacaycälil alawapäcula. Jinalculmi babulchancunaćhu apapäcuśhan sumä ćhaniyu üructa, insinsiucta mirra nishanta upäcula. 12Chaypïta Dios suyñuyninćhu “Yan'al-lätac Herodesninpa cutiyalcanquiman” niptinmi juc caminupña malcanta cuticulcäla. 13Chaynu cuticulcaptinmi Josëta suyñuyninćhu Diospa caćha anjilnin nila: “Herodesmi walaśhchäta wañuchinanpä ashichinan cayan. Chayurá canallan śhalcuculcul mamantinta Egiptoman ayichiy. Chayćhümi willanaccama camunqui” nil. 14Chaymi chay tuta üra, José śhalcuculcul walaśhchätawan mamantinta puśhaculcul Egipto malcäta liculcäla. 15Chayćhümi yaćhapäcula Herodes wañunancama. Lluy caycuna caynu lulacacüla Diospa unay willacünin “Egipto malcapïtam chulïta ayacamú” nil nishancänümi. 16Chay uyllurwan tantiäcunaca upanta lulaśhanta Herodes tantiacülulmi alli-allicta rabyala. Chaymi ishcay wataña tantiäcunäman lusiruca licalïmuśha captin, Belenćhüpis muyülïninćhüpis ishcay watapi ulayman walaśhcunäta lluy wañuchinanpä caćhala. 17Lluy caycunam pasala Diospa unay willacünin Jeremias nishannuy: 18“Rama malcaćhümi wa'acuyta, awćhuyta uyalí. Chayćhu llapa wawincuna manaña captinmi Raquel mamay-taytayta awćhucuñä” nil. 19Chay Egipto malcaćhu José yaćhayällaptinlämi Herodes wañucula. Jinaptinmi Josëta suyñuyninćhu Diospa caćha anjilnin nila: 20“Canan śhalcul, walaśhchäta, mamantawan puśhaculcul Israel malcayquita cutiy. Chay wañuchiyta munäcunaca ñam wañucunña” nil. 21Chay niycullaptinmi walaśhcäta mamantinta puśhaculcul cuticamula Israel malcanman. 22Chay Judea malca Herodespa chulin Arquelaop maquinćhu caśhanta yaćhälulmi José manchacula chayman ćhayta. Jinaptinmi suyñuyninćhu willaptin Galileap malcancunaman licula. 23Chayman ćhälulmi Nazaret malcaman pasacula chayćhu yaćhananpä. Caycuna lulacacüla Diospa unay willacünincuna Jesusta “Nazaret malcayu nuna nipäcun'am” nil nishancänümi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\