San Mateo 20

1“Ñatac Diospa gubirnun caynümi: jatun ćhaclayu nunash wäla wälalla piyun mincacü lin. 2Chayshi muyuncäćhu aycacta gänanancäta awninaculcul caćhälun ćhaclanman. 3Altu inti yapa yaluśhanćhüñatacshi läsaćhu talïlun mana lulayniyu nunacunacta. 4Chayshi nila: ‘Amcunapis lipäcuy-ari ćhacläćhu lulapämü. Tincüniquimanćha pägapäcuśhayqui’ nil caćhälun. 5Chaypïta ćhawpi muyunnuy jinaman yunda pasquicuy üranuy yapa yalul talishancunawanpis chaynüshi lulaycula. 6Chaypi inti ji'alpunayaptin caśhan yalul imapis mana lulayniyu nunacunacta talilculshi nila: ‘Amcuna tucuy anyaśh ¿imapïtan cayćhu tardilpuyalcanqui mana imallactapis lulal?’ nil. 7“Niptinshi: ‘Manam mayanllanpis mincaycälimanchu’ nipäcun. Chayshi: ‘Chayurá amcunapis ćhaclätari lipäcuy’ nin. 8Ñä tutalpuptinshi, duyñuca yanapäninta nin: ‘Llapan luläcunäta ayalcul pägay. Ipa yaycamücunäpi allayculmi wälalla yaycamücunaćhu camacanqui’ nil. 9Chayshi picha tardi üra yaycücunaca puntacta śhapämuptin tucuy anyaśh muyun lulapäcuśhantanuy ćhasquiycälin. 10Chayshi wälalla yaycücunäñatac ‘Chayurá ya'anchictá mastaläćha pägamäśhun’ nil pinsacuyalcan. Ñatac chaynu tucuy anyaśh lulaśhallanpïshi ćhasquiycälin. 11Chayshi duyñüta jucmanyälälisha nicuyalcan: 12‘Cay tardillaña yaycamul juc üranuylla lulaycaćhaśhanpïchun pasanquiman ya'acunactawan iwalta. Ya'acunanüchun ampá tucuy anyaśh süday-süday lupayta pasaśhtin trabajayan imamá’ nil. 13Niptinshi duyñuca jucninta nila: ‘Śhay, ya'a manamari ingañayacchu. Limalanchic anyaśh muyun lulaptiqui, ya'apis chaynüta unacpämi. 14Chayurá päguyquita ćhasquil jawcallaña licuy. Cay tardillaña yaycamücunätapis amcunactawan iwalta pägaytam muná. 15¿Illaynïwan munaśhäta manachun luläman? ¿Icha ćhïnipapämanqui allin nuna caśhäpïchun?’ nilshi nin. 16Rasunpam nic: puntanninćhu cäcunämi ipaćhu licalipäcun'a; ñatac ipaćhu licaśhacunämi puntanninćhu caycälin'a. ˻Rasunpa achca ayaśhäcunaca cayaptinpis ashllatacmi aclaśhäcunacá cayan˼” nin. 17Ñatac Jesus Jerusalenman liyalmi ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunallacta juc-läduman aśhutyalcachil nila: 18“Yaćhayalcanquimá canan Jerusalenta lishanchicta. Chayćhümi puydï sasirdüticunämanwan, camachicuyta yaćhachicücunäpa maquinman jitaycälimaptin, ya'a Rasun Nunap Chulincäta wañuyman ćhulaycäliman'a. 19Paycunam mana-Israelcunap maquinman ćhulaycälimaptin, burlapäman'a asutipäman'a, jinalcul curuśhman chacatal wañuchipäman'apis. Chaynu jinapämaptinpis quimsa muyunpïtam ichá caśhan śhalcamuśhä” nil. 20Chayćhümi Zebedeop walmin chay wawin Jacoboctawan Juanta puśhaculcul Jesusman aśhuycul puntanman un'ulacuycula “Piñachïniquim śhamulá” nil. 21Jinaptinmi Jesus: “¿Imactam munanqui?” nin. Niptinmi: “Cay ishcaynin wawilläta, gubirnuyquićhu allinninćhülä taycaycachipallämay” nin. 22Niptinmi walmip wawincunacta Jesus nila: “Manamá yaćhapäcunquichu ima mañaculcäśhayquitapis. ¿Ya'anuy jucchun llaquicunacta ñacaycunacta pasapäcunquiman ampá?” nil. 23Niptinmi: “Aw, pasapäcümanmi” nipäcula. Niptinmi: “Aw, rasunpa ya'anümá amcunapis pasaytá pasapäcunqui. Ñatac ya'awan cusca täcunanchicpä manam maquïćhüchu. Quiquin Taytá unanchacuśhancunapämi chay'a cayan” nin. 24Chay ćhunca yaćhapacü-masincunañatacmi cay mañacuyninta uyalïlälil chay ishcaycäpä piñacälälila. 25Chaymi llapanta ayalcul Jesus nila: “Yaćhapäcuśhayquinüpis juc nasyuncunaćhu puydï mandacücunaca payllaña sumä yaćhätucüśha nunatucüśham munaśhanta lulachipäcun. 26Amcunaćhu'a chaynu manam canmanchu. Aśhwanpam pipis puydï cayta munäcá śhullcänuy lluyta sirbiycunman. 27Chaynütacmi puntaćhu cayta munäcäpis lluypa uywaynin caycunman. 28Chaypämari ya'a Rasun Nunap Chulinca śhamulá: manam sirbichicunäpächu, sinu'a sirbiycul bïdätapis jinantin nunacunäpi uycul salbaycunäpämi” nin. 29Chay Jericó malcäpi Jesus yalapäcuptinmi achca nunacuna atipäcula. 30Chay caminu patanćhüñatacmi ishcay aplacuna täcuyalcäñä. Chaymi Jesus pasaśhanta tantiälälil ayaycaćhapäcula: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacü, Taytalláy! ¡Llaquipaycälillämay-ari!” nil. 31Nunacunañatacmi: “¡Upälla capäcuy!” nil piñapäcuyalcan. Chaynu niptinpis aśhwanpalämi masta ayaycaćhacayalcämun: “¡Mandacü Davidpa Caśhtan Caćhamuśhan Salbacü, Taytalláy! ¡Llaquipaycälillämay-ari!” nil. 32Chaymi Jesus śhaycuycul aplacunäta ayalcul tapula: “¿Imallactam nipäculanqui?” nil. 33Niptinmi aplacunaca: “Taytay, ñawilläta quićhaycälillämänayquitam muná” nin. 34Chaymi Jesus llaquipaycul ñawincunacta yataycula. Yataycullaptin-pachalla ñawincuna quićhacacüluptinmi Jesusta atipäcula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\