San Mateo 21

1Chaypïtam Jerusalenman Jesus ñaćhapaycuyalcälaña. Chaymi Ulibus ulüćhu Betfage malcap sircascanman ćhaycälil, ishcay yaćhapacünincunacta caćhala cay nil: 2“Cay chimpa malcallaman lipäcuy. Chayćhümi juc aśhnu wawintin watalayäta talipämunqui. Chayta pasquilcul caymanmi puśhapämunqui. 3Pipis imactapis nipäcuśhuptiqui'a: ‘Duyñümi munan. Ña'ascallamanmi cutichipämuśhä’ nil nipäcunqui” nin. 4Caynu lulala willacü Isaias unay isquirbishanca lulacacünanpämi. Chayćhümi nin: 5“Jerusalenćhu chulilläcunacta willaycäliy: ‘Licapäcuy, Mandäniqui mana nunatucüśhallam juc malta aśhnullaman sillacuśha śhayämun’ ” nil. 6Chaymi chay yaćhapacünincuna pay mandaśhantanülla lulapäcula. 7Chaymi malta aśhnuchäta mamantinta puśhalcul müdanancunawan carunalcäliptin Jesus sillacula. 8Chay achca-achca nunacuna atipäcuśhancunapïmi waquinnincuná catacunta lluśhtilcälil lishan caminuman alawayninwan maśhtapäcula. Waquinnincunañatacmi palmïra jaćhap pallaynincunacta cuchulcul maśhtapäcula. 9Chay ipanta puntanta lï nunacunämi bïbaśhtin alawapäcula: “¡Cawsachun Davidpa caśhtan śhamüca! ¡Cawsachun Diosninchicpa pudirninca! ¡Cawsachun imaycamapis!” nil. 10Chaynu jinaśhtin Jerusalenman yaycüluptinmi llapa nunacunaca tapunacücuyalcan: “¿Pitan cay nunaca?” nil. 11Nipäcuptinmi: “¡Jesusmari! ¡Galileap Nazaret malcanpi Diospa willacünincämá!” nin. 12Chaypïmi Jesus Diospa chuya wasinpa patyunman yaycul lantinacuyalcäcunacta talïlun. Chaymi illaywan cambiäcunap mïsancunactapis paluma lanticücunap täcunancunactapis ticlaypa-pawalcul waśhaman lluyta alapacämun. 13Jinalculmi nila: “Diospa shiminćhümi ‘Ya'ap wasí can'a ya'allawan limana wasim’ nil niyan. ¡Chaychun amcuna suwacunap maćhayninman muyülälichinquiman!” nil. 14Chayćhümi aplacuna wishtucuna Jesusman aśhuycäliptin lluy sänachila. 15Chay patyućhu lluy walaśhchacunapis ayaycaćhaypanuy “Mandacü Davidpa chulin altuman juluśha cachun” nipäcula. Ñatac puydï sasirdüticunäwan, camachicuyta yaćhachicücunaca caycunacta uyalilmi, jinaman ishyäcunätapis sänachishanta licalmi śhun'unpis sumä-sumäta timpucuyan. 16Chaymi Jesusta nipäcula: “Uchuchäcunaca äśhaycaćhapäcuśhanta ¿manachun uyalinqui imatá?” nil. Niptinmi: “Aw, uyaliyämari. ¿Manachun caycuna pasananpïta lïgipäculanqui Diospa shiminćhu ima nishantapis? Chayćhümi: ‘Am'a alawäśha canqui ñuñuyä uchuchäcunap shiminwanmi’ nilmi niyan” nila. 17Nilculmi chay nunacunäta caćhaycul Betania malcäta licula chay tuta quïdacunanpä. 18Chay wäla aspi-aspilla Jerusalenman cutiyämuptinmi Jesusta micanälun. 19Chaymi caminu-lädunćhu ïgus lantacta licälul aśhuycuptin nï licachipäpis ćhulañächu. Chaymi chay ïgusta nila: “Cananpïtá pasaypi manañam wayunquichu” nil. Nilcuptin-pachallam chay lantaca lluy chaquïla. 20Chaynu lulacäśhanta licalculmi yaćhapacünincuna licapayllaman camäśha Jesusta tapupäcula: “¿Imapïtan cay lantaca juclla chaquïlun?” nil. 21Niptinmi nila: “Rasunpa mana ishcayyällal Diosman chalapaculcaptiqui'a, manam cay lantawan lulaśhäcunällachu lulaśha canman. Sinu'a cay ulüta ‘Caypi aśhucuy lamar ćhawpiman’ nipäcuptiquipis, nishayquimannümi lulaśha can'a. 22Chaynümi Diosman sumäpa chalapacul mañacul'a, llapa mañacuśhayquita ćhasquipäcunqui” nil. 23Chaypi Diospa chuya wasinman ćhaycul Jesus yaćhayächiptinmi, puydï sasirdüticunäwan, prinsipal yaśhacuna aśhuycälil nipäcula: “¡¿Mayantucultá cayćhu lulaycaćhayanqui?! ¡¿Mayantá cayta lulanayquipä ćhulaśhulanqui?!” nil. 24Niptinmi nila: “Má, ya'actapis nipämay: Juan bawtisananpä ¿pitan caćhamula? ¿Dioschun icha nunacunällachun? Niycälimaptiqui'a ya'apis nishayquim mayanpa mandacuyninwan cayta lulaśhätapis” nil. Chaynu niptinmi quiquin-pula ninacücuyalcan: “ ‘Diosmi caćhamula’ niptinchic'a ‘¿Imapïtan-nila mana chalapaculcälanquichu?’ nilćha nimäśhun. 26‘Nunallam’ niptinchic'a, cayćhu cä nunacunäćha sumä imactapis lulämachwan Juanta Diospa willacüninpälä licayalcal'a” nin. 27Chaynu ninaculculmi: “Manam yaćhapäcüchu, taytay” nin. Niptinmi Jesuspis: “Chayurá ya'apis manam mayan caćhamäśhantapis willapäcuśhayquichu. 28“Má ¿imanipäcunquitan? Juc nunash ishcay chuliyu cala. Chay jucnin chulinta ayalculshi ‘Canan'a ćhaclanchictari liy lulamunayquipä’ nin. 29Niptinshi chulin: ‘Ya'a manam lïmanchu’ nila. Nilcuśhanpïshi allinta tantiapaculcul awnil licula. 30Chaynütacshi chay juc chulintapis nimula linanpä. Chayñatacshi: ‘Ari papay, canallanmi lishä’ nila. Chaynu nilculpis manash liñächu. 31Chayurá taytan munaśhantanuy ¿mayannintan lulala?” nin. Niptinmi sasirdüticunaca: “Punta nishan chulinmi” nipäcula. Niptinmi Jesus: “Rasunpa, chay ipanchä alcabäla mañäcunäwan jucnin jucnin umricunawan cacü walmicunämi Diospa gubirnunman amcunapïpis puntacta yaycapäcun'a. 32Chay Bawtisä Juan śhamulmi yaćhachipäcuśhulanqui Diospa munaśhanmannuy imanuypa cawsapäcunayquipäpis. Chaynu willayalcäśhuptiquipis amcuna manam chalapaculcälanquichu. Chay alcabäla mañäcunäwan, chaynu anla walmicunämi ichá chalapaculcäla. Amcunañatac masqui caycunacta ñawiquiwan licayalcalpis mana chalapaculcälanquichu, nïtac lulayniquicunapïpis wanaculcälanquichu. 33“Uyalipämay caytapis: Juc alli cäniyu nunash cala jatun ćhaclayu. Paymi chay ćhaclanćhu übacta plantalcul manyanta lluy inćhäla. Chayshi übacta apchichinanpä juc püsucta lulala, chaynütac täpachinanpäpis chucllachäla. Caynu lluy listucta lulalculshi nunacunaman partïda uycul calu malcacta licula. 34Ñä cusicha timpu ćhämuptinshi, nunancunacta caćhamula partinta cusichananpä. 35Ćhäläliptinñatacshi chay nunacunaca lluy chalalcälil, waquintá ma'alälila, waquintá wañülächila, waquinnintañatac lumiwan tamshälälila. 36Chaynu jinämuptinshi chay duyñuca mas achcactaña caćhala. Jinaptinpis chay nunancunaca chaynüllash paycunactapis lulälälila. 37Chayshi ‘Chulïtañari caćhaśhä; paytá allinpaćh licapäcun'a’ nil caćhala. 38Chay ćhämuptinshi, partïdaśhan nunacunaca limanacucuyalcan: ‘Cay chulinpäćhá caycuna quïdan'a. Wañüchishun cay tücänin ya'anchicwan quïdananpä’ nil. 39Chayshi duyñup chulinta chalalcälil, ćhaclanpi waśhaman aysalcälil chayćhu wañuchipäcula. 40Jinäläliptin ¿má, imanan'atan chay ćhaclap duyñun?” nil tapula. 41Niptinmi: “Mana uchucllapis llaquipayculćha chay pasaypi nunacunäta lluy wañüchin'a. Jinalculćha juc allinnin nunaman uycun'a, pay imaypis partinta uycunanpä” nipäcula. 42Nipäcuptinmi Jesus: “Amcuna ¿manachun uchucllapis lïgipäculanqui Diospa limayninćhu limaśhanta: ‘Wasi luläcuna jalutacuśhan lumim mas allin puydï chaläninmanlä muyüla. Chay quiquin Tayta Dios lulaśhanpïmi licapayllaman camaśha cayalcá’ nil? 43“Chaymi Tayta Dios gubirnunćhu caycälinayquita amcunapi ućhilcul juc allin milachïcunäman uycun'a. 44Ñatac pipis chay lumiman ćhäcá, quićhacacülun'am. Ñatac chay lumica mayanpa janäninmanpis ćhaptin'a lluymi ñutucacülun'a” nin. 45Ñatac chay puydï sasirdüticunawan fariseocunämi tantiälälila Jesus chayman tinculcachil paycunapi limaśhanta. 46Chaymi chalachiyta munapäculpis nunacunaca Diospa willacüninpä licayalcaptin manchaculcal mana imanaytapis atipapäculachu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\