San Mateo 25

1“Chay muyuncunaćhu Diosninchicpa gubirnun'a can'a ćhunca wamlacuna acchin apticüśha casamintuman linanpä casaracücäta alcäcänümi. 2Chay picha wamlacunämi lucla-cama capäcula; chay juc picha wamlacunäñatacmi tantiayniyü-cama capäcula. 3Chay luclacunämi ash asaytillantawan michïrunta apapäcula. 4Chay tantiayniyu wamlacunäñatacmi ichá juntay-juntay asaytiyüta michïrunta apapäcula. 5Chay casaracüca manalä ćhäcälimuptinmi puñuy aysäläliptin puñülälin. 6Chaynu puñulcaptinmi ćhawpi tutanuy ayaycaćhacayämun ‘¡Casaracüca śhacayämunñam! ¡Yalapämuy ćhasquipäcunayquipä!’ nil. 7Niptin-pacham śhalcacalcälil acchincunacta lluy allichäcuyalcan. 8Chaymi chay lucla wamlacunaca nipäcula juccunäta: ‘Asaytiquicta laquipaycälillämay; michïrümi wañucalpuyällanña’ nil. 9Niptinmi: ‘Manam camamachwanchu ampäwan'a. Aśhwanpa lantimü licäläliy’ nin. 10Chaynu lantï liculcäśhancamam casaracüca ćhämuptin chay picha tantiay-sapacunaca lluy cumpañänincunactawan liwshil yaycacaycälilaña casamintüman. Jinaptinmi puncüpis lluyña wićhacämula. 11Chaynüman chay picha ćhälälimulmi ‘¡Taytay Taytay, quićhallämay-ari!’ nicuyalcan. 12Niptinmi ‘Rasunpa ¿mayanćha caculcanquipis? Manam ya'a lisicchu’ nimula. 13Chaynümi amcunapis musyat-musyat capäcunayqui. Manamá amcuna yaćhapäcunquichu imay muyun, nï imay üra cutimunätapis. 14“Chaynütac Diospa gubirnun'a juc nuna juc-lädu nasyunta licunanpä llapa nunancunacta ayalcachil lluy illayninta licaycunanpä aypuycücänümi cayan. 15Má, unayshi tincüninman-cama uycula jucninta picha walanga illayta, jucnintañatac ishcay walangacta, jucnintañatac walangallacta. Jinalculshi biäjicta licula. 16Chay picha walangacta ćhasquï nunäshi chay illaywan nigusyal, chaynu picha walanga mastalä milächin. 17Chaynütacshi chay ishcay walangacta ćhasquïcäpis, ishcay walangamantac milächin. 18Chay walangallacta ćhasquïcäñatacshi ichá illay uśhancäta juc ućhcucta lulaycul pampälun. 19“Chaypïtash chay patrunnin una-unaypïtalä cutïmul nunancunacta watucula illayninta licaycunanpä. 20Chayshi picha walangacta ćhasquï nunan picha walanga milayniyüta apapacüśha śhalcamul: ‘Taytay, picha walanga umäśhayquita picha walanga masmanmi milachillá. Cayllá’ nil uycula. 21“Niptinshi: ‘¡Allinmi! Am'a allin chalapacuna nunamá cañanqui. Ash uśhäcällactapis tincüninman licaycuśhayquipam canan achcactalä maquiquiman ćhulaycamuśhä. ¡Canan yaycamuy ya'awan cusca cushisha canayquipä!’ nin. 22“Jina ipanmanñatacshi ishcay walanga ćhasquïcäpis ćhaycamul: ‘Taytay, ishcay walanga umäśhayquita ishcay walangamantacmi milachillá. Cayllá’ nil uycula. 23“Niptinshi: ‘¡Añalláw! Am'a allin chalapacuna nunamá cañanqui. Ash uśhalläcätapis tincüninman licaycuśhayquipam canan achcactalä maquiquiman ćhulaycamuśhä. ¡Canan yaycamuy ya'awan cusca cushisha canayquipä!’ nin. 24“Jinamanshi walangallacta ćhasquïca ćhaycamul: ‘Taytay, chalat-chalatyayä nunamá am cañanqui. Mana talpucuśhayquipïmá cusichacunqui. Mana wacacuśhayquipïmá pallacunqui. 25Chaymi manchacuypïta illay umäśhayquita pampäman lluy pacälá. Cay-ari cay illayniqui’ nila. 26“Niptinshi: ‘¡Ima-nilä pasaypi illa nunam cañanqui! Mana talpuśhäpi cusichaśhäta yaćhayal'a, mana wacacuśhäpi pallaśhäta yaćhayal'a 27¿manachun cay illaynïta bancuman ćhulaycämunquiman cala cutimul milayniyüta ćhasquinäpä?’ nila. 28Nilculshi chayćhu cäcunäta nila: ‘Cay walanga uywaśhan illaycäta quitalcul, chay ćhunca walangayücäman uycuy. 29Caynu achca cäniyücunämanćha masta uycuśha can'a. Ash cäniyücunallactañatacćha ichá ash cällantapis quitalpuśha can'a. 30Cay mana bälï nunätá waśha tutapäcäman-ari wicapäluy. Chayćhüćha awćhun'a quiluctapis lawćhićhicyachishtin’ nil. 31“Chaynütac ya'a Rasun Nunap Chulinca lluy anjilnïcunap ćhawpinćhümi sumä munayniyu cutimuśhä. Jinalculmi mandanäpä täcunäcäman taycuycuśhä jinantin pachäpi nunacunäta juntuycamunäpä. Chayćhümi uwish michï capishcunäta japä laquïcänuy, ya'apis nunacunäta laquishä. 33Uwishcunätam allïnï-läduman; capishcunätañatacmi ichünï-läduman. 34Jinalculmi sumä mandacüca caynïwan allïnïćhu cäcunäta nishä: ‘Taytäpa śhun'unpa cäcuna, śhapämuy. Cay pacha allaycuśhanpi unanchaycapäcuśhuśhayqui mandacuynïman yaycapämuy. 35Micuypi cayaptïpis uycälimälanquim. Yacupi puliyaptïpis chacchaycälimälanquim. Pulicü nunanuy puliyaptïpis jamaycälichimälanquim. 36Müdanapi palpüśha cayaptïpis müdalcachipämälanquim. Ishyayaptïpis watucaycälimälanquim. Carsilćhu wićhalayaptïpis licaycüní śhapämulanquim’ nil. 37“Niptïmi chay allïnïćhu cäcunaca nipäman'a: ‘Taytay, ¿imaytan micuypi cayaptiqui uycälilac, yacupi cayaptiqui chacchaycälilac? 38¿Imaytan pulicü nunactanuy lical, jamaycälichilac? Müdanapi yalüśha cayaptiqui ¿imaytan uycälilac? 39¿Imaytan ishyäta ütac carsilćhu wićhalayäta lical śhapämulac?’ nil. 40“Nipämaptinmi nishä: ‘Rasunpa mayanllan nunalläta masqui licaytapis mana munaśhacunällacta uyculpis, ya'a quiquïtamá uycälimälanqui’ nil. 41“Ñatac chay ichünïćhu cäcunätañatacmi nishä: ‘¡Pasaypi nunacuna, ñawïpïta chincapäcuyña Satanaśhpäwan atïnincunapä lulaśha mana camacaycü nina waläcäman! 42Micuypi cayaptïmi mana uycälimälanquichu. Yacupi cayaptïmi mana chacchaycälimälanquichu. 43Pulicü nunanuy puliyaptïmi mana jamaycälichimälanquichu. Müdanapi palpüśha cayaptïmi, mana müdalcachipämälanquichu. Ishyayaptïpis, carsilćhu wićhalayaptïpis licaycüllapis śhapämulanquichu’ nil. 44Niptïmi nipäman'a: ‘Taytay, ¿imaytan micanäśhacta, yacunäśhacta, pulicü nunanuy puliyäta licapäculac mana uycälinacpä? ¿Imaytan müdanannäta, ishyayäta ütac carsilćhu wićhalayäta licapäculac mana yanapaycälinacpä?’ nil. 45Nipämaptinmi nisha: ‘Rasunpa mayanllan nunäta masqui un'aśhacunallacta mana uyculpis, ya'a quiquïtam mana uycälimälanquichu’ nil. 46Chayćhümi chay nunacunaca wiñay simpri mućhuycachishancäman lipäcun'a. Cay allin luläcunañatacmi ichá wiñay simpri allin cawsaycäman lipäcun'a” nin.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\