San Mateo 26

1Chaynu lluy nilculmi Jesus yaćhapacünincunacta: 2“Yaćhapäcuśhayquinüpis ishcay muyunllañam Egiptopi Libracuśhanchic fistapä cacuyan. Chayćhümi Rasun Nunap Chulincäta puydïcunap maquinman ćhulaycamaptin chacatapäman'a” nin. 3Ñatac chay muyuncunapä puydï sasirdüticunawan, yaćhachicücunawan prinsipal yaśhacuna juntunaculcäla sasirdüticunap sumä puydïnin Caifaspa canancäman. 4Chayćhümi limanaculcäla Jesusta artiwan chalalcälil wañuchipäcunanpä. 5Ñatac: “Fista muyuncäćhu'a manam lulachwanchu; yan'almi nunacunaca lluy chäcunacälälinman” ninaculcan. 6Ñatac Betania malcäćhu “lipra-sapa” nipäcuśhan Simonpa wasinćhümi Jesus micuyalcäla. 7Chaymanmi juc walmi śhamuñä caćhi lumipïtanuy uchuy butïllachaćhu sumä ćhaniyu pirfümicta apacuśha. Chaytam Jesuspa umanman jillpuycula. 8Chayta licälälilmi yaćhapacünincuna rabyälälil: “¿Imapätan cay-chica ćhaniyüta yan'al pampapä jinayanqui? 9Aśhwanpam allinćhu lanticulcul lluy wacchacunacta aypuycuchwan cala” nil ñaćha millpälälinpis. 10Chaynu nipäcuśhanta tantiälulmi Jesus: “¿Imapïtan cay walmïta rabyachipäcunqui? Cay lulaycuśhanwan allincätam lulaycun. 11Wacchacunacá imaypis amcunawanläćha capäcun'a. Ya'am ichá ash muyuncunallaña amcunawan caycuśhä. 12Cay jillpuycamäśhanwan pampacuynïpäñam alistayäman. 13Rasunpa, allin willacuyta jinantin may pachäćhu willacuśhancunaćhüpis, cay walmi lulaśhanpïpis yalpaśham can'a” nila. 14Chay ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunapïta Judas Iscariotiñatacmi puydï sasirdüticunäman cürrilcul: 15“¿Aycactam uycälimanquiman Jesusta maquiquiman ćhulaycamuptí?” nila. Niptinmi paycuna quimsa ćhunca illayta unanpä limalicälälin. 16Chay-pachapïmi Judas ashila maycäćhu imanuypa chalaycachiytapis. 17Chay Mana Libadürayu Tanta Fistap allaycuyninćhümi yaćhapacünincuna Jesusman aśhuycälil: “¿Mayćhümi alistapamuśhä cumbiducta micunanchicpä?” nipäcula. 18Niptinmi: “Cay malcaćhu nunaman lil: ‘Yaćhachicücämi: “Üräćhüñam cacuyá. Wasiquićhu cay fistap cumbidunta yaćhapacünïcunawan lulapäcuśhä” ’ nil nimuy” nila. 19Niptinmi yaćhapacünincuna nishantanülla lulaycälil cumbidupä alistapämula. 20Tuta ćhämuptinñatacmi Jesus ćhunca ishcayniyu yaćhapacünincunawan mïsaćhu micapäcula. 21Chayćhümi: “Rasunpa jucniquim ipanchapämanqui” nin. 22Niptinmi sumä llaquicälälisha tapucuyalcan: “Taytay, ¿ya'achun icha cayällá?” nil. 23Jesusñatacmi: “Ya'awan cusca micücälämá ipanchaman'a” nila. 24Nishanpïmi: “Ya'a Rasun Nunap Chulincäpi isquirbishancämi lulacacun'a. Ñatac ¡imanuylä can'a chay ipanchamäcá! Aśhwanpaćh mana näsimuptinpis mas allin canman cala” nin. 25Ñatac ipanchananpä cä Judaspis: “Yaćhachicü taytay, ¿ya'achun icha calläman?” nin. Niptinmi: “Quiquiquimari nicuyanqui” nin. 26Chay micapäcuśhanćhümi Jesus tantäta apticulcul Diosta sulpayta ucula. Chaypïta partilcul yaćhapacünincunaman uycula: “Caymi aychá; micapäcuy” nil. 27Chaynütacmi bïnüta apticulcul Diosta anradisiculcul, paycunaman uycula: “Caypi lluypis upyapäcuy. 28Cay jićhaśha yawarnïwanmá muśhü limalicuśhäta tacyalpachishä llapa juchacuna pampachäśha cananpä. 29Ñatac cay bïnucta manañamá mallilcuśhächu Taytäpa gubirnunćhu amcunawan cusca muśhü bïnucta upyananchiccama” nin. 30Chaypïtam taquicunawan alawapäcuśhanpi Ulibus nishan ulüta liculcäla. 31Chayćhümi Jesus: “Cay tuta japalläta caćhayculmi lluy jitälälimanqui isquirbïshaćhu nishanmannuy: ‘Uwish michïninta wañüchiptïmi uwishcunaca lluy chi'ilun'a’ nil. 32Ñatac śhalcämulmi amcunapïpis puntactalä Galileaman lishä” nila. 33Niptin Pedroñatacmi: “¡Masqui lluy jitälälishuptiquipis ya'a manamá imaypis caćhaycuśhayquichu!” nicuyan. 34Niptinmi Jesus: “Rasunpa cay tuta manaläpis wallpa wa'amuptinmi quimsactaña am ipanchämanqui” nin. 35Niptinmi: “¡Masqui anwan cusca wañuná captinpis manam ipanchaśhayquichu!” nicuyan. Chaynütam llapan yaćhapacünincunapis nicuyalcan. 36Chaypïtam Getsemaní nishanman lipäcula. Chayćhümi Jesus yaćhapacünincunacta nila: “Taytäwan limaśhäcama cayllaćhu-ari täcaycälichcay” nil. 37Chayman Pedroctawan, Zebedeop ishcaynin chulinta puśhayaptinmi sumä llaqui chalälun: 38“Wañucüpä śhun'unnümi śhun'ú llaquicüśhaña cacuyan. Cayllaćhu-ari lichcat-lichcat capäcuchcay” nil. 39Chaypïta mas puntascaman lilculmi lawacaculcul ruygacula: “Taytay, cay sumä ćhacćhä-yupay ñacaycunäpi munal'a julaycallämay. Amatac-ari ya'a munaśhänu'a lulacächunchu, sinu'a ampïtaćh imanuypis can'a” nil. 40Chaypïta caśhan cutimunanpämi yaćhapacünincuna puñuywan aysachicüśha cayalcäñä. Jinalmi Pedrocta: “¿Manachun juc ürallapis ya'awan cusca licchat-licchat cayta atipälanqui imamá? 41Licchat-licchatllari Diosninchicta ruygaculcay cay śhamü llaquicuycunäćhu callpawan śhaycapäcunayquipä. Śhun'uyqui allin lulayta wañupacuyaptinpis aychayquimá mana callpayu” nin. 42Chaypi yapa cutilculmi mañacula: “Taytay, cay pasanäcäpa pasanä captin'a jinari lulaśha cachun” nil. 43Yapa cutimulpis caśhan puñuywan aysachicüśha aywićhyayalcätam talïlun. 44Chaynu quimsa cutićhu cutilculmi Diosta mañacun punta nishancänülla. 45Chaypi yaćhapacünincunaman cutimulmi: “¿Jinallachun puñuycällaćhu cayalcanquiman, imatá? Rasun Nunap Chulincäta jucha-sapap maquincunaman ćhulaycamänan üraca ćhämunñamá. 46¡Śhalcapäcuyñari; ji'acaycayämunñam ipanchamänïca!” nin. 47Chaynu limayällaptinlämi yaćhapacünin Judas puydï sasirdüticunap, prinsipal yaśhacunap caćhaśhan achca nunancuna caśhpicunawan, ispädacunawan sumä armädu-cama ćhälälimun. 48Ipanchä Judasñatacmi yaćhachilaña “Muchaycuywan limaycuśhäcäta chalalcul aysapäcunqui” nil. 49Chaymi ćhämul-pacha Jesusman aśhuycul: “Taytalláy” nil muchaycul limaycula. 50Jesusñatacmi: “Lulanayquipä śhamuśhayquita lulaycuy-ari” nin. Nillaptinmi juccunaca lluy chalälälin. 51Jinaptinmi Jesuspa jucnin atïnin ispädanta jululcul puydï sasirdütip uyway nunanpa linlinta pasächin. 52Jinaptinmi Jesus: “Chay ispädayquita ćhulalänanman cutiycachiy. Mayanpis ispädawan pilyäcá chaywantacmi wañun'apis. 53¿Manachun tantianqui Taytäta mañacuptí canan-pacha anjilnincunacta walangantin walangantin mastalä licaycamänanpä caćhamunanta? 54Jinaptin'a, ¿imanuypatá isquirbishacunäćhu lluy pasananpä cäca lulacacunman?” nila. 55Nilculmi chay juc nunacunäta: “¿Ya'a suwachun imam calá caynu caśhpiqui ispädayqui aysacälälisha puśhapämänayquipä? Walan-walan Diospa chuya wasinćhu yaćhayächiptïpis manatac chalapämälanquichu. 56Ñatac canan'a Diospa unay willacünincunap isquirbishanćhu nishanmannuy lulacacunanmi” nila. Niyällaptinmi japallanta caćhaycul llapa yaćhapacünincuna ayiculcäla. 57Chay puśhäcunämi puydï sasirdüti Caifaspa canancäman Jesusta ćhälächin. Chayćhümi camachicuyta yaćhachicücunaca, prinsipal yaśhacuna juntunacüśha cayalcäñä. 58Pedroñatacmi calullapi atila puydï sasirdütip canancäpa patyuncama. Chayman yaycucuyculmi täpä wardiacuna canancäćhu taycucuycul “¿Imanälälin'aćh?” nil licapäla. 59Wasi lulićhüñatacmi sasirdüticunäwan lluy Cunsïjup puydïnincuna ima mana allintapis ashiycälila Jesus wañuchisha cananpä. 60Jinaman juc nunacuna tumpacuyalcaptinpis manam imactapis talipäculachu. 61Chaypïtam ishcay nuna ćhaycamul: “Cay nunam nin ‘Diospa chuya wasinta tunilcul quimsa muyunllactam śhalcächimümanpis’ nil limañä canpis” nipäcun. 62Chaylämi puydï sasirdütica śhalcuculcul Jesusta: “¿Manachun limalinqui, caynu cäraycuyäśhuptiquipis?” nin. 63Niptinpis Jesus'a manam imactapis limalilachu. Chaymi puydï sasirdütica: “Cawsä Diosninchicpa puntanćhu rasuncäta niycamay. ¿Amchun Diospa Caćhaśhan Chulin Salbacüca cayanqui?” nin. 64Jesusñatacmi: “Aw, nishayquinümi. Jinamanmi Sumä Munayniyu Diosninchicpa munayninwan mandayätapis, chaynütac janay pachäpi pucutaypa ćhawpinćhu Rasun Nunap Chulinca śhayämütapis licapämanqui” nin. 65Niptinmi puydï sasirdütip śhun'un sumä-sumä timpucuyaptin müdananta laćhyacuyan: “¡Cay nishancäwan Diosninchictam jalutacuyan! ¿Ima mastañam pï niycamänanchictapis munaśhun? Uyaliyalcanquiñamari quiquin shiminwan jalutacuśhanta. 66¿Imanipäcunquimá?” nil. Paycunañatacmi: “Aw, juchayümi. Wañuchisha cachun” nil nipäcun. 67Chayćhümi cärancunaman tuwapapäcula, tacaypa camacapäcula. Waquinnincunañatacmi burlapaśhtin cäraćhü-cama lapyapäcula: 68“Chayurá Salbacü, má, niycälimay, mayannïshi tacapäcuñac” nil. 69Chaynu lluy pasayaptinmi Pedroñatac chay patyullaćhu täcuyaptin juc uyway walmi aśhuycul: “Galilea-lädu Jesuswan pulï-ari ampis cayanqui ¿aw?” nin. 70Niptinmi lluypa puntanćhu: “¿Mayanpïćha limacunquipis?” nin. 71Nilculmi puncu-läduman liyaptin juc walmipis licalcul lluyta nicuyan: “Caypis Nazaret-lädu Jesuswan pulï-ari” nil. 72Chayćhüpis yapam: “¡Dios'a yaćhayanmi chay nunäta mana lisishäta!” nil nicuyan. 73Chay unascapïtá waquincuna Pedroman aśhuycul: “Am'a rasunpa jucnin puliwshï-masinćha canqui. Galilea nunäpanüllam limacuyniquipis cañä” nicuyalcan. 74Niptinmi Pedro janay pachätapis ñaćhaña ishpicuyan: “¡Manam chay nunacta lisïchu! ¿Pićh cacunpis?” nil. Chaynu niyällaptinmi wallpa wa'amun. 75Chayćhümi Pedro yalpälun Jesus: “Quimsa cutictañam ipanchämanqui wallpa wa'amunanpá” nil nishanta. Chaymi chaypi yalulcul llaqui-llaquicta wa'acuyan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\