San Mateo 27

1Chay wälam llapa puydï sasirdüticunawan, prinsipal yaśhacuna limanacälälin Jesusta imanuypa wañuchipäcunanpäpis. 2Chayćhümi maquinta ćhänaycul puśhapäcula Roma nasyunta mandawshï Poncio Pilatop maquinman ćhulaycamü. 3Ñatac ipanchä Judas, Jesus wañuchisha cananpä yaćhälulmi śhun'unpis cuchillu tucsïshanüña cacuyan. Chaymi quimsa ćhunca illay ćhasquishancätapis prinsipal yaśhacunaman, puydï sasirdüticunaman cutiycachila: 4“Mana juchayu nunacta chalaycachishäwan juchactam lulälú” nil. Niptinmi “Chay'a ¿imam ucalcäman ya'acunactá? Am chayta licacuy” nin. 5Niptinmi Diospa chuya wasinpa lulïninman illaycäta chapiycul pasacun cuncapi walcaculcul si'icäcunanpä. 6Chayćhu puydï sasirdüticunam chay illaycäta pallalcälila: “Camachicuyca manañam cunsintimanchicchu yawar jićhachiypa illaynin Diospa wasinpa caycunanpä” nil. 7Chaymi limanaculcul “Wacuy luläcäpa” nishan ćhacläta chay illaywan lantïlälila pulicücunaca pampaculcänanpä. 8Chaymi chay ćhacla canancamapis “Yawar Ćhacla” nisha. 9Caynu lluy lulacacüla Diospa unay willacünin Jeremias: “Israelcunäpi quimsa ćhunca illayman payta ćhaninchaycuśhanwanmi 10‘wacuy luläcäpa ćhaclan’ nishanta lantïlälin, quiquin Dios nimäśhanmannuy” nil nishanca. 11Ñatac Jesusta chay mandä Pilatoman ćhächiptinmi: “¿Chayurá amlächun Israelcunäpa sumä mandänincälä cacuyanquimanpis?” nin. Niptinmi: “Anmá niyanqui” nin. 12Chayćhu puydï sasirdüticuna, prinsipal yaśhacuna Jesusta juchachäcuyalcaptinpis, pay'a manam imallactapis limalilachu. 13Chaymi Pilato: “¿Manachun caynu juchachaycälishuśhayquita uyalinqui, imamá?” nin. 14Niptinpis manam imallactapis limalilachu. Chaymi Pilatopis licapayllaman camälun. 15Ñatac watan-watan cay fistaćhu'a wićhaläcäpi nunacunaca jucnin aclaycuśhancätam mandäca caćhaycunan cala. 16Ñatac chayćhümi wićhalayäla sumä lisisha lisisha Barrabas nuna. 17Chaymi nunacunaca juntunacälälimuptin Pilato tapula: “¿Mayannintatá caćhaycüśhä? ¿Barrabastachun icha ‘Salbacüca’ nipäcuśhan Jesustachun?” nil. 18Chay Pilato tantiälañamari yan'al ćhïnicuypïta maquinman ćhulaycamuśhanta. 19Jinaman'a chay cäraycunanćhu täcuyaptinmi walminpis jucwan willaycachimun: “Chay allin nunawan ama miticuychu. Cay tutam paypa janan juyucunacta suyñülüpis” nil. 20Ñatac chay puydï sasirdüticunawanmi, prinsipal yaśhacuna chayćhu lluy cäcunäta awnïlächin Barrabas caćhaycuśha cananpä, Jesusñatac wañuchisha cananpä. 21Pilatoñatacmi yapa tapun: “¿Ishcayninpïta mayannintatan caćhaycüśhä?” nil. Niptinmi yapañatac: “¡Barrabasta!” nicuyalcan. 22Chayćhu Pilato: “Chayurá ¿imanäśhätan ‘Salbacüca’ nishan Jesuswan'a?” nin. Niptinmi lluypis: “¡Chacatäluy!” nicuyalcan. 23Niptinmi Pilato: “¿Ima juchactatan cay lulälun?” nin. Niptinpis mas mastalämi jicutäcuyalcan: “¡Chacatäluy!” nil. 24Chaynu imaniptinpis mas-masta jicutäcuyalcaptinmi yacucta apalcachimul llapanpa ñawquinćhu: “Cay nunap wañuyninpi amcunaćh imanuypis caculcanqui; manam ya'a anlatacüchu” nil maquinta pa'acülun. 25Niptinmi llapa nunacunaca: “Aw, ya'acunam llapa chulintin imanuypis caculcäśhä” nin. 26Chaymi Pilato Barrabasta caćhaycächila; Jesustañatacmi ichá asutiwan camacaycachil ćhulaycula chacatäśha cananpä. 27Jinaptinmi cachacucunaca cuartilman puśhäluptin chayćhu llapan cunćhacaycälila. 28Chayćhümi Jesuspa müdananta lluy uśhtilcul jatun yana-nilä puca catacunwan ćhulälälin. 29Jinalculmi caśhapi curunacta lulalcälil umanman ćhulapäcula. Allï maquinmanpis bäractalämi chalälächinpis. Jinacalcälilmi puntanman un'ulacaycälil burlapapäcula: “¡Wiñaypä cawsachun Israelcunap mandacünin!” nil. 30Chaynütacmi tuwapapäculapis, chay quiquin bärawantacmi umaćhü-cama wipyapäculapis. 31Chay lluy imaymanacta burlacalcälilmi chay catacunta lluśhtilcälil caśhan müdananwan müdachipäcula. Jinalcälilmi waśhamanña julapämula chacatä puśhapäcunanpä. 32Chaynu yalacayächilmi tincülälin Cirene malcapi Simon nishan nunawan. Paytam munäta mana munäta Jesuspa curuśhninta śhawachipäcula. 33Chay Golgota nishanman ćhälulmi (Golgota ninan'a “uma tullu canan” ninanmi) 34bïnucta jayapnin-yupaywan tallüśhacta uycälälin. Ñatac Jesus mallilcul manam upyayta munalachu. 35Ñä chacatäśha cayaptinmi cachacucunaca chüsanaculcäla Jesuspa müdananta aypunaculcänanpä. 36Jinalculmi taycacaycälila täpapäcunanpä. 37Chay curuśhninpa umanmanñatacmi ćhuläla imapi wañuchisha caśhantapis cay niyäta: “Cay Jesusmi Israelcunäpa Mandäninca” nil. 38Jinamanmi wicninman cayninman ishcay suwacunacta chacatälälila. 39Chayninpa pasäcunäpis ñuquicaćhaśhtinlämi: 40“Am Diospa wasintapis tunilcul quimsa muyunllacta śhalcachïca cacuyal'a, quiquiquitari má salbacuy. Rasunpa Diospa Chulin cal'a má chaypi ji'alpamuy-ari” nil burlapapäcula. 41Chaynütacmi puydï sasirdüticunäpis, camachicuyta yaćhachicücunäpis, fariseocunäpis, prinsipal yaśhacunäpis burlapapäcula: 42“Juccunactá salbätucul-ari, canan maytá quiquin atipanchu. Rasunpa Israel malcanchicpa mandäninchic-ari, má, ji'alpamuchun-ari quirinanchicpä. 43‘Diosman chalapacümi’ nin-ari; má canan-ari salbaycuchun rasunpa chalapacuptin'a. ¿Manachun ‘Diospa Chulinmi cá’ nil-ari niyämanchicpis?” nil. 44Chaynütacmi lädunćhu chacatäśha suwacunäpis ruydupapäcula. 45Ñatac jinantin pachaca ćhawpi muyunpi aśhta tardi mishquipay üracama lluy tutapälun. 46Chay ürallatacmi sumä callpawan Jesus: “¡Elí, Elí, lama sabactani!” nila. (Cay ninan'a “Dioslláy, Dioslláy ¿imapïmi caćhaycamanqui?” ninanmi.) 47Chay uyalïcunämi waquinnin'a nipäcula: “Diospa unay willacünin Eliastaćh ayayan” nil. 48Chayürallatacmi waquinnin pasacun millwacta wilu caśhpiman wataycul ćhacćhä bïnuwan chapuycamul śhu'uycachinanpä. 49Waquinnincunañatacmi: “Jina cachun. Má, Elias śhamun'achuśh salbaycunanpä” nipäcula. 50Chayćhu Jesus callpa-callpawan yapa apalcaćhalculmi pasacalpula. 51Pasacalpullaptinmi Diospa chuya wasinćhu sumä chuya cäcäpa lacta-lacta curtïnan quiquin ćhawpipi laćhyälun. Jinantin pachäpis śhaśhälunmi, wancacunapis wäćhälunmi. 52Nïchucunäpis lluymi quićhacacülun; Diospa wañüśha willacünincunapis achcam śhalcatityämun. ( 53Chay Jesuspa śhalcamuśhanpa ipanta Jerusalenman yaycapäcuptinmi achca-achca nunacuna licaycälila.) 54Ñatac Jesusta täpäcunäwan puydïnin lluy pachacuycunawan ima pasaśhantapis licapäculmi sumä-sumä manchalicälälisha: “Rasunpamá Diospa Chulin pay'a cañä” nipäcula. 55Ñatac Jesusta Galileapi yanapaśhtin puliwshïnin walmicunäpis calullapïmi licapapämula. 56Paycunaćhu cayalcäla: Magdala malcapi Maria, Jacobopwan Josëpa maman Mariapis, Zebedeocunäpa mamanpis. 57Ñä aspicalpuyaptinñam Arimatea-lädupi sumä cäniyu José nishan ćhämun. Paypis Jesuspa atïninmi cala. 58Paymi Pilatoman mañacamü lila “Taytay, cay ayäta pampalpamulläśhä” nil. Chayćhu Pilato awnilcuptinmi 59sumä ćhaniyu lïnu nishan puchcapi lulaśhan chuya säbanawan ayäta pitwilcul 60quiquinpa a'aćhu ućhcuchishan muśhü maćhayman chutaycula. Chaypïtam jatun palta uylu lumicta cućhpaycachil wićhaycachila. Jinalculmi licula. 61Ñatac Magdalapi Mariawan juc Mariam ichá chay maćhaypa chimpallanćhu täcapayalcäla. 62Chay walantin, warda muyuncäćhu, puydï sasirdüticunäwan fariseocunämi Pilatoman lipäcula: 63“Taytay, cay artishca cawsayal-lämi ‘Quimsa muyunpïtam śhalcamuśhä’ nishanta yalpayanchic. 64Chaymi sumäta täpachimunayqui chay quimsa muyunca. Yan'al-lätac yaćhapacünincuna tutap chincalcachil, nunacunäta ‘Śhalcämunmi’ nil niyalcä imanman. Chaynu captin'a punta artinpïpis sumä piyurninlä cay cälunman” nipäcula. 65Niptinmi Pilato: “Allinmi. Cachacucunäwan-ari lipäcuy. Callpayquiman tincüta sumäta wićhaycälimul, täpaycälimuy” nin. 66Chaypïmi lilcälil la'ay-la'aypa wićhaycälil lluy unanchälälin. Jinalculmi chay cachacucunäta täpapäcunanpä caćhaycälälimun.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\