San Mateo 28

1Chay warda muyun pasäluptinmi, simänap allaycuynin muyun wälalla Magdalapi Mariawan juc Mariaca pampaläśhancäman lipäcula licaycamü. 2Chayćhu cayalcaptinmi Diosninchicpi juc anjil janay pachäpi ji'alpalcamul chay wićhaläśhan lumïta quićhaycüluptin cay pachäpis sumä śhaśhälun. Walmicunäñatacmi chay lumïćhu täcuyäta licälälin sumä räyunu chipyayäta müdananpis sumä laśhta-yupay yulä-yulä cayäta. 4Chayta licälulmi täpä cachacucunäpis sumä chucchucuyalcal wañuśha-yupay cućhpälälin. 5Walmicunätañatacmi anjilca: “Ama manchacalcämaychu. Chacatäśha Jesusta ashiyalcäśhayquita yaćhayämi. 6Pay'a manañam cayćhüñachu. Nipäcuśhuśhayquinümá śhalcämuśhaña. Chutaläśhancäman-ari licaycü śhapämuy. 7Canan yaćhapacünincunaman wayra lil: ‘¡Śhalcamuñämi! Tincuycälimunayquipämi Galileacta amcunapïpis puntacta lin'a’ ninqui. Caytam niycälinac cala” nin. 8Chaynu niptinmi manchapacüśha cayalpis, cushicüśhatac walmicunaca pasaculcan yaćhapacünincunacta willaycamü. 9Chaynu liyällaptinlämi Jesus: “¿Imanuyllam cayalcanqui mamacuna?” nil limaycun. Niptinmi walmicunaca ćhaquinta macallacaycälil alawapäcula. 10Payñatacmi: “Ama manchaculcaychu. Cuyaśhá yaćhapacünïcunacta willaycälimuy Galileaman śhapämul licaycälimänanpä” nin. 11Chay walmicunaca liyalcällaptinlämi, waquinnin täpä cachacucunaca malcaman cutiycul puydï sasirdüticunacta willaycälin lluy ima pasaśhantapis. 12Chaymi sasirdüticunaca prinsipal yaśhacunäman lila imacta lulapäcunanpäpis limanacamü. 13Chayćhümi chay täpä cachacucunäta alli-alli illayta uycälälin: “ ‘Tutap puñuyalcaptïmi yaćhapacünincuna śhalcamul suwälälimäñä’ nilmi nipäcunqui. 14Ñatac mandacüca tantiäluptin'a ya'acunam imanuypapis awnichipäcuśhä mana imallactapis niycälishunayquipä” nil. 15Niptinmi cachacucunaca illaycäta ćhasquiycälil, yaćhachishantanülla nipäcula. Ñatac cay casqui limaymi jinantin Israelcunäćhu canancamapis muyuyan. 16Chaymi ćhunca jucniyu yaćhapacünincuna Galileaćhu cä ulüman lipäcula Jesus nishannülla. 17Chayćhu payta licälälilmi alawapäcula; waquinnincunañatacmi ishcayyäśha cayalcäla. 18Paycunaman aśhuyculmi Jesus nila: “Tayta Diosmi maquïman ćhulaycamun cay pachäćhu janay pachäćhu ima cäcunätapis. 19Canan jinantin pachäćhu cä malcacunäman lil lluypis yaćhapacünïcuna capäcunanpä caminaycälimuy. Jinalcul bawtisaycäliy Tayta Diospa, Chulinpa, Chuya Ispiritup pudirnin cayniquiwan. 20Jinaman'a lluy yaćhaycälichishacta amcunapis yaćhaycälichiy cäsuculcänanpä. Ya'añatacmi ichá imaycamapis walan-walan amcunawan caycuśhä cay pacha camacänancama” nil.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\