San Mateo 4

1Chaypïtam Chuya Ispiritu chunyäninman Jesusta puśhala, chayćhu Satanaśh mana allinman palpuyta ñacachinanpä. 2Chayćhu Jesus tawa ćhunca muyun, tawa ćhunca tuta ayunayaptinmi micanäcuyäla. 3Chaynu cayaptinmi Satanaśh Jesusta nila: “Diospa Chulin rasunpa cayal'a, cay lumicunäta tantaman muyuchiy” nil. 4Niptinmi: “Isquirbisham cayan: ‘Manam tantallawanchu nunaca cawsanchic. Aśhwan Diospa lluy nimäśhanchiccämi cawsachimanchic’ nil” nila. 5Jinaptinmi Satanaśhca puśhala Jerusalenćhu Diospa chuya wasinpa chupquinman. Chayman ćhaycachilmi nila: 6“Diospa Chulin cayal'a, má, caypïta palpuy luliman. ¿Manachun Diospa isquirbishanćhu: ‘Diosmi anjilnincunacta anman caćhamun'a. Jinaptinmi maquinwan chalapäcuśhunqui, chay lumicunäman nï ćhaquiquipis jaluycunanpä’ nil niyan-ari?” 7Chaynu niptinmi: “Chaynütacmi Diospa isquirbishanćhüpis niyan: ‘Tayta Diosniquita munayniquiman'a ama jicutaychu’ nil” nila. 8Chaypïtam Satanaśh jatun ulup uma chupquinman puśhalcul jinantin malcacunäta lluy cänintinta licachila. 9Jinalculmi nila: “Lluy cay licaśhayquitam uycülucman, puntäman un'ulacuycul alawamaptiqui'a” nil. 10Niptinmi: “¡Wayra licuy Satanaśh! Diospa isquirbishanćhümi niyan: ‘Tayta Diosllayquita alaway; payllactatac sirbiy’ nil” nila. 11Niycüluptinmi Satanaśhca caćhaycüla. Jinaptinmi Diospa anjilnincuna Jesusta yanapä śhapämula. 12Ñatac “Bawtisä Juantam carsilcäman wićhälälin” nïta Jesus uyalïlulmi Galilea-läduman cutila. 13Chaymi Nazaretman ćhaycul ućhap manyan Capernaum malcaćhu yaćhamü licula. Chay cala Zabulonpa Neftalïpa caśhtancunap culindanćhümi. 14Cay lulacäla Diospa willacünin Isaias unay isquirbishannümi: 15“Zabulon caśhtap, Neftalí caśhtap malcancunaćhu yaćhäcuna, ućhap manyanćhu yaćhäcuna, Jordan mayup wic-lädu chimpa patanćhu yaćhäcuna, cay Galilea yanawyayä tutapäćhu Diosta mana lisïcunämi, sumä acchïta licälälin. Cay wañuycäpa jananćhüña yaćhäcunämanmi cawsayca ćhämun” nil. 17Chayman ćhäśhanpïtam Jesus willacula: “Juchayquipi wanaculcay. Diospa gubirnun janayquićhüñamari cayan” nil. 18Chay Galilea ućhap manyanpa liyalmi Jesus licälun wawi-caśha Simon Pedroctawan Andresta, challwa chalä-cama capäcul chalacunwan challwacta chalayalcäta. 19Chayćhümi nila: “Acuchun ya'awan lishun. Cananpïtá yaćhachishayqui cay challwa juntupäcuśhayquinu nunacunäta Diospä juntupämunayquipämi” nil. 20Nilcuptin-pachallam challwa chalacuncunactapis caćhaycul Jesuswan liculcäla. 21Chaypi liyalcalmi juc barcućhu Zebedeoctapis chulin Jacoboctawan Juantapis barcunćhu challwa chalacunta allichayalcäta licälul ayälun. 22Chaynu ayäluptin-pachamari barcuntapis, taytantapis caćhaycul Jesuswan liculcäla. 23Jesusmi jinantin Galileap malcancunaćhu pulila, juntunaculcänan wasicunaćhu yaćhachishtin, Diospa gubirnunpa allin willacuyninta willacuśhtin, llapa ishyäcunactapis lluy sänachishtin. 24Caynu lluy lulaśhancunämi intiru Siriap calu malcancunamanpis miläla. Chaymi imaymana ishyaywan ishyä nunacunactapis, Satanaśhpa gänaśha nunacunactapis, wañupaywan cäcunactapis, latacunactapis apapämuptin Jesus lluyta sänachila. 25Chaymi jinantin Galilea malcacunäpi, Decapolis malcacunapïpis, Jerusalen malcapïpis, Judeap malcancunapïpis, aśhta Jordan mayup wic-lädu chimpanćhu cä malcacunapïpis achca nunacuna Jesusman śhapämul aticulcäla.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\