San Mateo 8

1Chay ulupi Jesus ji'alpayämuptinmi achca-achca nunacuna atipämula. 2Chayćhümi lipra ishyaywan nuna aśhuycamul Jesuspa ñawpäninman un'ulacuycul nila: “Taytáy, munal'a allinyaycachillämanquimanmi” nil. 3Niptinmi maquinwan yataycul nila: “Aw, allin chuya canayquitam muná” nil. Chay nilcul yataycuptin-pachallam lipra ishyaynin lluy śhuśhüluptin sänu licalïla. 4Chayćhümi Jesus nila: “Amam cay allinyachishacpi pictapis willapacunquichu. Aśhwanpa sasirdütiman lil, anradisicuypi apay Moises nimäśhanchicnuy, rasunpa cay ishyaypi allinyäśhayquita licaśhunayquipä” nil. 5Chaypïtam Jesus Capernaum malcäman ćhäluptin Roma cachacucunap capitannin aśhuycamul ruygacula: 6“Taytay, sirbï walaśhllämi wasïćhu ćhänacacüśha alli-alli nanayta apayällan” nil. 7Niptinmi: “Lishun-ari sänachipunacpä” nila. 8Capitancäñatacmi: “Taytay, wasïman yaycaycamunallayquipäpis manamá bälillächu. Aśhwanpa cayllapi niycullaśhayquiwan sänachinayquita yaćhayämi. 9Ya'apis yaćhämi cäsucuytapis mandacuytapis. Chaynütacmi maquïćhu cä cachacucunäpis ‘wicta liy’, ‘cayman śhamuy’ niptí cäsuman. Chaynütacmi uywaynïcunapis ‘cayta lulay’ niptí lulapäcun” nila. 10Chayta Jesus uyalilmi admiracüśha atïnincunacta nila: “¡Rasunpa, cay jinantin Israel malca-masïcunaćhüpis caynu chalapacuyniyütá manam talïchu! 11Rasunpa achca mana-Israel nunacunam intirupïta śhapämun'a, Diospa gubirnunćhu Abrahamwan, Isaacwan, Jacobwan cumbidunćhu caycälinanpä. 12Chayćhu capäcunanpä unanchaycuśhancunañatacmi ichá tutapäcäman wicapäśha capäcul apalcaćhapäcun'a, quiluntapis lawćhićhicyachipäcun'a” nil. 13Nilculmi chay capitancäta: “Chalapacuśhayquinu-ari lulaśha cachun; wasiquita cuticuyña” nila. Ñatac chay ürallam sirbïnin walaśhca sänäla. 14Chaypi Pedrop wasinman Jesus linanpämi Pedrop suyran sumä calur ishyaywan jitalayäñä. 15Chayćhu ishyäcäpa maquinta yataycuptinmi calur ishyaynin chincacula. Jinaptinmi chay üralla walmica śhalcuculcul paycunacta atindiycula. 16Ñä tutacalpuyaptinmi Satanaśhpa gänaśha achca nunacunacta Jesusman ćhächipämuptin chaypa maquinpi juc limayllawan caćhaycachila. Chayćhümi llapa ishyäcunactapis sänachila. 17Lluy caycunacta lulala Diospa unay willacünin Isaias isquirbishanca lulaśha cananpä: “Quiquinmi mana callpayu cayninchictapis julaycamälanchic. Ishyayninchictapis apaculam” nil. 18Ñatac achca nunacuna cunćhalayaptinmi Jesus yaćhapacünincunacta: “Acuchun cay ućhap chimpanman” nila. 19Chay niyällaptinmi camachicuyta yaćhachicü ćhaycamul: “Yaćhachicü taytay, mayta liptiquipis atishayquim” nin. 20Niptinmi Jesus: “Atücunäpäpis maćhaynin canmi. Pishucunäpapis ishnan cantacmi. Rasun Nunap Chulincäpañatacmi ichá mana mayman umalläta ćhulaycunalläpäpis canchu” nin. 21Ñatac chayćhümi jucnin yaćhapacünin: “Taytáy, papänïmi maquïćhülä cayan. Pampälulñaćh ichá aticman” nin. 22Niptinmi: “Jina wañuśhacunaca wañünincunacta pampaculcächun. Am'a atimay jinalla” nila. 23Chaypïtam Jesus yaćhapacünincunawan barcuman ishpicalcälila. 24Chayćhu liyalcaptinmi nisyu-nisyu bintu talcämul yacüta altuman ulunpalcachil ulunpalcachil barcuman winacacacuyan. Chay pasaśhan üra Jesus'a puñuyälam. 25Chaymi yaćhapacünincuna lichcachicuyalcan: “¡Taytay salbaycälillämay! ¡Wañuypa patanćhüñamari cacuyanchic!” nil. 26Niptinmi: “Mana chalapacuyniyücuna, ¿imapïtan chucchucuyalcanqui?” nila. Chaypi śhalcalcamulmi “¡Waywa, yacu, śhaycuyña!” nillaptin tuqui-tuqui śhaycülun. 27Chayta licalmi yaćhapacünincuna sumä licapayllaman camäśha: “¿Ima nunatan pay, waywäpis yacüpis cäsunanpä?” nicuyalcan. 28Chaypi ućhap chimpanćhu Gadara-läduman ćhäläliptinmi, Satanaśhpa maquinćhu ishcay lücu nuna pantiuncäpi śhacayämuñä. Chay sumä-sumä atipacacayämuptinmi chayninpa nï jucpis pasalachu. 29Chaycunam apalcaćhaypa: “Diospa Chulin Jesus, ¡¿imactatá ya'acunawan munacuyanqui?! ¿Manaläpis üra ćhayämuptinchun śhamulanqui ya'acunacta mućhuchipämänayquipä?” nicuyalcan. 30Wicniscaćhüñatacmi achca-achca cuchicuna lancalayalcäla. 31Ñatac achatucunaca Jesusta nila: “Aluyämalñá, wic cuchicunäman liculcänapäri awniycälillämay” nil. 32Chayćhu Jesus: “Liculcayñari” nillaptinmi chay nunäta caćhaycul cuchicunäman yaycälälila. Caynu lluy pudiracuycuptinmi llapan cuchicunaca ućhap patanman cürritityalcul lluy ji'acalpälil anuälälila. 33Chaynu pasäluptinmi chay cuchi michïcunaca mana-mana malcanta pasaculcan. Ćhayculñatacmi willapacucuyalcan chay lücu nunacunäwan ima pasaśhantapis. 34Chaymi lluy paćhcälälimun Jesus caśhancäman. Ćhaycälimulmi: “Ama chaynu caychu. Juc-lädu malcaman licullay” nil nipäcula.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\